Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 65 TC/ĐTPT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ban hành ngày 20/3/1996;

- Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 04/TTLB ngày 10/9/1996 của Liên Bộ Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Khi tiến hành đầu tư và xây dựng chủ đầu tư các dự án đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng tại Công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam. Riêng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở của tư nhân, Nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước sẽ không được cấp vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước cho các khoản thiệt hại rủi ro thuộc phạm vi phải mua bảo hiểm công trình.

2. Phí bảo hiểm công trình xây dựng là một bộ phận vốn đầu tư của dự án, được tính trong tổng dự toán (dự toán) công trình được duyệt. Trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thì phí bảo hiểm được tính trong giá trị gói thầu.

Phí bảo hiểm được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và là mức phí cao nhất để chủ đầu tư tiến hành mua bảo hiểm.

3. Các tổ chức, cá nhân nhận thầu xây lắp, tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế... trong quá trình thực hiện dự án. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Đối tượng mua bảo hiểm

1.1. Chủ đầu tư:

- Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

- Các dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần và Hợp tác xã.

- Các dự án đầu tư của tư nhân.

1.2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án đầu tư:

- Tư vấn xây dựng.

- Cung ứng vật tư thiết bị.

- Xây lắp.

2. Loại hình bảo hiểm:

2.1. Chủ đầu tư phải mua những loại bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm công trình xây dựng trong quá trình thực hiện đầu tư (bao gồm cả trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba do công trình xây dựng gây ra) để ứng phó với những thiệt hại do những rủi ro bất ngờ và không lường trước được như cháy, động đất, lũ lụt... Phí bảo hiểm tính vào giá trị công trình và được quyết toán trong khoản mục chi phí khác.

- Bảo hiểm vật tư, thiết bị xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư trong quá trình vận chuyển từ nơi mua (nhận hàng) đến chân công trình và đang bảo quản trong kho. Phí bảo hiểm được tính vào giá của vật tư thiết bị.

2.2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án đầu tư phải mua các loại bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm tài sản thuộc trách nhiệm quản lý như vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công...

- Bảo hiểm trách nhiệm bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba trong quá trình thi công; bảo hiểm tai nạn đối với người lao động của các tổ chức nói trên trong thời gian được bảo hiểm; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng.

Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nói trên.

3. Phương thức mua bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm:

3.1. Quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

3.2. Thủ tục mua bảo hiểm: Trường hợp không có thoả thuận nào khác giữa đối tượng mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm thì thủ tục bảo hiểm được áp dụng như sau:

a) Đối với chủ đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp hoặc uỷ quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm công trình xây dựng tại công ty bảo hiểm do chủ đầu tư lựa chọn. Người mua bảo hiểm gửi cho công ty bảo hiểm các hồ sơ sau:

- Sơ đồ mặt bằng công trình.

- Văn bản tóm tắt về kết cấu và biện pháp thi công công trình.

- Tổng dự toán công trình được duyệt hoặc giá trúng thầu.

- Hợp đồng mua vật tư thiết bị.

- Bản trích lục phần bảo hiểm trong hợp đồng xây dựng.

- Những văn bản cần thiết khác theo yêu cầu của quy tắc bảo hiểm. Căn cứ vào dự toán phí bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm và hồ sơ nói trên, công ty bảo hiểm tính toán mức phí bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm cho người mua bảo hiểm.

b) Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án đầu tư: người mua bảo hiểm gửi cho công ty bảo hiểm các hồ sơ sau:

- Bản kê số lượng, giá trị vật tư, máy móc, thiết bị thi công trên công trường.

- Bản danh sách lao động tham gia mua bảo hiểm.

- Dự kiến giá trị tài sản xung quanh công trường có thể tổn thất trong quá trình thi công.

- Bản kê những dự án đã thực hiện trong 5 năm gần nhất.

- Những văn bản cần thiết khác theo yêu cầu của quy tắc bảo hiểm. Công ty bảo hiểm xem xét, đánh giá và định mức phí bảo hiểm, cấp đơn bảo hiểm cho người mua bảo hiểm.

3.3. Thanh toán phí bảo hiểm:

- Đối với phí bảo hiểm vật tư, thiết bị phí bảo hiểm được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định trong đơn bảo hiểm.

- Đối với bảo hiểm công trình xây dựng, phí bảo hiểm được thanh toán một hoặc nhiều lần theo quy định trong đơn bảo hiểm và kế hoạch năm được duyệt.

- Đối với các loại bảo hiểm khác, phí bảo hiểm được thanh toán theo quy định trong đơn bảo hiểm.

4. Bồi thường:

- Khi xảy ra sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm biết và trong thời hạn bảy ngày sau phải thông báo chi tiết bằng văn bản cho công ty bảo hiểm.

- Sau khi nhận được thông báo của người được bảo hiểm, trong thời hạn ba ngày công ty bảo hiểm phải cử cán bộ hoặc mời chuyên gia chuyên ngành (khi cần thiết) đến hiện trường để đánh giá nguyên nhân, mức độ tổn thất.

- Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm theo đúng các điều kiện và điều khoản của đơn bảo hiểm.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Thông tư 105 TC/ĐT ngày 8/12/1994 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

thuộc tính Thông tư 65-TC/ĐTPT

Thông tư 65-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:65-TC/ĐTPTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành:02/11/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 65-TC/ĐTPT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi