Quyết định 131/TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm trong Quyết định 58/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 131/TTG

NGàY 04 THáNG 03 NăM 1995 SửA đổI MộT Số đIểM TRONG
QUYếT địNH 58/TTG NGàY 3 THáNG 2 NăM 1994

Về Tổ CHứC Và CHế độ CHíNH SáCH đốI VớI Y Tế Cơ Sở

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYếT địNH:

Điều 1.- Thay thế điểm 2, điều 3 trong Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở bằng quy định mới như sau:

Cán bộ y tế cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Quyết định 59/TTg mà không nằm trong biên chế Nhà nước thì được hưởng mọi quyền lợi và theo hệ số ngạch bậc lương của cán bộ nhân viên y tế trong biên chế Nhà nước có cùng trình độ như đã quy định tại Nghị định số 25/ CP ngày 25 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 2.- Bổ sung khoản 3, Điều 3, Quyết định 58/TTg như sau:

Số cán bộ y tế chuyên trách ở cơ sở thuộc các xã vùng cao, biên giới, hải đảo được tính vào biên chế Nhà nước.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 131/TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm trong Quyết định 58/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 131/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 04/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 131-TTg
Hanoi, March 04, 1995

DECISION
AMENDING A NUMBER OF POINTS IN DECISION No.58-TTg ON THE 3RD OF FEBRUARY 1994 ON THE ORGANIZATION, POLICIES AND REGULATIONS REGARDING THE GRASSROOTS MEDICAL UNITS.
THE PRIME MINISTER
In execution of the Resolution of the 4th Plenum of the Central Committee of the Party (Seventh Congress) on urgent matters in public health care and protection;
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposals of the Minister of Health, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,
DECIDES:
Article 1.- To replace Point 2, Article 3 Decision No.58-TTg issued on the 3rd of February, 1994 on the organization, policies and regulations regarding the grassroots medial units by the following new regulation:
The grassroots medical workers stipulated in Points a, b, Item 1, Article 2 in Decision No.58-TTg, who are not on the State payroll, shall enjoy all the interests and coefficients of payroll applied to the State medical workers of equivalent professional standard, as stipulated in Decree No.25-CP on the 25th of May, 1993 of the Government.
Article 2.- To add the following to Item 3, Article 3 in Decision No.58-TTg:
The specialized medical workers at the grassroots units in highland, border and island communes shall be included on the State payroll.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing.
Article 4.- The Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall guide the implementation of this Decision.
Article 5.- The Ministers, the Heads of the ministerial level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

  
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!