Quyết định 1458/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1458/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1458/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1458/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:27/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội thảo về theo dõi thi hành pháp luật XPVPHC trong quý II/2021

Ngày 27/4/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 1458/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Bộ dự định tổ chức Hội thảo chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vào quý II/2021. Nhiệm vụ này được giao cho Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp cùng Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở thực hiện. Đối tượng tham dự Hội thảo bao gồm cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Ngoài ra, Bộ còn dự định thực hiện các nhiệm vụ khác để triển khai thi hành Luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước. Cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1458/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1458/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 m 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Xlý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xlý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xlý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưng;
- Lưu: VT, PC, TO (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Luật) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

c) Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các Sở) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra; gn trách nhiệm thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

c) Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội thảo chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở.

- Đối tượng tham gia: Các cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị hoặc hình thức phù hợp với thực tế.

- Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Thanh tra các Sở; công chức làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật

a) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung tại các nghị định xử phạt:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan (trực tiếp thực hiện việc rà soát và đề xuất và báo cáo kết quả rà soát về Bộ (qua Vụ Pháp chế).

- Thời gian hoàn thành: Quý II, Quý III năm 2021.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tư pháp.

b) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II; trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2021. Có kế hoạch xây dựng riêng.

c) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III; trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2021. Có kế hoạch xây dựng riêng.

4. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị hoặc hình thức phù hợp với thực tế.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ và các Sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

5. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, các Sở và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật tại cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) để được hướng dẫn giải quyết.

c) Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ.

d) Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán hàng năm theo quy định của pháp luật./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Vi phạm hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi