Quyết định 3485/QĐ-BYT Danh mục trang thiết bị y tế không chẩn đoán in vitro

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3485/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG PHẢI LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO ĐƯỢC CẤP TẠI VIỆT NAM (ĐỢT 14/2021)

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam đợt 14/2021.

Điều 2. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế có trách nhiệm:

1. Cung cấp trang thiết bị y tế theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, trong tài liệu kèm theo trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

2. Thành lập, duy trì cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế; Lập, duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế;

3. Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, môi trường; cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; cung cấp thông tin về yêu cầu đối với việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng trang thiết bị y tế;

4. Kịp thời ngừng lưu hành, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp xử lý, khắc phục hoặc thu hồi trang thiết bị y tế có lỗi. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi trang thiết bị y tế có lỗi;

5. Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn số lưu hành tối thiểu 60 ngày trước khi số lưu hành hết hạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế, Cục QL KCB, Thanh tra Bộ Y tế;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT (4 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

DANH MỤC

SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG PHẢI LÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN-VITRO ĐƯỢC CẤP TẠI VIỆT NAM (ĐỢT 14/2021)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3485/QĐ-BYT ngày 16 /07 /2021 của Bộ Y tế)

 

STT

Tên trang thiết bị y tế

Chủ sở hữu số lưu hành

Số lưu hành

1

Thủy tinh thể nhân tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM

2100184ĐKLH/ BYT-TB-CT

2

Quả lọc thận nhân tạo

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

2100185ĐKLH/ BYT-TB-CT

3

Phổi nhân tạo

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

2100186ĐKLH/ BYT-TB-CT

4

Khung giá đỡ động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

2100187ĐKLH/ BYT-TB-CT

5

Bóng nong động mạch vành áp lực cao

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

2100188ĐKLH/

BYT-TB-CT

6

Van tim cơ học kèm ống ghép mạch máu và phụ kiện

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP

2100189ĐKLH/ BYT-TB-CT

7

Thủy tinh thể nhân tạo

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI

2100190ĐKLH/ BYT-TB-CT

8

Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, không gắn kim

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

2100191ĐKLH/ BYT-TB-CT

9

Bơm tiêm thuốc cản quang

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

2100192ĐKLH/ BYT-TB-CT

10

Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

2100193ĐKLH/ BYT-TB-CT

11

Phin lọc khí dùng cho máy thở

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

2100194ĐKLH/ BYT-TB-CT

12

Bộ rửa mũi xoang

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

2100195ĐKLH/ BYT-TB-CT

13

Máy hiệu ứng nhiệt (bó thuốc), điện xung

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG

2100196ĐKLH/ BYT-TB-CT

14

Hệ thống ghế máy điều trị nha khoa

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING

2100197ĐKLH/ BYT-TB-CT

15

Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ (MTTS)

2100198ĐKLH/ BYT-TB-CT

16

Dây truyền máu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100199ĐKLH/ BYT-TB-CT

17

Dây truyền máu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100200ĐKLH/ BYT-TB-CT

18

Dây truyền dịch

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100201ĐKLH/ BYT-TB-CT

19

Dây dẫn máu trong chạy thận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100202ĐKLH/ BYT-TB-CT

20

Dây truyền máu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100203ĐKLH/ BYT-TB-CT

21

Dây truyền máu kèm kim tiêm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100204ĐKLH/

BYT-TB-CT

22

Bộ dây kim cong cánh bướm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100205ĐKLH/ BYT-TB-CT

23

Dây truyền dịch có bầu kèm kim tiêm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100206ĐKLH/

BYT-TB-CT

24

Găng tay phẫu thuật

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM

2100207ĐKLH/ BYT-TB-CT

25

Máy Tĩnh điện ion (kết hợp nhiệt, điện xung trị liệu)

NHÀ MÁY Z755 - BỘ QUỐC PHÒNG (CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755)

2100208ĐKLH/ BYT-TB-CT

26

Máy kéo dãn cột sống

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ

2100209ĐKLH/ BYT-TB-CT

27

Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

2100210ĐKLH/ BYT-TB-CT

28

Thiết bị hấp tiệt trùng

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

2100211ĐKLH/ BYT-TB-CT

29

Thiết bị phẫu thuật Plasma

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER - VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

2100212ĐKLH/ BYT-TB-CT

30

Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 45W

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER - VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

2100213ĐKLH/ BYT-TB-CT

31

Van ba hướng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

2100214ĐKLH/ BYT-TB-CT

32

Bộ cố định ngoài khối cặp

Công ty TNHH Cao Khả

2100215ĐKLH/ BYT-TB-CT

33

Bộ phân phối dùng trong can thiệp tim mạch

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

2100216ĐKLH/ BYT-TB-CT

34

Bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

2100217ĐKLH/ BYT-TB-CT

35

Kẹp sinh thiết bằng xung điện dùng một lần

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

2100218ĐKLH/ BYT-TB-CT

36

Bộ dẫn lưu thận qua da kiểu bóng

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC

2100219ĐKLH/ BYT-TB-CT

37

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

2100220ĐKLH/ BYT-TB-CT

38

Máy X-quang di động

Công ty liên doanh Y Học Việt - Hàn

2100221ĐKLH/ BYT-TB-CT

39

Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI

2100222ĐKLH/

BYT-TB-CT

40

Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI

2100223ĐKLH/ BYT-TB-CT

41

GẠC XỐP SILICONE VÔ TRÙNG

Công ty TNHH Lavichem

2100224ĐKLH/ BYT-TB-CT

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3485/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 14/2021)
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3485/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 16/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!