Quyết định 24/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ vàquy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 24/2006/QĐ-BTM
NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC NGỪNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU ĐỒ GỖ THÀNH PHẨM QUA VIỆT NAM SANG HOA KỲ VÀ
QUY ĐỊNH VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT TINH DẦU XÁ XỊ
PHẢI CÓ GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế  và các hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1605/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý hàng tậm nhập tái xuất, chuyển khẩu và sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Công An tại Văn bản số 987/V11 (VPU) ngày 08 tháng 06 năm 2006 về việc phối hợp quản lý các hoạt động kinh doanh tinh dầu xá xị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp tục ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Điều 2.
Việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị (Sassafras Oil) phải có giấy phép của Bộ Thương mại.
Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1318/2005/QĐ-BTM ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

nhay
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTM được bổ sung bởi Thông tư số 10/2011/TT-BCT theo quy định tại Điều 2.
nhay
Bổ sung
Bổ sung
Thuộc tính văn bản
Quyết định 24/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ vàquy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 24/2006/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/06/2006 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 24/2006/QĐ-BTM
NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC NGỪNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU ĐỒ GỖ THÀNH PHẨM QUA VIỆT NAM SANG HOA KỲ VÀ
QUY ĐỊNH VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT TINH DẦU XÁ XỊ
PHẢI Cể GIẤY PHẫP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 thỏng 01 năm 2004 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chớnh phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bỏn hàng hoỏ quốc tế và cỏc hoạt động mua, bỏn, gia cụng và quỏ cảnh hàng húa với nước ngoài;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chớnh phủ tại Văn bản số 1605/VPCP-KTTH ngày 29 thỏng 3 năm 2006 của Văn phũng Chớnh phủ về việc quản lý hàng tậm nhập tỏi xuất, chuyển khẩu và sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Cụng An tại Văn bản số 987/V11 (VPU) ngày 08 thỏng 06 năm 2006 về việc phối hợp quản lý cỏc hoạt động kinh doanh tinh dầu xỏ xị,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tiếp tục ngừng việc tạm nhập tỏi xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.

 

Điều 2. Việc tạm nhập tỏi xuất tinh dầu xỏ xị (Sassafras Oil) phải cú giấy phộp của Bộ Thương mại.

 

Điều 3. Bói bỏ Quyết định số 1318/2005/QĐ-BTM ngày 29 thỏng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bói bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 thỏng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tỏi xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bỏn thành phẩm đồ gỗ để gia cụng, sản xuất hàng xuất khẩu.

 

Điều 4. Quyết định này cú hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
 -------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 24/2006/QD-BTM
Hanoi, June 15, 2006

 
DECISION
RE: CEASE OF TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT AND TRANSITION OF FINISHED WOOD PRODUCTS FROM VIETNAM TO THE US AND REGULATIONS ON TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT OF SASSAFRAS OIL UNDER THE MINISTRY OF TRADE’S LICENCE
MINISTER OF TRADE
Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government detailing functions, tasks, powers and organization of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decree 12/2006/ND-CP dated January 23, 2006 by the Government detailing implementation of the Trade Law’s regulations on international buying and selling activities, agent activities, transition of goods with foreign countries;
Pursuant to the Prime Minister’s guidelines as specified in Document 1605/VPCP-KHDT dated March 29, 2006 by the Governmental Office on administration on international buying and selling activities, agent activities, transition of goods;
Upon on agreement with the Ministry of Public Security in Document 978/V11 (VPU) dated June 8, 2006 on coordination in administration over trading of sarsaparilla oil,
HEREBY DECIDES:
Article 1. Cease of temporary import for re-export and transition of finished wood products from Vietnam to the US continues.
Article 2. A licence issued by the Ministry of Trade is required for temporary import for re-export of sassafras oil.
Article 3. Decision 1318/2005/QD-BTM dated April 29, 2005 by the Minister of Trade on abolishment of Decision 0971/2004/QD-BTM dated July 14, 2004 by the Minister of Trade; cease of temporary import for re-export and transition of finished wood products and conditions on imports of half-finished wood products for further export processing and production.
Article 4. The Decision will come into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette.
 

 
FOR MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER
Phan The Rue

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!