Quyết định 3484/QĐ-BYT danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3484/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO ĐƯỢC CẤP TẠI VIỆT NAM (ĐỢT 13/2021)

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam đợt 13/2021.

Điều 2. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế có trách nhiệm:

1. Cung cấp trang thiết bị y tế theo đúng các hồ , tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, trong tài liệu kèm theo trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;

2. Thành lập, duy trì sở bảo hành trang thiết bị y tế hoặc ký hợp đồng với sở bảo hành trang thiết bị y tế; Lập, duy trì hồ theo dõi trang thiết bị y tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế;

3. Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, môi trường; cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; cung cấp thông tin về yêu cầu đối với việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng trang thiết bị y tế;

4. Kịp thời ngừng lưu hành, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp xử lý, khắc phục hoặc thu hồi trang thiết bị y tế có lỗi. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi trang thiết bị y tế có lỗi;

5. Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn số lưu hành tối thiểu 60 ngày trước khi số lưu hành hết hạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (đế b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế, Cục QL KCB, Thanh tra Bộ Y tế;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
- L
ưu: VT, TB-CT (4 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

DANH MỤC

SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN-VITRO ĐƯỢC CẤP TẠI VIỆT NAM (ĐỢT 13/2021)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3484/QĐ-BYT ngày 16 /07/2021 của Bộ Y tế)

 

STT

Tên trang thiết bị y tế

Chủ sở hữu số lưu hành

S lưu hành

1

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100162ĐKLH/ BYT-TB-CT

2

Cụm IVD chất nền: LDL- Cholesterol, HDL-Cholesterol

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100163ĐKLH/ BYT-TB-CT

3

Thuốc thử xét nghiệm định lượng beta-CrossLaps

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

2100164ĐKLH/ BYT-TB-CT

4

Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100165ĐKLH/ BYT-TB-CT

5

Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100166ĐKLH/ BYT-TB-CT

6

Bộ IVD xét nghiệm định lượng T4

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100167ĐKLH/ BYT-TB-CT

7

Bộ IVD xét nghiệm định lượng prolactin

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100168ĐKLH/ BYT-TB-CT

8

Thuốc thử xét nghiệm định lượng UIBC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100169ĐKLH/ BYT-TB-CT

9

Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 tự do

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100170ĐKLH/ BYT-TB-CT

10

Bộ IVD xét nghiệm định lượng DHEA-S

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100171ĐKLH/ BYT-TB-CT

11

Bộ IVD xét nghiệm định lượng Inhibin A

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100172ĐKLH/ BYT-TB-CT

12

Bộ IVD xét nghiệm định lượng hGH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100173ĐKLH/ BYT-TB-CT

13

Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100174ĐKLH/ BYT-TB-CT

14

Máy xét nghiệm huyết học tự động

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE

2100175ĐKLH/ BYT-TB-CT

15

Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

2100176ĐKLH/ BYT-TB-CT

16

Cụm IVD Enzymes: Lipase, ALP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100177ĐKLH/ BYT-TB-CT

17

Cụm IVD Enzymes: ALP, ALT, AST, CK

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100178ĐKLH/ BYT-TB-CT

18

Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng yếu tố nội

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100179ĐKLH/ BYT-TB-CT

19

Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroglobulin

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100180ĐKLH/ BYT-TB-CT

20

Bộ IVD xét nghiệm định lượng Thyroid Uptake

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100181ĐKLH/ BYT-TB-CT

21

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

2100182ĐKLH/ BYT-TB-CT

22

Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: protein bcl-2 của u lympho tế bào B; glypican 3; phosphoprotein MUC1

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

2100183ĐKLH/ BYT-TB-CT

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3484/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 13/2021)
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3484/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 16/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!