Quyết định 2680/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2680/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2680/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2680/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:20/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Ngày 20/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 2680/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Theo đó, nội dung tổng kết thi hành Luật Di sản văn hóa tập trung vào: tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hóa; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập tại Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời đề xuất những nội dung còn chưa được đề cập đến trong Luật Di sản văn hóa,….

Ngoài ra, kinh phí thực hiện Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công việc liên quan, đảm bảo Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2680/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2680/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

(Kế hoạch Tổng kết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

- Lưu: VT, DSVH, NKĐ.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật Di sản văn hóa) của Bộ, ngành địa phương.

- Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bất cập cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện Luật Di sản văn hóa.

- Đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc những nội dung mới chưa có trong quy định và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Luật Di sản văn hóa.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; tập hợp được ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học và bảo đảm đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.

- Nội dung tổng kết cần phản ánh đúng thực tế tình hình thực hiện Luật Di sản văn hóa trên cả nước; phân tích, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, mâu thuẫn, bất cập; đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Bộ, ngành địa phương đến năm 2021.

2. Nội dung tổng kết

Tổng kết thi hành Luật Di sản văn hóa tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

2.1. Về tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hóa

- Về ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;

- Về thực hiện phân cấp quản lý di sản văn hóa.

- Về bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện: công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật.

- Về tình hình tuân thủ Luật Di sản văn hóa.

2.2. Một số kết quả thực hiện trên những lĩnh vực

- Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể.

- Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

- Hoạt động bảo tàng.

- Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu.

- Hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.4. Đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập tại Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết; đồng thời đề xuất những nội dung còn chưa được đề cập đến trong Luật Di sản văn hóa.

3. Hình thức tổng kết

- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về di sản văn hóa.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện (Năm 2021)

1

Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổng kết; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế

Tháng 7

2

Tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa (kèm theo Đề cương báo cáo) trong phạm vi địa phương, lĩnh vực trực tiếp quản lý, theo dõi

Cục Di sản văn hóa

 

Tháng 7

3

Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

 

Tháng 9- 10

4

Rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan, sưu tầm, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật nước ngoài.

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế

Tháng 10­

11/2021

5

Tổng hợp báo cáo gửi về từ Bộ ngành, địa phương theo 04 nhóm lĩnh vực: bảo tàng, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; di tích; di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu.

Cục Di sản văn hóa

 

Tháng 9-10

6

Xây dựng báo cáo chuyên đề theo các nhóm lĩnh vực: bảo tàng, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; di tích; di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu.

Cục Di sản văn hóa

 

Tháng 11

7

Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế

Tháng 11

8

Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa

 

Tháng 11

9

Xây dựng phim phóng sự về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10-12

10

Đề xuất khen thưởng tập thể và cá nhân

Cục Di sản văn hóa

Vụ Thi đua, Khen thưởng

Tháng 10-11

11

Tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế

Tháng 12

12

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế

Tháng 12

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công việc liên quan, bảo đảm Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi