Quyết định 1124/QĐ-BXD Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 1124/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị được giao chủ trì chủ động triển khai từng công việc cụ thể theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Các Thứ trưởng BXD;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

---------------

 

I. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

A

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và các văn bản khác (nếu có)

1

Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2019, 2020 của Bộ Xây dựng, trong đó tập trung phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật như:

- Luật Kiến trúc và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các Thông tư hướng dẫn

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 về quản lý vật liệu xây dựng

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan.

- Vụ Pháp chế

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản

- Trung tâm thông tin

Các đơn vị khác có liên quan

2

Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng ban hành năm 2019, 2020

-nt-

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Vụ Pháp chế;

- Các đơn vị khác có liên quan

B

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

3

Luật An ninh mạng

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Các đơn vị khác có liên quan

4

- Bộ luật lao động

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

-nt-

 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Pháp chế
 • Trung tâm Thông tin
 • Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

5

Luật Đầu tư công

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- nt -

6

Luật Quản lý tài sản công và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

-nt-

- Vụ Kế hoạch tài chính

- Vụ Pháp chế

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

7

- Luật phòng, chống tham nhũng

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

-nt-

- Thanh tra Bộ

- Trung tâm Thông tin

- Vụ Pháp chế

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- nt -

8

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

-nt-

-Vụ Pháp chế

 • Vụ Quản lý doanh nghiệp
 • Trung tâm Thông tin
 • Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

9

- Luật Quy hoạch

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Trung tâm Thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

10

- Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết họp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

- Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

-nt-

- Vụ Kế hoạch tài chính

- Văn phòng Bộ

- Cục Hạ tầng kỹ thuật

- Cục Phát triển đô thị

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

11

Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh, thiếu niên”

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

12

Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

13

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Luật Thi hành án hình sự, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Hỗ trơ doanh nghiệp nhỏ và vừa..v..v..

- Đề án khác về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan mới ban hành và theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp năm 2020

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

-nt-

C

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp

14

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn, Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ...và các Chương trình phối hợp, Đề án về PBGDPL khác, tăng cường theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL.

 

Vụ Pháp chế

- nt -

15

Đánh giá, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương, địa phương và hợp tác quốc tế về lĩnh vực này

 

Vụ Pháp chế

- nt -

16

Tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Vụ Pháp chế

- nt -

17

Thực hiện nhiệm vụ đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản

- Trung tâm thông tin

- Văn phòng Bộ

-nt-

18

Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021” trong đó tập trung nghiên cứu, xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

 

-Trung tâm Thông tin - Vụ Pháp chế

-nt-

19

Quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Vụ Pháp chế

- nt -

20

Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật khác (nếu có)

 

Vụ Pháp chế

- nt -

D

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật khác

21

Triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2020

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

22

Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định.

 

Vụ Pháp chế

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị khác có liên quan

23

Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm đổi mới vào nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại; tổ chức giáo dục pháp luật, bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy pháp luật và dạy môn giáo dục công dân

Đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật tại các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

24

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Trung ương và người làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan

25

Thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ để đề nghị miễn nhiệm, công nhận báo cáo viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ Xây dựng

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

 

 

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Số TT

Hình thức phổ biến

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Đăng tải văn bản quy phạm pháp luật hên Trang thông tin điện tử của Bộ (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản); đăng tải thông tin, bài viết, trả lời, giải thích pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí, tập san của Bộ...

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản.

2

Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả lời trực tuyến

Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng

Các đơn vị khác có liên quan

3

Trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; thu thập các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, pháp luật của Ngành xây dựng

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin

- nt -

4

Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế

-nt-

5

Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới, tuyên truyền những nội dung chính của dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của Bộ bằng hình thức họp báo, thông cáo báo chí

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin; Văn phòng Bộ

-nt-

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, HƯỚNG DẪN, PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Vụ Pháp chế chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ. Các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và định kỳ 06 tháng (trước ngày 01/06), hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. (Lưu ý: Thời điểm chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2020 và từ 01/01/2020 đến ngày 30/11/2020)

2. Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm cử báo cáo viên pháp luật Trung ương để tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch của Bộ hoặc hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan khác ở Trung ương, cơ quan địa phương và các doanh nghiệp chủ trì tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

3. Văn phòng Bộ và các đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ và của các đơn vị theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa.

thuộc tính Quyết định 1124/QĐ-BXD

Quyết định 1124/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1124/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:31/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Xây dựng: Kế hoạch phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 1124/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng chủ trì đăng tải văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản; đăng tải thông tin, bài viết, trả lời, giải thích pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí, tập san của Bộ…

Tiếp theo, Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ cần đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả lời trực tuyến.

Đặc biệt, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin cần trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; thu thập các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, pháp luật của Ngành Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1124/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi