Quyết định 507/QĐ-BXD Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 507/QĐ-BXD

Quyết định 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:507/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành:22/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển biển, đảo Việt Nam

Ngày 22/4/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 507/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch với mục tiêu chính là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động ngành Xây dựng về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong việc chấp hành pháp luật và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo.

Nội dung tuyên truyền bao gồm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, Bộ cũng tuyên truyền, truyền thông về vị trí vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế có liên quan đến lĩnh vực xây dựng…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 507/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 507/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tường Văn

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 507/QĐ-BXD ngày 22 tháng 04 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động ngành Xây dựng về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong việc chấp hành pháp luật và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức.

- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

2. Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức có liên quan đến biển, đảo; đặc biệt là các văn bản có liên quan đến ngành Xây dựng.

3. Tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo Việt Nam của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

4. Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế có liên quan đến lĩnh vực xây dựng: xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; phát triển vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo góp phần phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Lồng ghép tuyên truyền về đường lối chủ trương liên quan đến biển đảo trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong năm 2020.

6. Xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam của Ngành Xây dựng.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng

Các đơn vị thuộc Bộ, các Viện, Trường, các Tổng Công ty, Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động ngành Xây dựng.

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm thông tin

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ và đột xuất (tùy theo diễn biến tình hình thực tế) thông tin tuyên truyền về biển, đảo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan cung cấp tư liệu (nếu có yêu cầu) để xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

2. Văn phòng Bộ

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam của ngành Xây dựng tới các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành.

- Tuyên truyền về các đường lối chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật, các Đề án, nhiệm vụ thường xuyên của Bộ liên quan đến biển, đảo.

3. Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng

- Phối hợp với Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ (Phòng Thông tin & Truyền thông) trong việc xây dựng, đăng tải tin bài định kỳ và đột xuất (tùy theo diễn biến tình hình thực tế) thông tin tuyên truyền về biển, đảo đăng tải trên báo in, báo điện tử, tạp chí xây dựng.

- Phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong việc khai thác, xây dựng, cung cấp thông tin về biển, đảo; không để xảy ra tình trạng thông tin không chính xác, không phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

4. Các đơn vị thuộc Bộ

- Phối hợp với Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các Đề án, nhiệm vụ của Bộ về biển, đảo.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin cung cấp tài liệu theo yêu cầu của các Bộ, ban, ngành, địa phương.

5. Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền

- Trung tâm Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ về dự trù kinh phí công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng; kinh phí cho các đợt tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch tuyên truyền được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ kế hoạch tuyên truyền của Bộ và đơn vị mình, chủ động bố trí kinh phí công tác tuyên truyền năm 2020, theo chương trình, sự kiện, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thông tin tuyên truyền./.

 

BỘ XÂY DỰNG

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi