Quyết định 1138/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

Số: 1138/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hợp đồng số 132/2021/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 19/10/2021 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 và Phụ lục Hợp đồng ngày 22 tháng 3 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022.

Điều 2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ giai đoạn 2021-2022 chuyển qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, Hưng (20).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch)

__________

 

Căn cứ Hợp đồng số 132/2021/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 19/10/2021 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 và Phụ lục hợp đồng kèm theo, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

2. Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc.

5. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền hình

- Nội dung: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về PCTHTL gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch.

- Đối tượng, phạm vi: Các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch, các mô hình không khói thuốc, cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch, người dân trong cộng đồng.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Sản phẩm: Dự kiến 33 phóng sự về PCTHTL được xây dựng và phát sóng trên truyền hình (kênh VOVTV).

2. Tuyên truyền về PCTHTL trên truyền thanh

- Nội dung: Sản xuất và phát sóng chuyên mục về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên kênh VOV Giao thông Hà Nội, thông qua câu chuyện về những người bỏ thuốc, câu chuyện về những nạn nhân của thuốc lá.

- Đối tượng, phạm vi: Người dân cả nước.

- Phương thức thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 52 chuyên mục.

- Thời gian: Quý II, III, IV năm 2022.

3. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung PCTHTL vào hương ước, quy ước

- Nội dung: Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch tăng cường đưa nội dung Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước.

- Đối tượng, phạm vi: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ban hành.

- Kết quả dự kiến: 1 văn bản chỉ đạo được ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2022.

4. Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về PCTHTL

- Nội dung: Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nội dung về PCTHTL cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn tại các tỉnh: Long An, Bình Định, Nghệ An, Cao Bằng.

- Đối tượng, phạm vi: Cán bộ văn hóa cấp huyện, xã, phường, thôn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến:

+ 800 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL;

+ 4 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

5. Tổ chức cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL

- Nội dung cuộc thi:

+ Tìm hiểu quy định của pháp luật về PCTHTL;

+ Làm cơ sở để sân khấu hóa các tiểu phẩm để đa dạng hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá;

+ Tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá;

+ Tuyên truyền, phổ biến PCTHTL bằng hình thức nghệ thuật, vừa bảo đảm hiệu quả tuyên truyền vừa bảo đảm hình thức nghệ thuật.

- Đối tượng, phạm vi: Cuộc thi phát động đến toàn thể cán bộ ngành văn hóa, thể thao du lịch trong cả nước.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: Tổ chức 01 cuộc thi về PCTH thuốc lá với khoảng 1000 người tham gia.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

6. Biểu diễn (sân khấu hóa) các tiểu phẩm đạt giải từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá

- Nội dung: Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 6 tiểu phẩm đạt giải nhất, nhì, ba từ cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, giao lưu tuyên truyền phòng, chống thuốc lá lưu động tại các địa điểm công cộng.

Chương trình được biểu diễn tại 06 điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận.

- Đối tượng, phạm vi: Người dân tại địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 6 buổi biểu diễn nghệ thuật từ các tiểu phẩm đạt giải về phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Thời gian: Năm 2022.

7. Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch về hoạt động về PCTHTL

- Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật PCTHTL theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch về:

+ Thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá;

+ Thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

+ Thực hiện quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh;

+ Thực hiện các quy định về xây dựng làng văn hóa sức khỏe không khói thuốc.

- Đối tượng, phạm vi: Công chức, viên chức tại các Sở văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức văn hóa - xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến:

+ 600 người được tập huấn để thực hiện công tác PCTHTL;

+ 3 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTHTL được tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III năm 2022.

8. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn khác nhau

- Nội dung:

+ Các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo thuốc lá;

+ Thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá;

+ Các hình thức "lách" để quảng cáo sản phẩm thuốc lá;

+ Thực trạng công tác xử lý vi phạm quy định cấm quảng cáo;

+ Các vướng mắc, khó khăn trong theo dõi hành vi vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá;

+ Giải pháp tăng cường theo dõi, giám sát các hành vi vi phạm quy định cấm quảng cáo thuốc lá.

- Đối tượng, phạm vi: Cán bộ liên quan của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Phòng VHTTDL, công chức văn hóa - xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến:

+ 100 người tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTHTL;

+ 2 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTHTL được tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

9. Sản xuất biển mica về PCTHTL

- Nội dung: In thông điệp về PCTHTL.

- Đối tượng, phạm vi: Các cơ quan, đơn vị, các trường học thuộc Bộ, cơ sở lưu trú du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 5000 biển “Cấm hút thuốc” được sản xuất và cấp phát.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

10. Truyền thông PCTHTL tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31)

- Nội dung: Hội nghị truyền thông tại SEA Games 31 (có nội dung liên quan đến PCTHTL).

- Đối tượng, phạm vi: Hội nghị truyền thông mời phóng viên báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về SEA Games 31 (trong đó có nội dung về PCTHTL).

- Phương thức thực hiện: Vụ Pháp chế phối hợp với Tiểu ban Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia.

- Kết quả dự kiến: 500 phóng viên báo chí tham dự.

- Thời gian: Tháng 5 năm 2022.

11. Thiết kế và in ấn Tài liệu hỏi đáp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo gắn với công tác PCTHTL

- Nội dung: Tài liệu hỏi đáp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo gắn với công tác PCTHTL.

- Đối tượng, phạm vi: Các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, UBND xã, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, huyện, một số điểm du lịch, tham quan.

- Phương thức thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 10.000 cuốn tài liệu

- Thời gian: Quý II, III năm 2022.

12. Giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTHTL

- Nội dung: Giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về:

+ Thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá;

+ Thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

+ Thực hiện quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

- Đối tượng, phạm vi: Trụ sở một số Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố; một số đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở; một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch trên phạm vi cả nước.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát.

- Kết quả dự kiến:

+ 54 cơ quan/đơn vị được giám sát về việc thực hiện các hoạt động PCTHTL;

+ 4 đợt giám sát về việc thực hiện các hoạt động PCTHTL được tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

13. Tổ chức điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và thực trạng triển khai Luật PCTHTL

- Nội dung:

Điều tra theo dõi tình hình sử dụng thuốc lá và đánh giá kết quả triển khai Luật PCTHTL.

Nghiên cứu dự kiến gồm các mục tiêu sau:

1. Tìm hiểu tình hình sử dụng thuốc lá của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các sinh viên thuộc ngành văn hóa, thể thao du lịch.

2. Tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực trạng triển khai Luật PCTHTL tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

+ Tại Hà Nội dự kiến: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Nhà hát lớn Hà Nội, Sở văn hóa Thể thao du lịch;

+ Tại Bắc Ninh dự kiến: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

+ Tại Huế dự kiến: Học viện Âm nhạc Huế, Cao đẳng Du lịch Huế, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch;

+ Tại Đà Nẵng dự kiến: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch;

+ Tại Tp Hồ Chí Minh dự kiến: Trường Đại học Thể dục, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đối tượng, phạm vi: Công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; cán bộ, công chức, viên chức các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch; sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng phương án điều tra, khảo sát, lập mẫu phiếu điều tra, triển khai thu thập số liệu, xử lý và phân tích số liệu; viết báo cáo và nghiệm thu nghiên cứu theo quy định, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Kết quả dự kiến: 4 cuộc điều tra thực địa được thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc trong nội dung Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức triển khai Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ và bố trí để triển khai các công việc theo Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ giai đoạn 2021-2022 chuyển qua Văn phòng Bộ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi