Quyết định 3263/QĐ-BTNMT 2019 theo dõi xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên, môi trường 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3263/QĐ-BTNMT

Quyết định 3263/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3263/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Công Thành
Ngày ban hành:24/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật ề tài nguyên và môi trường

Ngày 24/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3263/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch trên với các nhiệm vụ chính: Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tài nguyên môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật…

Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường được thực hiện bằng cách tiến hành làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện cơ quan liên quan và doanh nghiệp về các nội dung như: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, Bộ cũng tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật để phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3263/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------

Số: 3263/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/72013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết dinh này Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Công Thành

 

À M

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

--------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Yêu cầu

a) Công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

c) Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác triển khai, thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng và đưa công tác này vào nề nếp; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

II. NHIỆM VỤ

1. Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực biện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2020.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

a) Tổ chức làm việc với một số Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung sau đây:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Tình hình tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường.

b) Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp lu ật về tài nguyên và môi trường đối với các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật để qua đó nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc triển khai thi hành, áp dụng pháp luật vào thực tiễn; kịp thời xem xét, đánh giá và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức làm việc với một số Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, trao đổi về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường, tập trung vào một số nội dung sau:

a) Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luậtvề xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương;

c) Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổ chức tập huấn, tọa đàm về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, xử lý vi phạm hành chính các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Tham gia tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp lu ật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức.

5. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Kế hoạch này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020;

c) Cử cán bộ tham gia hoặc đề xuất cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức;

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán chi tiết các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 và các nhiệm vụ khác được giao chủ trì thực hiện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

2. Trách nhiệm của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Vụ, Thanh tra Bộ:

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình; cử cán bộ có chuyên môn tham gia các Đoàn kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật chung của Bộ do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì khi có yêu cầu;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

c) Báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực được giao phụ trách về Vụ Pháp chế để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ.

3. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính:

a) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh phí chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và phân bổ kinh phí theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 theo Kế hoạch.

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 của Bộ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Công Thành

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi