Nghị định 24/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/CP NGÀY 18-4-1996

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng:

Tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng thì bị xử phạt theo hình thức, mức phạt quy định trong Nghị định này.

Những trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng một số giấy phép của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng do quân đội cấp, hoạt động vì mục đích quốc phòng - an ninh, thì người có thẩm quyền xử phạt thông báo và đề nghị cơ quan của quân đội đã cấp giấy phép xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2.- Nguyên tắc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

1- Việc xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Uỷ ban nhân dân các cấp, cảnh sát nhân dân, quản lý thị trường, thanh tra quốc phòng các cấp tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

2- Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng phải được phát hiện kịp thời; phải bị đình chỉ ngay. Việc xử phạt phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định; tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ xử phạt một lần. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Người có thẩm quyền xử phạt quyết định hình thức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.

4- Việc xử phạt hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân và những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng đã quy định tại các Điều 7, 8 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính để quyết định hình thức xử phạt và các biện pháp xử lý thích hợp.

5- Không xử phạt hành chính trong trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

Điều 3.- Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt hành chính.

1- Người có thẩm quyền xử phạt hành chính phải xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, kiến nghị ngay với các cơ quan hữu quan thực hiện những biện pháp cần thiết để thực hiện các quy định về quản lý trong lĩnh vực quốc phòng.

2- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không đúng mức, xử phạt quá thẩm quyền quy định thì tuỳ theo mức độ tính chất vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

MỤC 1:

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Điều 4.- Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

1- Phạt cảnh cáo đối với công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm không chấp hành đúng những quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2- Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với công dân nam giới trong diện làm nghĩa vụ quan sự từ 18 tuổi đến hết 45 tuổi đã hoặc chưa qua phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam hoặc thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân; phụ nữ từ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn cần cho quân đội phải đăng ký vào diện sẵn sàng nhập ngũ, vào diện quân nhân dự bị các hạng 1, 2 mà không chấp hành đúng những quy định về đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vắng mặt dài hạn, đăng ký nghĩa vụ quân sự riêng và đăng ký giải ngạch dự bị theo quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3- Ngoài việc bị xử phạt người vi phạm buộc phải chấp hành các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Điều 5.- Vi phạm quy định về khám sức khoẻ.

1- Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với công dân trong diện gọi nhập ngũ khi có lệnh gọi khám sức khoẻ nhưng không có mặt để khám sức khoẻ mà không có lý do chính đáng.

2- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi gian dối hoặc mua chuộc nhân viên y tế nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3- Ngoài việc bị xử phạt người vi phạm buộc phải chấp hành các quy định về khám sức khoẻ theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 6.- Không chấp hành nghiêm chỉnh lệnh gọi nhập ngũ, lệnh động viên.

1- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với công dân đã được lệnh gọi nhập ngũ, lệnh động viên không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm quy định trong lệnh mà không có lý do chính đáng.

2- Người không chấp hành nghiêm chỉnh lệnh gọi nhập ngũ, lệnh động viên đã bị xử phạt vẫn nằm trong diện gọi nhập ngũ hoặc diện động viên theo quy định của pháp luật.

Điều 7.- Vi phạm quy định về tập trung huấn luyện, tập trung kiểm tra tình trạng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

1- Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng đối với quân nhân dự bị đã nhận được lệnh tập trung huấn luyện, tập trung kiểm tra tình trạng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu nhưng không đến đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi mà không có lý do chính đáng.

2- Người bị xử phạt phải chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện, tập trung kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8.- Gây khó khăn hoặc cản trở công dân thực hiện các quy định về nghĩa vụ quân sự.

1- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi gây khó khăn hoặc cản trở công dân thực hiện các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, tập trung huấn luyện, tập trung kiểm tra tình trạng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ.

2- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cố ý gây khó khăn cản trở người có trách nhiệm thi hành các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

3- Người có chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây khó khăn hoặc cản trở công dân, hoặc quân nhân thực hiện các hành vi nói trên thì bị xử lý kỷ luật.

Điều 9.- Các hành vi làm trái hoặc không thực hiện quy định về nghĩa vụ quân sự.

1- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế không bố trí sắp xếp thời gian, không tạo điều kiện cho công dân thực hiện chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh khám sức khoẻ, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; không báo cáo danh sách công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm; không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan tổ chức mình đúng thời gian, hoặc làm trái hay không làm những nhiệm vụ khác mà Luật nghĩa vụ quân sự đã quy định cho cơ quan, tổ chức.

2- Cơ quan, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời tiến hành xác định lỗi của người thuộc tổ chức của mình trực tiếp gây ra vi phạm hành chính trong khi thi hành công vụ để truy cứu trách nhiệm kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 10.- Xử phạt đối với quân nhân làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình tự ý đi khỏi đơn vị quân đội hoặc trong lúc đi công tác, đi phép, đi bệnh viện, an dưỡng, chuyển đơn vị... không về đến đơn vị đúng thời gian mà đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương đã gửi giấy báo đào ngũ cho Uỷ ban nhân dân và cơ quan quân sự huyện và tương đương:

1- Phạt cảnh cáo với những trường hợp vi phạm nhưng trong diện tạm hoãn gọi nhập ngũ mà trước đây họ tình nguyện nhập ngũ, hoặc là thương binh có hạng, hoặc là người đã liên tục phục vụ trong quân đôi vượt niên hạn phục vụ theo luật nghĩa vụ quân sự, hoặc là nữ quân nhân.

2- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với những người không thuộc diện quy định tại điểm 1 Điều này mà vi phạm lần đầu.

3- Người bị xử phạt tại Điều này phải trở lại quân đội, Uỷ ban nhân dân địa phương và các đơn vị quân đội có trách nhiệm đôn đốc và phải có biện pháp bắt buộc quân nhân trở về đơn vị. Các đơn vị quân đội có trách nhiệm sắp xếp và tạo điều kiện để họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ.

Điều 11.- Sĩ quan dự bị không thực hiện nghĩa vụ đăng ký sĩ quan dự bị tại địa phương.

1- Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với sĩ quan dự bị khi chuyển đến làm việc hoặc cư trú tại địa phương mà không đăng ký tại cơ quan quân sự địa phương nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở thường trú của cơ quan.

2- Ngoài việc bị xử phạt, sĩ quan dự bị vi phạm, phải chấp hành việc đăng ký theo quy định.

Điều 12.- Không chấp hành việc đăng ký phương tiện kỹ thuật cần động viên cho quân đội.

1- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện kỹ thuật thuộc danh mục loại phương tiện kỹ thuật dự bị cần huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân dội và bảo đảm cho việc huấn luyện, huy động lực lượng dự bị động viên không chấp hành các chế độ thủ tục đăng ký.

2- Ngoài việc bị xử phạt tổ chức, cá nhân phải thực hiện chế độ đăng ký phương tiện kỹ thuật.

Điều 13.- Không chấp hành lệnh huy động phương tiện kỹ thuật.

1- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện kỹ thuật được xếp vào đơn vị dự bị động viên không chấp hành lệnh huy động diễn tập, lệnh kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong thời bình.

2- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành lệnh huy động phương tiện kỹ thuật trong trường hợp cần thiết cho nhu cầu quốc phòng trong thời chiến.

3- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành lệnh huy động phương tiện kỹ thuật bổ sung cho quân đội khi có lệnh động viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4- Ngoài việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân phải thực hiện lệnh huy động phương tiện kỹ thuật.

MỤC 2

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 14.- Đối với hành vi trốn tránh, cản trở, chống đối việc xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ.

1- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi trốn tránh tham gia dân quân tự vệ, cản trở việc xây dựng dân quân tự vệ.

2- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cản trở cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, truy bắt kẻ phạm pháp.

3- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chống đối việc xây dựng dân quân tự vệ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 15.- Vi phạm quy định về tổ chức, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ.

1- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi huy động, sử dụng dân quân tự về làm nhiệm vụ không đúng chức năng, nhiệm vụ.

2- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trái pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3- Ngoài việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này phải đình chỉ việc huy động, sử dụng dân quân tự vệ.

Điều 16.- Đối với hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ.

1- Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các hành vi:

a) Lợi dụng danh nghĩa làm trái nhiệm vụ được giao.

b) Thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ để xảy ra mất trật tự hoặc làm mất mát, thiệt hại về tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng vũ khí trái phép, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tự ý cho người khác mượn vũ khí (trừ trường hợp trong chiến đấu).

3- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thiếu trách nhiệm để hư hỏng hoặc làm mất vũ khí, trang bị chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4- Ngoài việc bị phạt tiền người có hành vi vi phạm các quy định ở điều này còn buộc phải bồi thường thiệt hại và nếu vi phạm khoản 2, 3 Điều này còn bị tước giấy phép sử dụng vũ khí.

MỤC 3

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, KHU QUÂN SỰ

Điều 17.- Vi phạm các quy định ra, vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình quốc phòng, khu quân sự.

1- Phạt cảnh cáo đối với hành vi vô ý ra vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ của công trình quốc phòng, khu quân sự.

2- Phạt tiền:

a) Từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi cố ý ra, vào, đi lại trong khu vực bảo vệ của công trình quốc phòng, khu quân sự lần đầu, và không kèm theo các hành vi vi phạm khác.

b) Từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đối với hành vi cố ý ra vào, đi lại trong khu vực cấm của công trình quốc phòng, khu quân sự không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18.- Vi phạm các quy định về quay phim, chụp ảnh, vẽ công trình quốc phòng, khu quân sự chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

1- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ ở khu vực cấm không được phép của cấp có thẩm quyền.

2- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ ở khu vực bảo vệ của công trình quốc phòng, khu quân sự không được phép của cấp quản lý công trình.

3- Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ vành đai an toàn của công trình quốc phòng, khu quân sự không được phép của cấp có thẩm quyền.

4- Ngoài việc bị xử phạt, người vi phạm các quy định ở điều này bị tịch thu phương tiện, tang vật.

Điều 19.- Đối với hành vi tìm hiểu vị trí, tác dụng, nội dung kết cấu của công trình quốc phòng, khu quân sự.

1- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tìm hiểu vị trí, tác dụng, nội dung kết cấu, ghi chép các số liệu có liên quan đến công trình quốc phòng khu quân sự không đúng chức trách, nhiệm vụ và không được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2- Ngoài việc bị xử phạt, người vi phạm còn bị tịch thu các tài liệu đã thu thập.

Điều 20.- Loan truyền tin tức về công trình quốc phòng, khu quân sự.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi loan truyền tin tức làm ảnh hưởng đến bí mật của công trình quốc phòng, khu quân sự hoặc nơi có công trình quốc phòng, khu quân sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 21.- Lấn chiếm đất đai, khai thác trái phép trong khu vực công trình quốc phòng, khu quân sự.

1- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm đất đai, khai thác đất đá trên nóc, xung quanh, dưới đáy công trình quốc phòng, khu quân sự; chặt phá cây nguỵ trang của công trình quốc phòng, khu quân sự, xâm phạm cột mốc, biển báo khu vực.

2- Ngoài việc bị phạt tiền người vi phạm còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của công trình quốc phòng, khu quân sự và bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

Điều 22.- Phá dỡ làm hư hỏng công trình quốc phòng.

1- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi phá dỡ, làm hư hỏng kết cấu móng, tường, thân, nền và thiết bị của công trình quốc phòng và công trình thuộc hệ thống phòng thủ dân sự, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn phải khôi phục tình trạng ban đầu của công trình quốc phòng và bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

Điều 23.- Sử dụng trái phép công trình quốc phòng.

1- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị, vật tư chuyên dùng của công trình quốc phòng không đúng mục đích hoặc sử dụng, cải tạo công trình quốc phòng để sử dụng vào việc khác trái phép.

2- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn phải khôi phục tình trạng ban đầu của công trình quốc phòng, khu quân sự và bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

Điều 24.- Xây dựng công trình, đặt thiết bị làm ảnh hưởng tới công trình quốc phòng, khu quân sự.

1- Phạt tiền từ 5.000.0000 đồng đến 20.000.0000 đồng đối với hành vi xây dựng các công trình khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp công trình quốc phòng, khu quân sự và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép làm ảnh hưởng tới công trình quốc phòng, khu quân sự.

2- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đặt thiết bị làm ảnh hưởng tới cấu trúc, tác dụng, an toàn, bí mật của công trình quốc phòng, khu quân sự.

3- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, tháo dỡ thiết bị và bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

Điều 25.- Để chất thải, chất độc thâm nhập gây thiệt hại cho công trình quốc phòng.

1- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đổi rác rưởi, chất thải vào trong hoặc bên cạnh công trình quốc phòng, để hoặc dùng hoá chất, thải chất độc, chất thải trong khu vực công trình quốc phòng làm cho công trình quốc phòng bị ăn mòn, bị phá huỷ kết cấu thiết bị.

2- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn phải sửa chữa lại công trình và bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

MỤC 4

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG VIỆC SỬ DỤNG BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, XE MÁY QUÂN SỰ, VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUÂN TRANG

Điều 26.- Vi phạm trong việc sử dụng biển số phương tiện vận tải, xe máy quân sự.

1- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, lưu hành, mua bán trái pháp luật các loại biển số phương tiện vận tải, xe máy quân sự (cả biển số thật và biển số giả).

2- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép biển số, phương tiện vận tải quân sự hoặc giả danh phương tiện vận tải, xe máy quân sự.

3- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất trái phép các loại biển số phương tiện vận tải, xe máy quân sự.

4- Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức cá nhân vi phạm còn buộc phải:

a) Vi phạm khoản 1 Điều này, thì bị tịch thu tang vật.

b) Vi phạm khoản 2 Điều này, thì bị tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn 6 tháng.

c) Vi phạm khoản 3 Điều này, thì bị tịch thu phương tiện, tang vật.

Điều 27.- Vi phạm các quy định trong việc quản lý quân trang.

1- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mang mặc quân trang có gắn quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng trái pháp luật hoặc mua bán trái pháp luật với số lượng không đáng kể các loại lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ gắn quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cành tùng, đội mũ kêpi, mũ dã chiến và sử dụng các loại quân trang khác chỉ dành riêng cho quân đội khi làm nhiệm vụ.

2- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, lưu hành, kinh doanh, đổi trái pháp luật các loại cấp hiệu, quân hiệu, phù hiệu, mũ kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ và các loại quân trang khác chỉ dành riêng cho quân đội hoặc các loại trang phục giả bắt chước theo mẫu mã, ký hiệu các lại quân trang của quân đội.

3- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải:

a) Vi phạm khoản 1 Điều này, thì bị tịch thu quân trang.

b) Vi phạm khoản 2 Điều này, thì bị tịch thu phương tiện, tang vật.

CHƯƠNG III

THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Điều 28.- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Uỷ ban nhân dân các cấp:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa bàn do mình quản lý đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này.

Điều 29.- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra quốc phòng:

1- Thanh tra quốc phòng có quyền xử phạt các vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này và các vi phạm hành chính trong việc quản lý, sử dụng đất chuyên dùng cho quốc phòng, trong việc quản lý nhà ở do quân đội đang quản lý theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

2- a) Thanh tra viên quốc phòng khi thi hành công vụ có quyền:

- Phạt cảnh cáo.

- Phạt tiền đến 200.000 đồng.

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng.

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

b) Chánh thanh tra quốc phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

- Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đến 1.000.000 đồng.

c) Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

- Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khác quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Điều 30.- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan cảnh sát:

Lực lượng cảnh sát nhân dân có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Điều 29 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, vi phạm quy định sử dụng biển số xe quân sự, việc quản lý quân trang được quy định tại Nghị định này.

Điều 31.- Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường: lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý quân trang được quy định tại Nghị định này.

Điều 32.- Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều cơ quan thì việc xử phạt do cơ quan thụ lý đầu tiên thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Điều 33.- Thu nộp tiền phạt.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đối với lĩnh vực quốc phòng bị phạt tiền thì phải nộp tiền tại nơi quy định. Nếu trốn tránh hoặc không nộp đúng thời gian để dây dưa kéo dài thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm người xử phạt thu tiền tại chỗ.

Điều 34.- Trình tự, thủ tục xử phạt.

Trình tự, thủ tục xử phạt phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Đối với những vi phạm các quy định trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên và quản lý, xây dựng Dân quân tự vệ thì xã đội trưởng, chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện, cấp tỉnh kết hợp với cơ quan công an cùng cấp lập biên bản kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp mình xử phạt theo thẩm quyền.

Điều 35

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

1- Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chễ thi hành bằng các biện pháp theo quy định tại Điều 55 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

2- Người có thẩm quyền xử phạt có quyền ra quyết định cưỡng chế và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế.

3- Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và phối hợp với các cơ quan Nhà nước khác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế của các cơ quan đó khi được yêu cầu.

4- Lực lượng kiểm soát quân sự thi hành quyết định cưỡng chế của thanh tra quốc phòng các cấp.

5- Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Điều 36.- Khiếu nại, tố cáo.

a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt theo quy định tại Chương VIII Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

b) Công dân có quyền tố cáo những vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức và những vi phạm của người có thẩm quyền xử phạt hành chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 38.- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và tổ chức thi hành Nghị định này.

Điều 39.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 24/CP

Nghị định 24/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:24/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:18/04/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Vi phạm hành chính , An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 24/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom–Happiness
---------
No. 24-CP
Hanoi ,April 18, 1996
 
DECREE
ON THE SANCTIONS AGAINST ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN DEFENSE WORK
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on the handling of administrative violations of July 6, 1995;
At the proposal of the Minister of Defense,
DECREES:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Liability to sanctions against administrative violations in defense work:
The organizations and individuals mentioned in Item 1, Article 5, of the Ordinance on the handling of administrative violations who have committed administrative violations in defense work shall be sanctioned in accordance with the forms and levels stipulated in this Decree.
If it is necessary to apply the punitive form of stripping armymen and defense workers and employees of a number of licenses granted by the army for operation for the purpose of defense and security, the authorized person shall inform and propose the army unit which has granted the licenses to handle the case as stipulated in Point (b) of Item 1, Article 5, of the Ordinance on the handling of administrative violations.
Article 2.- The principles for administrative sanctions in defense work:
1. The People’s Committees at various levels, the People’s Police, the market control force, and the defense inspectors at various levels shall handle administrative sanctions against administrative violations as provided for by law.
2. Any administrative violation in defense work must be promptly discovered and must be immediately stopped. The sanctioning must be quickly and fairly delivered, and all its consequences must be overcome as stipulated; the organization or individual that has caused material damage by its/his/her administrative violation must pay compensation as stipulated by law.
3. An administrative violation shall be sanctioned once. A person who has committed several administrative violations shall be fined for each violation. The authorized person shall decide the punitive form of sanction for each violation.
If many persons commit an administrative violation, each of them shall be sanctioned.
4. The handing of administrative sanction shall be based on the character and seriousness of the violation, the personality, the attenuating factors and the aggravating factors stipulated in Articles 7 and 8 of the Ordinance on the handling of administrative violations to decide the suitable form and measures of sanction.
5. No administrative sanction shall be meted out in cases of emergency, legitimate self-defense, contingent situations or for an administrative violation committed by a person suffering from mental disorder or other diseases which make him/her unconscious of his/her action or unable to control it.
Article 3.- The handling of violations committed by the persons authorized to impose administrative sanctions:
1. The persons authorized to mete out administrative sanctions shall punish the right person for the right violation, and do it within their jurisdiction, in accordance with law, and immediately ask the agencies concerned to take the necessary measures to carry out the stipulations on the management of defense work.
2. If the persons authorized to impose administrative sanction hassle, tolerate, protect, refuse to, or fail to do it promptly or justifiably, or abuse their powers in penalizing the guilty organization or individual, they shall be disciplined or examined for penal liability depending on the seriousness and character of the violation. If they cause material damage, they must make compensations as provided for by law.
Chapter II
FORMS OF SANCTION AGAINST ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN DEFENSE WORK
Section 1. FORMS OF SANCTION IN THE IMPLEMENTATION OF STIPULATIONS ON MILITARY SERVICE AND IN THE BUILDING OF RESERVE FORCES
Article 4.- Violation of the stipulations on registration for military service:
1. A warning shall be served to the male citizens who are 17 years old, but who refuse to observe the stipulations on registration for military service.
2. A fine of from 50,000 VND to 200,000 VND shall be imposed on those male citizens within the military service age 18 to 45 years old who have or have not yet served in the Vietnam People’s Army, or have ceased serving in the People’s Police Force; female citizens from 18 years to 40 years old whose skills are needed by the army, and who are duty bound to register for readiness to join the military service, the reserve forces of grade 1 and grade 2, but who fail to correctly observe the stipulations on the first registration, supplementary registration, transfer registration, registration for long-term absence, separate registration for military service, and registration for demobilization from the reserve forces according to the stipulations on registration for military service.
3. In addition to the fines, the guilty persons still have to implement the stipulations on registration for military service.
Article 5.- Violation of the stipulations on health check:
1. A fine of from 50,000 VND to 200,000 VND shall be imposed on those citizens in the military service age who are absent from the health check without plausible reasons when the order for health check is issued.
2. A fine of from 200,000 VND to 600,000 VND shall be imposed on any act of cheating or bribing the medical staff in order to avoid military service but which is not yet serious enough to be examined for penal liability.
3. In addition to the fines, the guilty persons still have to implement the stipulations on health check according to the plan of the Military Service Councils of districts, precincts, provincial capitals and cities in provinces.
Article 6.- Failure to strictly observe the order for military service, and the order of mobilization:
1. A fine of from 100,000 VND to 500,000 VND shall be imposed on those citizens who have received the order for military service or the order of mobilization, but who fail to be present at the time or the place designated in the order without plausible reasons.
2. Those who have failed to strictly observe the order for military service or the order of mobilization and who have been fined are still liable to the military service call-up or the mobilization order as provided for by law.
Article 7.- Violation of the stipulations on the required presence for training, the required presence for checking military service readiness, combat readiness:
1. A fine of from 50,000 VND to 300,000 VND shall be imposed on those reserve armymen who have received the order to be present for training, to be present for checking military service readiness, combat readiness, but who fail to be present at the time and the place designated in the order without plausible reasons.
2. The fined persons must still observe the order to be present for training, to be present for checking combat readiness according to the plan of the authorized agency.
Article 8.- Causing difficulties to or hindering citizens from carrying out the stipulations on military service:
1. A fine of from 100,000 VND to 400,000 VND shall be imposed on those who cause difficulties to or hinder citizens from carrying out the stipulations on registration for military service, carrying out the order for military service, the order to be present for training, to be present for checking military service readiness, combat readiness; who shelter and protect deserters.
2. A fine of from 300,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those who deliberately cause difficulties to or hinder the authorized persons from carrying out the stipulations on the fulfillment of military service duty but not seriously enough to be examined for penal liability.
3. Those persons in power who abuse their title and powers to cause difficulties to or hinder citizens or the authorized persons from carrying out the stipulations on military service, or armymen from doing so, shall be disciplined.
Article 9.- Objection to or failure to carry out the stipulations on military service:
1. A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those State agencies, social organizations or economic organizations which fail to give time to or create conditions for citizens to register for military service, to carry out the order for health check, the call-up, the order to be present for training, the order to be present for checking military service readiness and combat readiness; which fail to file the list of male citizens of 17 years of age; which fail to report the number of reserve armymen and persons ready for military service in their agency or organization within the set time limit, or which act counter to or fail to perform other tasks stipulated by the Law on Military Service for State agencies and organizations.
2. Those State agencies or organizations subject to fines must observe the fining decision, and at the same time find out the person in their organization who is directly responsible for administrative violation while on mission in order to examine the liability for discipline and for compensation for damage as provided for by law.
Article 10.- Sanctions against armymen in active military service in peace time who leave their unit of their own accord or while on mission, on leave, in hospital, in a sanitarium, or being transferred to another unit, fail to return to their unit within the set time limit, and whose desertion has been informed by a regiment-level or corresponding unit to the People’s Committee and the military service of a district or corresponding level:
1. A warning shall be served to the offenders who have volunteered to join the army, but who are temporarily deferred from the call-up, or who are classified invalid armymen, or who have continually served in the army beyond the term of service set by the Law on Military Service, or who are armywomen.
2. A fine of from 300,000 VND to 500,000 VND shall be imposed on those persons who are not in the categories mentioned in Point (1) of this Article, and who are first time offenders.
3. Those persons who have been fined as stipulated in this Article must return to the army. The local People’s Committee and army units have the responsibility to urge them and take measures to force them to return to the unit. The army units shall have to arrange and create conditions for them to fulfill their term of active military service.
Article 11.- Reserve officers who fail to carry out their obligation of registering as reserve officers in the locality:
1. A fine of from 50,000 VND to 200,000 VND shall be imposed on those reserve officers who when being transferred to work or residing in the locality fail to register with the local military service their place of residence or the address of their permanent office.
2. In addition to the fine, the guilty reserve officers must register as stipulated.
Article 12.- Failing to register the technical means which should be mobilized for the army:
1. A fine of from 300,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those organizations or individuals that are in the possession of the technical means mentioned in the list of reserve technical means which should be mobilized and supplemented for the regular armed forces for training and for mobilization of reserve forces, but who fail to observe the regime and procedure of registration.
2. In addition to the fine, these organizations or individuals must observe the regime of registering their technical means.
Article 13.- Failure to observe the order for mobilizing technical means:
1. A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those organizations or individuals whose technical means have been listed in the reserve unit for mobilization, but who fail to observe the order for conducting a military exercise, or the order for checking combat readiness in peace time.
2. A fine of from 1,000,000 VND to 3,000,000 VND shall be imposed on those organizations or individuals who fail to observe the order for mobilizing technical means as required by national defense in war time.
3. A fine of from 2,000,000 VND to 6,000,000 VND shall be imposed on those organizations and individuals who fail to observe the order for mobilizing supplementary technical means for the army when the mobilization order has been issued, but not seriously enough to be examined for penal liability.
4. In addition to the fine, these organizations and individuals must carry out the order for mobilizing technical means.
Section 2. FORMS OF SANCTION AGAINST ON VIOLATIONS IN THE MANAGEMENT AND BUILDING OF MILITIA
Article 14.- Regarding the evasion and hinderance of and opposition to the building and the activity of the militia:
1. A fine of from 100,000 VND to 500,000 VND shall be imposed on those persons who evade service in the militia, or hinder the building of the militia.
2. A fine of from 200,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those persons who hinder officers and militiamen from doing their duty of patrolling, guarding, or tracking down law breakers.
3. A fine of from 300,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those persons who are opposed to the building of the militia but not seriously enough to be examined for penal liability.
Article 15.- Violation of the stipulations on the organization and use of militia forces:
1. A fine of from 200,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those organizations or individuals who mobilize and use the militia force to do a duty outside to its function and task.
2. A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those organizations or individuals that abuse their titles and powers in organizing the militia force contrarily to law, but not seriously enough to be examined for penal liability.
3. In addition to the fine, those organizations or individuals that violate Point 1 of this Article must stop mobilizing and using the militia force as such.
Article 16.- Regarding the violations of officers and men of the militia:
1. A fine of from 50,000 VND to 200,000 VND shall be imposed on one of the following violations:
a/ Abusing one�s name to act contrarily to the duty assigned.
b/ Showing irresponsibility in performing one�s task and causing public disorder or causing material losses or damage, but such violation is not serious enough to be examined for penal liability.
2. A fine of from 100,000 VND to 500,000 VND shall be imposed on those persons who illegally use weapons, but not seriously enough to be examined for penal liability, or who willingly lend their weapons to other persons (except in combat duty).
3. A fine of from 500,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those persons who due to irresponsibility cause damage to or lose their weapons or equipment, but not seriously enough to be examined for penal liability.
4. In addition to the fine, those who violate the stipulations in this Article must also pay compensation for the damage, and if they violate Points 2 and 3 of this Article, they will be stripped of their permits to use weapons.
Section 3. FORMS OF SANCTION AGAINST VIOLATIONS IN THE MANAGEMENT AND PROTECTION OF DEFENSE WORKS AND MILITARY ZONES
Article 17.- Violation of the stipulations on the entrance, exit and movement in the forbidden area, protected area and the safety corridor of defense works and military zones:
1. A warning shall be served to those who unintentionally enter, go out of or move about in the forbidden area or the protected area of defense works or military zones.
2. A fine of:
a/ From 50,000 VND to 200,000 VND shall be imposed on those who intentionally enter, go out of or move about in the protected area of defense works or military zones for the first time, without committing any other violations.
b/ From 300,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those who intentionally enter, go out of or move about in the forbidden area of defense works or military zones without a permit from the authorized agency.
Article 18.- Violation of the stipulations on shooting films, taking photos or drawing pictures of defense works or military zones, but is not serious enough to be examined for penal liability:
1. A fine of from 200,000 VND to 1,000,000 VND shall be imposed on those who shoot films, take photos or draw pictures in the forbidden area without a permit from the authorized level.
2. A fine of from 100,000 VND to 500,000 VND shall be imposed on those who shoot films, take photos, or draw a map of the protected area of defense works or military zones without a permit from the level in charge of the project.
3. A fine of from 50,000 VND to 200,000 VND shall be imposed on those who shoot films, take photos, or draw a map in the safety corridor of defense works or military zones without a permit from the authorized level.
4. In addition to the fine, those persons who violate the stipulations in this Article shall have their means and exhibits confiscated.
Article 19.- Regarding the study of the position, effect and structural contents of defense works or military zones:
1. A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those who study the position, effect, structural contents and take note of the figures concerning defense works or military zones not in accordance with their function and task and without a permit from the authorized level, but such violation is not yet serious enough to be examined for penal liability.
2. In addition to the fine, the guilty person shall have the documents they have collected confiscated.
Article 20.- Spreading news about defense works or military zones:
A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those who spread news revealing the secrecy of defense works or military zones, or the places where defense works or military zones are located, but not seriously enough to be examined for penal liability.
Article 21.- Land encroachment and illegal exploitation in the area of defense works or military zones:
1. A fine of from 1,000,000 VND to 5,000,000 VND shall be imposed on those who encroach on the land and exploit earth or rock on top of, around or under defense projects or military zones; who fell or destroy camouflage trees in defense works or military zones, or encroach on the landmarks or signs of the area.
2. In addition to the fine, the offender must restore the original state of the defense works or military zone, and pay compensations for the damage caused by the violation.
Article 22.- Dismantling and damaging defense works:
1. A fine of from 10,000,000 VND to 50,000,000 VND shall be imposed on those who dismantle and damage the foundation, walls, frame works, floor and equipment of defense works and projects in the civilian defense system but not seriously enough to be examined for penal liability.
2. In addition to the fine, the offender must restore the original state of the defense works and pay compensations for the damage caused by the violation.
Article 23.- Illegal use of defense works:
1. A fine of from 5,000,000 VND to 20,000,000 VND shall be imposed on those who use the specialized equipment and materials of defense works not for the right purpose, or who use or transform defense works for an illegal use.
2. In addition to the fine, the offender must restore the original state of the defense works or military zone, and pay compensations for the damage caused by the violation.
Article 24.- Building projects and installing equipment affecting defense works and military zones:
1. A fine of from 5,000,000 VND to 20,000,000 VND shall be imposed on those who build projects without getting the approval of the agency directly in charge of defense works or military zones, and without a permit from the authorized level, affecting defense works or military zones.
2. A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those who install equipment, affecting the structure, effect, safety and secrecy of defense works or military zones.
3. In addition to the fine, the offender must still dismantle the project illegally built, remove the equipment, and pay compensations for the damage caused by the violation.
Article 25.- Letting waste matter or toxic substances penetrate and cause damage to defense works:
1. A fine of from 1,000,000 VND to 5,000,000 VND shall be imposed on those who dump garbage or other waste matter into or beside defense works, store or use chemical substances, discharge toxic substances or waste matter in the area of defense works, which erode defense works or destroy its structure or equipment.
2. In addition to the fine, the offender must repair the project and pay compensations for the damage caused by the violation.
Section 4. FORMS OF SANCTION AGAINST VIOLATIONS IN THE USE OF NUMBER PLATES OF MILITARY TRANSPORT MEANS AND VEHICLES, AND VIOLATION OF THE STIPULATIONS ON THE MANAGEMENT OF MILITARY EQUIPMENT
Article 26.- Violations in the use of number plates of military transport means and vehicles:
1. A fine of from 1,000,000 VND to 5,000,000 VND shall be imposed on those who store, circulate or illegally buy and sell the number plates of military transport means and vehicles (real or fake).
2. A fine of from 2,000,000 VND to 5,000,000 VND shall be imposed on those who illegally use the number plates of military transport means or who disguise their transport means or vehicles as military ones.
3. A fine of from 5,000,000 VND to 10,000,000 VND shall be imposed on those who illegally produce number plates of military transport means and vehicles.
4. In addition to the fine, the guilty organization or individual must also:
a/ Have their exhibits confiscated for violating Point 1 of this Article.
b/ Be stripped of the right to use their license for up to 6 months for violating Point 2 of this Article.
c/ Have their means and exhibits confiscated for violating Point 3 of this Article.
Article 27.- Violation of the stipulations in the management of military equipment:
1. A fine of from 100,000 VND to 500,000 VND shall be imposed on those who unlawfully wear military uniform with army badge, stripe, badge and a conifer branch, or unlawfully buy and sell a negligible quantity of formal dress, ordinary army uniform, combat uniform, uniform of specialized services with army badge, badge, stripe, conifer branch, cap and combat helmet, and use other military equipment exclusively reserved for the armymen on mission.
2. A fine of from 500,000 VND to 2,000,000 VND shall be imposed on those who unlawfully produce, stockpile, circulate, trade in, or swap various types of stripe, army badge, badge, cap, combat helmet, formal dress, ordinary army uniform, combat uniform, uniform of specialized services and other equipment exclusively reserved for the army, or fake uniforms made on the designs and insignias of the army.
3. In addition to the fine, the offenders shall:
a/ Have their army uniforms confiscated for violating Point 1 of this Article.
b/ Have their means and exhibits confiscated for violating Point 2 of this Article.
Chapter III
POWERS AND PROCEDURE TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN DEFENSE WORK
Article 28.- The powers of the People’s Committees of different levels in sanctioning administrative violations:
The Presidents of the People’s Committees of different levels can impose fines within their powers stipulated in Articles 26, 27 and 28 of the Ordinance on the handling of administrative violations in the area under their management with regard to violations mentioned in this Decree.
Article 29.- The powers of the Defense Inspectors in sanctioning administrative violations:
1. The Defense Inspectors can sanction administrative violations mentioned in this Decree and administrative violations in the management and use of land exclusively reserved for defense work, in the management of dwelling houses being managed by the army according to current regulations of the Government.
2. a/ The Defense Inspectors on mission can:
- Serve a warning;
- Impose a fine of up to 200,000 VND;
- Confiscate the exhibits and means used in committing an administrative violation with a total value of up to 500,000 VND;
- Force the restoration of the original state of things which has been changed by the administrative violation, or force the dismantling of the project illegally built.
b/ The Chief Defense Inspectors of the provinces and cities under the Central Government can:
- Serve a warning;
- Impose a fine of up to 10,000,000 VND;
- Confiscate the exhibits and means used in committing the administrative violation;
- Force the restoration of the original state of things which has been changed by the administrative violation, or force the dismantling of the project illegally built;
- Force compensation of up to 1,000,000 VND for the damage caused by the administrative violation.
c/ The General Inspector of the Defense Ministry can:
- Serve a warning;
- Impose a fine of up to 20,000,000 VND;
- Apply the forms of supplementary fining and other measures stipulated in Item 2 and Item 3 of Article 11 of the Ordinance on the handling of administrative violations.
Article 30.- The powers of the police in fining administrative violations:
The People’s Police can impose fines within its powers stipulated in Article 29 of the Ordinance on the handling of administrative violations with regard to administrative violations in the management and protection of defense works or military zones, violations in the use of number plates of military vehicles and in the management of army uniforms stipulated in this Decree.
Article 31.- The powers of the market control agency in sanctioning administrative violations:
The market control force can impose sanctions as stipulated in Article 33 of the Ordinance on the handling of administrative violations with regard to the violations in the management of military uniforms stipulated in this Decree.
Article 32.- If an administrative violation is liable to a sanction within the powers of many State agencies, the sanction shall be imposed by the first State agency that deals with it as stipulated in Item 3, Article 37, of the Ordinance on the handling of administrative violations.
Article 33.- The collection and remittance of fines:
Those individuals and organizations who are fined for committing administrative violations in defense work must pay the fine at the designated place. If they try to evade it or pay it not within the set time limit, they shall be compelled to do it as provided for by law.
Those who impose fines are strictly forbidden to collect the fine on the spot.
Article 34.- The order and procedure of fining:
The order and procedure of fining must comply with the stipulations of the Ordinance on the handling of administrative violations.
With regard to violations of the stipulations in the implementation of the Law on Military Service, the building of reserve forces for mobilization, and the management and building of militia, the heads of the militia forces of communes, districts and provinces in cooperation with the police service of the same level shall make a report to the President of the People’s Committee of the same level and suggest him to impose a fine within his powers.
Article 35.- Forcible application of the sanctioning decision on administrative violations:
1. If those individuals or organizations sanctioned for administrative violations refuse to comply with the sanctioning decision, they shall be compelled to do it by the measures stipulated in Article 55 of the Ordinance on the handling of administrative violations.
2. The person authorized to impose fines can issue a decision forcing compliance and must have it enforced.
3. The People’s Police Force must carry out the decision on forcible application of the People’s Committee of the same level, and cooperate with other State agencies to organize the implementation of their decision on forcible application upon request.
4. The military patrol force shall apply the decision on forcible application of the defense inspectors at various levels.
5. Any individual or organization forced to comply must pay for all expenses on the application of compulsory measures.
Article 36.- Complaints and denunciation:
a/ Those individuals or organizations sanctioned for administrative violations or their legitimate representative can lodge complaints about the sanctioning decisions as stipulated in Chapter VIII of the Ordinance on the handling of administrative violations.
b/ All citizens can denounce the administrative violations of individuals and organizations and the violations of the persons authorized to impose sanctions against administrative violations to the authorized State agencies.
Chapter IV
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 37.- This Decree takes effect from the date of its signing. All stipulations made earlier which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 38.- The Minister of Defense, the Minister of the Interior, the Minister of Trade, and the Minister of Finance within their function and task shall have to give detailed guidance on and organize the implementation of this Decree.
Article 39.- The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT,
THE PRIME MINISTER,
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 24/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi