Quyết định 474/QĐ-TCDL sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn biện pháp phòng, chống Covid tại khu du lịch

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DU LỊCH
_________

Số: 474/QĐ-TCDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch”

___________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép mở lại hoạt động du lịch nội địa, lưu ý đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và không tập trung đông người tại Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lữ hành và Vụ trưởng Vụ Khách sạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch” được ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch như sau:
1. Điểm h, khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện đo thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch, nguy cơ cao theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà.
2. Điểm k, khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung thành: Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi việc phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên không đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

- Cục VHCS, VP Bộ VHTTDL;

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;

- TTTTDL, Báo DL, Tạp chí DL;

Lưu: VT, LH, KS (20)

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Khánh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 474/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại "Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch"
Cơ quan ban hành: Tổng cục Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 474/QĐ-TCDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trùng Khánh
Ngày ban hành: 01/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Doanh nghiệp , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM
-----------

No. 474/QD-TCDL

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------------

Hanoi, May 01, 2020

 

 

DECISION

On amending and supplementing some contents prescribed in “the Guidance on the COVID-19 pandemic prevention and control measures, ensuring safety at travel enterprises, tourist areas and spots, tourist accommodation establishments and tourist service business establishments”

-----------------------------

THE GENERAL-DIRECTOR OF THE VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM

 

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 17/2018/QD-TTg dated March 30, 2018 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam National Administration of Tourism - the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

Pursuant to the Prime Minister’s Directive No. 19/CT-TTg dated April 24, 2020 on continuing to implement measures to prevent and control the COVID-19 pandemic in the new situation;

Pursuant to the direction of the Prime Minister on allow to re-open domestic tourism activities, paying attention to the assurance of pandemic prevention and control requirements and not gathering crowds in the Notice No. 170/TB-VPCP dated April 28, 2020 of the Government Office;

At the proposal of the Directors of the Travel Department and Hotel Department,

 

DECIDES:

 

Article 1. To amend and supplement some contents prescribed in “the Guidance on the COVID-19 pandemic prevention and control measures, ensuring safety at travel enterprises, tourist areas and spots, tourist accommodation establishments and tourist service business establishments” attached to the Decision No. 473/QD-TCDL dated April 29, 2020 of the General-Director of the Vietnam National Administration of Tourism as follows:

1. To amend and supplement Point h, Clause 1, Article 4 as follows: To make a book to monitor health status of each official, tour guide and employee. To check the temperature for officials and employees at work places. An employee showing any sign of influenza, cough, fever or coming from infected areas or high risk areas according to the competent State agency's announcement must stay home and monitor his/her health at home.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!