Quyết định 929/QÐ-BVHTTDL xây dựng Nghị định sửa đổi quy định xử phạt VPHC lĩnh vực VHTT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 929/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 929/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:929/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:17/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hoàn thiện dự thảo NĐ sửa đổi về quyền tác giả vào tháng 7/2021

Ngày 17/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 929/QÐ-BVHTTDL về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  dự định hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan và trình Chính phủ vào tháng 7/2021. Cụ thể, trước ngày 15/3/2021 Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sẽ được thành lập với chức năng soạn thảo, xây dựng Nghị định.

Trước 30/3/2021, Bộ tiến hành họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập thông qua Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định và dự thảo Nghị định lần 1; tiến hành họp lần 2 trước ngày 10/4/2021. Dự thảo Nghị định lần 2 sẽ được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến Bộ, ngành và các đối tượng có liên quan. Ban soạn thảo, Tổ biên tập họp và cho ý kiến dự thảo Nghị định lần 3, hoàn chỉnh và gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp trước ngày 30/5/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 929/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

Số: 929/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng dự thảo Nghị định được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 tại Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, PC, TO (10).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan

(Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________________

 

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan (dự thảo Nghị định) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao phù hợp với quy định pháp luật nội dung về du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm việc xây dựng hành vi vi phạm phù hợp với quy định pháp luật nội dung về du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ vào tháng 7 năm 2021.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định

- Ban soạn thảo do Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch là Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Chính phủ; Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp chế và Thanh tra thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Tổ biên tập do Lãnh đạo Vụ Pháp chế là Tổ trưởng, thành viên là chuyên viên của các đơn vị thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Chính phủ; Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp chế và Thanh tra thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2021.

2. Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định

a) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập thông qua Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định và dự thảo Nghị định lần 1.

Thời gian hoàn thành trước 30/3/2021.

b) Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao về thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo cáo sơ kết từ các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sự phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 1 trên cơ sở và sơ thảo dự thảo Nghị định lần 1 đã được thông qua và kết quả sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

- Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định lần 2. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2021.

c) Gửi dự thảo Nghị định lần 2 đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, lấy ý kiến Bộ, ngành và các đối tượng có liên quan. Tổ chức Hội thảo (2 miền Bắc, Nam) xin ý kiến dự thảo Nghị định lần 2 đối với các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, hoàn chỉnh dự thảo 3.

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho ý kiến dự thảo Nghị định lần 3. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định lần 3 gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2021;

d) Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 4 trình Chính phủ tháng 7 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định

a) Vụ Pháp chế: Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chung về các công việc trong suốt quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo cáo sơ kết từ các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với các cục, vụ và các đơn vị liên quan (trong và ngoài Bộ) xây dựng dự thảo Nghị định.

- Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xin ý kiến dự thảo Nghị định, tổ chức hội thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định, tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định sau các lần xin ý kiến, hội thảo. Chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị định, các tài liệu liên quan như tờ trình, bản thuyết minh, các loại báo cáo và bảo đảm về điều kiện vật chất phục vụ cho công tác xây dựng dự thảo Nghị định của Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

b) Thanh tra Bộ

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt còn vướng mắc trên thực tế cần phải điều chỉnh tại các Nghị định trên và những hành vi mới cần phải bổ sung vào nội dung của dự thảo Nghị định.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức hội thảo xin ý kiến các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hoá và quảng cáo của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

c) Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Bản quyền tác giả

Phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát phần hành vi vi phạm hành chính, mức phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản lý để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị định.

2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Ban soạn thảo và Tổ biên tập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kinh phí

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng dự thảo Nghị định theo quy định hiện hành./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi