Quyết định 183/QĐ-BTP tổng kết thi hành Nghị định 81/2013 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

_________

Số: 183/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Lê Thành Long (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ)
(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________________

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP). Để triển khai việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC như đã nêu, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

b) Đánh giá sự phù hợp của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) với Luật XLVPHC năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

c) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP); tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập; định hướng cho việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.

2. Yêu cầu

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra.

b) Nội dung tổng kết phải bám sát các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), kết quả đạt được và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành; phản ánh đúng tình hình thực tế; phân tích, đánh giá kèm theo số liệu cụ thể.

c) Phân công nhiệm vụ hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Thời gian tổng kết: Từ ngày 19/7/2013 (từ thời điểm Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2020 (thời điểm lấy số liệu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020).

Tổng kết, đánh giá toàn bộ các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), trên phạm vi toàn quốc.

2. Nội dung tổng kết

2.1. Nội dung tổng kết thực hiện theo mẫu Báo cáo tổng kết ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2.2. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP).

3. Hình thức tổng kết

3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) bằng hình thức tổng hợp báo cáo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổng hợp Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 05/3/2021.

3.2. Trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trình Chính phủ trước ngày 15/3/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) báo cáo Chính phủ; xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 08 năm qua, tổng hợp kết quả báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Tổng cục Thi hành án dân sự; Thanh tra Bộ; Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Bổ trợ tư pháp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị và gửi Báo cáo về Cục QLXLVPHC&TDTHPL để xây dựng Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ- CP) trình Chính phủ.

2. Đối với các bộ, ngành

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý với hình thức phù hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết theo đề cương và gửi về Bộ Tư pháp.

- Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trong phạm vi thẩm quyền của mình tùy thuộc vào tình hình của đơn vị.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tiến hành tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trên địa bàn quản lý của mình với hình thức phù hợp; hướng dẫn các Sở, ngành và cấp huyện tổng kết.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết theo đề cương và gửi về Bộ Tư pháp.

- Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) trong phạm vi thẩm quyền của mình tùy thuộc tình hình của của địa phương.

4. Về thời điểm lấy số liệu và gửi báo cáo tổng kết

a) Số liệu phục vụ tổng kết thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) tính từ ngày 19/7/2013 đến hết ngày 31/12/2020.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện việc tổng kết và gửi Báo cáo bằng văn bản về Bộ Tư pháp (Cục QLXPVHC&TDTHPL) trước ngày 05/3/2021 (gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: vanpth@moj.gov.vn).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị và huy động từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có)./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 183/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP)
Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:183/QĐ-BTPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:05/02/2021Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!