Quyết định 1165/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thanh Lễ TNHH MTV

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1165/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau đây:
1. Tên gọi, trụ sở chính:
- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP
- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
- Tên giao dịch quốc tế: Thanh Le Corporation
- Tên viết tắt: Thalexim
- Trụ sở chính: Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650.3829534 - 0650.3829535
- Fax: 0650.3824112
- Website: Thalexim.vn
2. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức cổ phần hóa:
Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.
4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần:
a) Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 đồng (Hai ngàn, ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 236.600.000 cổ phần;
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
b) Cơ cấu vốn điều lệ:
- Cổ phần Nhà nước nắm giữ là 115.934.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ;
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 là 1.067.400 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ;
- Cổ phần bán đấu giá công khai: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ;
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 107.768.000 cổ phần, chiếm 45,55% vốn điều lệ.
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.
6. Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
7. Phương án sắp xếp lao động:
- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 568 người;
- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 568 người;
- Tổng số lao động dôi dư: 0 người
8. Chi phí cổ phần hóa: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
9. Cổ đông chiến lược: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:
- Quyết định các nội dung quy định tại khoản 5, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định này.
- Chỉ đạo Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, trong đó có các nội dung liên quan đến giá trị quyền sử dụng đất tạm tính vào giá trị doanh nghiệp; tổ chức, triển khai thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thực hiện thoái vốn nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP xuống tỷ lệ nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018; tiếp tục xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trước năm 2020.
- Trước mắt, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước và cử người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- TCT Thương mại XNK Thanh Lễ TNHH MTV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

thuộc tính Quyết định 1165/QĐ-TTg

Quyết định 1165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1165/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:09/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ

Ngày 09/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1165/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng. Tổng công ty kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện tại và các hoạt động kinh doanh khác.
Tổng công ty có vốn điều lệ 2.366 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 236,6 triệu. Trong đó, số cổ phần Nhà nước nắm giữ là 115,934 triệu, chiếm 49% vốn điều lệ; số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.067.400, chiếm 0,45% vốn điều lệ; 11,83 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 5% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 107,768 triệu cổ phần, chiếm 45,55% vốn điều lệ.
Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 568 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 568 người; không có lao động dôi dư.
Trước ngày 31/12/2018, UBND tỉnh Bình Dương phải hoàn thành thoái vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty xuống còn 36% vốn điều lệ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1165/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2596/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/03/2016 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan

Quyết định 2596/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/03/2016 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan

Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi