Quyết định 590/QĐ-LĐTBXH 2021 phê duyệt lựa chọn nhà thầu Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

Số: 590/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

                                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-LĐTBXH ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TBLĐ ngày 08/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Người có công, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tải KHLCNT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Cục Người có công;

- KBNN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lưu: VT, Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 590/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần công việc đã thực hiện

306.303.000

Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất được Bộ giao hàng năm

 

 

 

 

 

1

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

274.339.000

Theo Quyết định số 02/QĐ-TBLĐ ngày 03/8/2020, Quyết định số 03/QĐ-TBLĐ ngày 21/8/2020 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

2

Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

31.964.000

II

Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

224.954.000

 

 

 

 

 

1

Quản lý dự án

206.510.000

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

2

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

18.444.000

 

 

 

 

 

III

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.978.725.550

 

 

 

 

 

1

Thi công xây dựng hạng mục cải tạo, sửa chữa Khu nhà ở thương binh tổng hợp và hạng mục cải tạo sân, đường nội bộ, hồ nước trung tâm

2.840.504.493

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Trọn gói

Quý II/2021

150 ngày

2

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng

12.270.980

Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất được Bộ giao hàng năm

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Quý II/2021

30 ngày

3

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng

2.840.505

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Quý II/2021

30 ngày

4

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

93.310.572

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Quý II/2021

Theo tiến độ gói thầu xây dựng

5

Kiểm toán gói thầu xây dựng

29.799.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Quý II/2021

30 ngày

 

TỔNG CỘNG

3.509.982.550

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 590/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 590/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 19/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!