Quyết định 2125/QĐ-BYT Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2125/QĐ-BYT

Quyết định 2125/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2125/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:04/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Rà soát TTHC lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 30/8/2021

Ngày 04/5/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 2125/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021.

Theo đó, Bộ Y tế dự định hoàn thành việc rà soát, đánh giá, dự thảo báo cáo rà soát, và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 30/8/2021. Tiếp đó, Bộ sẽ lấy ý kiến các đơn vị liên quan về dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 30/9/2021. Đồng thời hoàn thiện báo cáo rà soát, dự thảo trình ban hành Quyết định của Bộ trường kèm theo phương án trên trước ngày 30/10/2021.

Cụ thể, Bộ sẽ tiến hành 02 hoạt động là: Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật; Tập trung rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS, từ đó đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2125/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
- VPCP - Cục KSTTHC (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-BYT ngày 04 tháng 05 năm 2021)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thông qua việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp. Bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS, trên cơ sở đó đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngn thi gian giải quyết và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ, điều kiện của thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế: thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát, đánh giá, dự thảo báo cáo rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS: hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

3. Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về dự thảo phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

4. Hoàn thiện báo cáo rà soát, dự thảo trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS: hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ: chủ động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Đơn vị chủ động trao đổi với Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để cùng phối hợp thực hiện.

2. Văn phòng Bộ:

- Chủ trì rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS, các quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức họp xin ý kiến tham vấn, góp ý Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS; tổ chức tiếp thu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS, trình Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt.

- Tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS; tiếp thu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành thuộc lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS.

3. Cục Phòng chống HIV/AIDS và Vụ Pháp Chế: Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ trong quá trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách đã cấp cho Văn phòng Bộ tại Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 16/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nội dung, dự toán hoạt động Thi đua khen thưởng, Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2021 của Văn phòng Bộ Y tế.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi