Quyết định 2294/QĐ-BTTTT 2019 Kế hoạch quản lý Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 2294/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định s17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục: Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Tin học hóa; An toàn thông tin và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cục QLXL VPHC & TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, PC, PTTH (84).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2294/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tần số vô tuyến điện và Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Báo chí, Xuất bản.

2. Tổ chức triển khai thi hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính một cách chính xác, thống nhất để bảo đảm và nâng cao trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổ chức phổ biến rộng rãi các quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2013/NĐ-CP và Nghị định số 159/2013/NĐ-CP sau khi được Chính phủ ban hành.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hp: Vụ Pháp chế, các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Báo cáo tình hình theo dõi thi hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và khoản 32 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017).

2.1. Báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành.

c) Thời gian thực hiện:

- Vụ Pháp chế: Trước ngày 10/7/2020.

- Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành: Trước ngày 15/4/2019.

2.2. Báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính cả năm 2020

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hp: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành.

c) Thời gian thực hiện:

- Vụ Pháp chế: Trước ngày 10/01/2021.

- Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành: Trước ngày 31/12/2020.

3. Về thống kê xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ và Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: Cục Tin học hóa; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và Vụ Pháp chế, Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

5. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành;

c) Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020.

6. Thực hiện các nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ và Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

7. Kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

III. TCHỨC THC HIN

1. Vụ Pháp chế:

a) Chủ trì, phối hp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này;

b) Chủ trì, phối hp với Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch được giao phù hp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cũng như ngân sách của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020;

c) Chủ trì, đôn đốc Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành trong việc thống kê, báo cáo công tác công tác tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ ký, ban hành đúng quy định.

2. Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hp với điều kiện, hoàn cảnh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cấp cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

c) Gửi Vụ Pháp chế: Kế hoạch, Quyết định Thanh tra và các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngay sau khi được người có thm quyền ký ban hành (kể cả các quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành) để Vụ Pháp chế kiểm tra, theo dõi việc triển khai, thi hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định;

d) Phân công công chức thực hiện đầy đủ, chính xác công tác thống kê, báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 10/7/2020 và 31/12/2020 để Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Thanh tra Bộ:

a) Chủ trì, phối hp với Vụ Pháp chế và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

b) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và các Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát theo thẩm quyền để báo cáo, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông;

b) Nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền để kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực hợp lý để triển khai thi hành công tác thống kê, báo cáo và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật hành chính.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các nội dung trên được chi từ nguồn kinh phí của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

                                                                    

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2294/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2294/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Vi phạm hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!