Quyết định 321/QĐ-BGTVT thi hành Luật sửa đổi Luật Xử lý VPHC của Bộ GTVT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 321/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cQuyết định s126/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sa đi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi là Luật). Để triển khai thi hành Luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông vận tải như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra; gắn trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

a) Nội dung thực hiện: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng hình thức phù hợp (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, in sách, ...) cho đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật

a) Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải để phù hợp với Luật

- Cơ quan chủ trì rà soát: Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Cơ quan tổng hợp kết quả rà soát: Vụ Pháp chế

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: gửi kết quả rà soát (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này) về Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông vận tải) trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp. Trường hợp có đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý để đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015)

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Cơ quan tham mưu trình: Vụ Pháp chế

- Cơ quan phối hợp: Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thứ trưởng phụ trách: Nguyễn Nhật

- Tiến độ thực hiện:

+ Thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định: tháng 8/2021

+ Thời gian trình Chính phủ: tháng 10/2021

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng (sửa đổi, bổ sung các nghị định: Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng)

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), Cục Hàng không Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng), Cục Hàng hải Việt Nam (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải),

- Cơ quan tham mưu về nội dung: Vụ Pháp chế (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng hải), Vụ An toàn giao thông (các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt).

- Cơ quan tham mưu trình: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thứ trưởng phụ trách: Nguyễn Nhật

- Tiến độ thực hiện:

+ Thời gian trình Bộ dự thảo: trước ngày 15/4/2021

+ Thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định: tháng 7/2021

+ Thời gian trình Chính phủ: tháng 8/2021

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung: hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu và các hình thức phù hợp khác.

b) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam

c) Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2021

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung: kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Cơ quan chủ trì:

- Vụ Pháp chế tham mưu giúp Bộ trưởng lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 19/2020/NĐ-CP quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

c) Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì: chịu trách nhiệm cuối cùng về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các nội dung được giao tại Kế hoạch.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan phối hợp: phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

b) Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện kế hoạch.

4. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng cục: bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn hỗ trợ khác để đảm bảo thực hiện hoàn thành Kế hoạch.

 

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật rà soát thuộc phạm vi quản lý

Nội dung rà soát

Đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 321/QĐ-BGTVT

Quyết định 321/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:321/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:02/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Vi phạm hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 10/2021, trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực GTĐTNĐ

Ngày 02/03/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 321/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, trước ngày 15/3/2021, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam gửi kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải về Bộ Pháp chế; Cục Đường thủy nội địa chủ trì soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 8/2021 và trình Chính phủ vào tháng 10/2021.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế tham mưu giúp Bộ trưởng lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Năm 2021, Vụ Pháp chế, Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu và các hình thức phù hợp khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 321/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi