Quyết định 2628/QÐ-BVHTTDL 2021 Phổ biến pháp luật, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa tại tỉnh Yên Bái

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

Số: 2628/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ Cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức tập huấn trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và kinh phí các đơn vị phối hợp (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Yên Bái (để biết);

- Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái (phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, VHDT, C (19).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 
 
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 2628/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

             1. Mục đích

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát huy vai trò và nâng cao nhận thức của đồng bào trong ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật và chấp hành tốt các chính sách pháp luật hiện nay; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực văn hoá ở cơ sở thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh các nghề thủ công truyền thống đang bị mai một trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Tuyên truyền phổ biến nghề thủ công truyền thống trong đồng bào nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về các giá trị văn hóa của nghề thủ công truyền thống, động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

- Quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc vùng di dân tái định cư thủy điện nhằm bảo tồn, duy trì văn hóa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu văn hóa trong cuộc sống ở nơi cư trú mới; Xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa mẫu nhằm nhân rộng ra các địa phương khác cùng thực hiện, tạo thành các loại hình sản phẩm văn hóa đặc thù nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, tạo ra các nguồn thu bền vững cho người dân.

              2. Yêu cầu

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp hoạt động văn hóa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu, học hỏi để đáp ứng được các yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Động viên khích lệ đồng bào tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa.

- Tổ chức tập huấn truyền dạy, bảo tồn các tri thức dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số về vai trò của nghề thủ công truyền thống trong việc, phát huy thế mạnh của địa phương và thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước thông qua việc bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống.

- Tổ chức xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa cho đồng bào vùng di dân tái định cư thủy điện nhằm bảo tồn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng động dân tộc như: làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác đang có nguy mai một, mất bản sắc.

- Thực hiện tổ chức tập huấn và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng, chương trình hợp lý; nội dung, chương trình phù hợp, đồng bộ giữa nghiên cứu, bảo tồn văn hóa nghệ thuật với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức “Tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại huyện Mù Cang Chải”

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021 (trong 02 ngày).

- Địa điểm: huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

1.2. Thành phần tham gia

- Tham gia giảng dạy: các nhà quản lý, chuyên gia.

- Tham gia tập huấn:

+ Cán bộ làm công tác văn hóa xã: 10 người (tự túc ăn, nghỉ, đi lại, Ban Tổ chức hỗ trợ cho học viên theo chế độ hiện hành của nhà nước).

+ Nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản: 60 người, đối tượng không hưởng lương ngân sách có xác nhận của địa phương nơi cư trú (Ban tổ chức hỗ trợ ăn, nghỉ, đi lại,... theo chế độ hiện hành của nhà nước).

1.3. Phương thức thực hiện

Do các báo cáo viên biên soạn và giảng dạy

- Chuyên đề 1: Phổ biến một số chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hoá dân tộc; Công tác triển khai các chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo (Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc chuẩn bị 01 chuyên đề và thuyết trình).

- Chuyên đề 2: Công tác giữ vững an ninh, trật tự ở vùng dân tộc thiểu số (mời Lãnh đạo Công an huyện Mù Cang Chải chuẩn bị 01chuyên đề và thuyết trình).

- Chuyên đề 3: Vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số (Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái chuẩn bị 01 chuyên đề và thuyết trình).

- Chuyên đề 4: Công tác xây dựng làng bản văn hóa ở cơ sở; Công tác gia đình, bình đẳng giới ở cơ sở (Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái chuẩn bị 01 chuyên đề và thuyết trình).

             2. Tổ chức “Tập huấn truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống làm Khèn của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải”

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021 (trong 02 ngày).

- Địa điểm: huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

1.2. Thành phần tham gia

- Tham gia giảng dạy: các nhà quản lý văn hóa, các chuyên gia, nghệ nhân.

- Tham gia hoạt động truyền dạy: các nghệ nhân, các học viên.

+ Nghệ nhân truyền dạy: số lượng 05 người, được lựa chọn từ địa bàn thôn bản, là những người có tay nghề cao trong việc thực hành các kỹ thuật làm Khèn truyền thống của dân tộc Mông.

+ Học viên: số lượng 60 người, là trưởng thôn, bản; người có uy tín; đồng bào dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải.

1.3. Phương thức thực hiện

- Phương pháp gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp.

- Phương pháp ghi chép theo dạng hồi cố.

- Phương pháp quan sát tham dự.

- Phương pháp bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, nghệ nhân truyền dạy.

- Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Tổ chức trao truyền qua các thế hệ trong không gian sinh hoạt của cộng đồng.

             3. Tổ chức “Xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện tại huyện Yên Bình”

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021 (trong 02 ngày).

- Địa điểm: huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

1.2. Thành phần tham gia

- Đối tượng: Văn hóa, văn nghệ dân gian của dân tộc Tày tại huyện Yên Bình.

- Hình thức: Lựa chọn thành lập mô hình điểm một Câu lạc bộ từ đó có kế hoạch nhân rộng sang các dân tộc, địa phương khác cùng thực hiện.

- Số lượng thành viên câu lạc bộ: tổng số 35 người, bao gồm nghệ nhân và học viên (trong đó, nghệ nhân từ 3-5 người).

1.3. Phương thức thực hiện

- Xây dựng và thành lập mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa của dân tộc Tày.

- Lựa chọn nghệ nhân, nhà chuyên môn về nghệ thuật trình diễn dân gian để truyền dạy cho học viên là dân tộc Tày thuộc các lứa tuổi khác nhau tham gia vào mô hình điểm Câu lạc bộ.

- Xây dựng nội dung truyền dạy về các loại hình văn hóa, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống.

1.4. Nội dung thực hiện

- Trao đổi chuyên gia, nghệ nhân hoàn thiện nội dung truyền dạy.

- Phối hợp lựa chọn và tập huấn cho cán bộ địa phương tham gia vào quá trình triển khai kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

- Lựa chọn các loại hình văn hóa, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống có nguy mai một cao để tiến hành bảo tồn và phát huy trong cộng đồng.

- Tổ chức cho các nghệ nhân thực hiện truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác cho các thành viên trong mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa.

- Cung cấp, hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết trong việc tập luyện và biểu diễn.

- Tổ chức ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa tại địa phương và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ định kỳ, giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện quay phim, dựng phim, in ấn đĩa DVD để phát cho người dân nhằm tuyên truyền về Câu lạc bộ.

1.5. Kết quả đạt được

Thành lập mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện tại huyện Yên Bình, nhân sự gồm có:

- Ban chủ nhiệm: Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm do hội viên bầu hoặc chỉ định.

- Hội viên: Là cộng đồng dân tộc Tày thuộc các lứa tuổi khác nhau nhằm tạo nguồn lực kế cận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

1.3. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Khảo sát các điều kiện để tổ chức lớp tập huấn: Địa điểm, hội trường, lựa chọn và lập danh sách Ban Tổ chức, báo cáo viên, nghệ nhân, học viên tham gia Lớp tập huấn, thành viên tham gia Câu lạc bộ.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, mời đại biểu, báo cáo viên và nghệ nhân tham dự lớp tập huấn.

- Triệu tập học viên dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 2628/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2628/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2628/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:14/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tập huấn bảo tồn nghề truyền thống của đồng bảo dân tộc tỉnh Yên Bái

Ngày 14/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2628/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái, năm 2021.

Theo đó, công tác tập huấn được thực hiện như sau:

Thứ nhất, tổ chức “Tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại huyện Mù Cang Chải” vào Quý IV năm 2021 trong 2 ngày tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.

Thứ hai, tổ chức “Tập huấn truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống làm Khèn của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải” vào Quý IV, năm 2021 trong 2 ngày tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Hoạt động có sự tham gia của 5 nghệ nhân truyền dạy. 60 học viên là trưởng thôn, bản; người có uy tín; đồng bào dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải.

Thứ ba, tổ chức “Xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện tại huyện Yên Bình” vào Quý IV năm 2021 trong 2 ngày tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Câu lạc bộ gồm 35 người, gồm nghệ nhân (3-5 người) và học viên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2628/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi