Quyết định 2611/QÐ-BVHTTDL 2021 Tập huấn về truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2611/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Căn cứ Công văn số 1342/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc nhất trí phối hợp tổ chức Lớp tập huấn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị có liên quan tổ chức Lớp tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Lớp tập huấn trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Lạng Sơn (để biết);

- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn (để phối hợp);

- UBND, Phòng VH&TT huyện Cao Lộc (để phối hợp);

- Lưu: VT, VHDT, V (19).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Lớp tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021

(Kèm theo Quyết định số: 2611/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới được tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Lớp tập huấn phải đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng; nội dung, chương trình đúng yêu cầu, trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương và người dân trong việc tham gia công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Quý IV/2021

- Địa điểm: huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

2. Thành phần tham dự

- Tham gia giảng dạy: Mời các báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài .

- Tham gia tập huấn (55 học viên): Cán bộ làm công tác văn hóa và học viên là những già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

3. Nội dung thực hiện

Gồm các chuyên đề tập huấn sau:

3.1. Phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; công tác triển khai các chính sách cụ thể về văn hóa dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số (Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc giảng bài).

3.2. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế... ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới (mời chuyên gia Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình chuẩn bị nội dung và giảng bài).

3.3. Tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo giúp đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc bảo vệ Tổ quốc; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay (mời đại diện Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị nội dung và giảng bài).

3.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay (Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị nội dung và giảng bài).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Văn hóa dân tộc

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

3. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

- Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tổ chức Tập huấn.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Khảo sát các điều kiện để tổ chức Lớp tập huấn: địa điểm, hội trường, lựa chọn và lập danh sách học viên tham dự Tập huấn, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc mời đại biểu tham dự Khai mạc Lớp tập huấn.

- Triệu tập học viên dự Lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021 tại tỉnh Lạng Sơn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./. .

thuộc tính Quyết định 2611/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2611/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2611/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:13/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Tập huấn truyên truyền bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại huyện Cao Lộc

Ngày 13/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2611/QÐ-BVHTTDL tổ chức Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021.

Cụ thể, việc tổ chức Tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa được thực hiện vào Quý IV/2021 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; thành phần tham gia tập huấn gồm 55 học viên là những già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cao Lộc.

Bên cạnh đó, nội dung các chuyên đề tập huấn gồm: Phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn; Tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo giúp đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác các thế lực thù địch;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2611/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi