Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành Y tế năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

------------

Số: 02/CT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày  10  tháng  01  năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2011

 

 

Năm 2010, tình hình chính trị của đất nước cơ bản ổn định, vị thế chính trị được nâng lên, lần đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Trung quốc, Hoa Kỳ, LB Nga, Nhật bản… nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá (6,7%), kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, không để dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp cả về chính trị, kinh tế, quân sự, các hoạt động chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai khủng bố, âm mưu bạo loạn lật đổ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, diễn biến thời tiết khí hậu, dịch bệnh phức tạp, khó lường, khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế trên toàn cầu. 

Trong năm qua, Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân Tự vệ, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;  Chỉ thị số 2009/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010); Thông tư số 108/2009/TT-BQP ngày 11/11/2009 của Bộ Quốc phòng qui định thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành và các địa phương năm 2010. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, chất lượng hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy quân sự còn thấp; chưa phối hợp, hiệp đồng chưa chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương; việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng còn thấp, không chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, ngân sách chi cho các hoạt động quốc phòng an ninh còn hạn chế, có đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành Y tế.

Để toàn ngành Y tế thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân Tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Thông tư số 248/2010/TT-BQP ngày 24/12/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2011; Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh/Thành phố), trong phạm vi, quyền hạn được giao, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, Ban quân dân y theo qui định. Quản lý chặt đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác quốc phòng, sỹ quan biệt phái ở các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hoạt động quốc phòng quân sự, kết hợp quân dân y theo chỉ đạo của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh/Thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế vÒ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12. Quán triệt cho cán bộ viên chức, lực lượng tự vệ ngành Y tế nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh/Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN), Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân Tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về công tác GDQPAN, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ, Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân dân y (KHQDY) chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.

3. Rà soát, lập Kế hoạch cử cán bộ thuộc đối tượng 2 (cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và tương đương) thuộc Bộ Y tế quản lý đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo Kế hoạch của thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả GDQP-AN cho học sinh, sinh viên các trường Y, Dược trên toàn quốc. Chủ động phối hợp với cơ quan quân sự địa phương triển khai GDQP-AN cho lực lượng tự vệ, các cán bộ, viên chức thuộc đối tượng 3, 4. 5 ở các đơn vị trong toàn Ngành.

4. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương kiện toàn, huấn luyện lực lượng tự vệ của Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ theo qui định của Luật Dân quân tự vệ; rà soát, củng cố, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn... đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực, tham gia bảo vệ §ại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện nghiêm túc chương trình huấn luyện tự vệ, hội thi, hội thao quốc phòng do Ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức.

5. Tăng cường hoạt động kết hợp quân dân y (KHQDY), xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành Y tế theo Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và khả năng đáp ứng nhanh của ngành Y tế tham gia khắc phục thiên tai, thảm họa, tình trạng khẩn cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thực hiện mục tiêu “công bằng, hiệu quả”, giữ vững lòng dân và làm nhiệm vụ quốc tế.

6. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên (DBĐV), đề nghị bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí lãnh đạo theo qui định của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Xây dựng kế hoạch huy động trang thiết bị cho các đơn vị DBĐV, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức khám sức khỏe, lập sổ theo dõi, quản lý sức khỏe đối với toàn bộ quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị DBĐV y tế của địa phương.

7. Các tỉnh/Thành phố được giao chỉ tiêu huấn luyện, báo động kiểm tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật ngành Y tế theo Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 02/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; theo hướng dẫn của Ban quân dân y quân khu, Ban quân dân y tỉnh/Thành phố cần xây dựng kế hoạch chi tiết trình lãnh đạo UBND tỉnh/TP phê duyệt và tổ chức tập huấn, huấn luyện, thực hành kiểm tra quân nhân dự bị theo đúng hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN.

8. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh/Thành phố, thực hiện tốt chính sách cho lực lượng tự vệ, quân nhân dự bị và đảm bảo ngân sách cho công tác quốc phòng theo qui định của Luật Ngân sách. Tích cực tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội có liên quan đến đảm bảo quốc phòng an ninh. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/TP có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo qui định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin phản ảnh về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) – Điện thoại: (04) 62732269 để được xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - BT Phùng Quang Thanh - Bộ QP;

  - TT Đỗ Bá Tỵ -TTMT- Bộ QP ;

  - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - Giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh/TP;

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

  - Cục DQTV - BTTM;

  - Cục Quân lực - BTTM;

  - Cục Quân y - Bộ QP;

  - Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Triệu

 

thuộc tính Chỉ thị 02/CT-BYT

Chỉ thị 02/CT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành Y tế năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/CT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:10/01/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 02/CT-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi