Quyết định 797/QĐ-BTP 2017 Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 797/QĐ-BTP

Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:797/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:05/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------
Số: 797/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTTT Trương Hòa Bình (để báo cáo)
- Bộ Tài chính (để biết);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG


        (Đã ký)
 
 
Lê Thành Long

 
 BỘ TƯ PHÁP
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
CHƯƠNG TRÌNH
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 05 tháng6 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂMI. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu
Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 là tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội và tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
2. Yêu cầu
a) Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ;
b) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội;
c) Tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị;
d) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ hàng ngày, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi và trở thành nội dung sinh hoạt hàng tháng của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.
3. Nhiệm vụ trọng tâm
a) Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
b) Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý và sử dụng các nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh áp dụng mua sắm thường xuyên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
c) Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản nằm trong danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ;
d) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động;
đ) Triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này;
e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ;
g)Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
h)Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC
1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
Trong năm 2017, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao. Triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị. Trong đó:
a) Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp) để tạo nguồn cải cách tiền lương;
b) Hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý một cách hợp lý, giảm tần suất tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo sử dụng ngân sách nhà nước. Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác; tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí;
c) Tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào;
d) Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lắp, thiếu khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. Từng bước thực hiện cơ chế khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học trên cơ sở định mức nghiên cứu khoa học, công nghệ và kết quả đầu ra;
đ) Rà soát các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để ưu tiên bố trí nguồn lực cho các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các dự án, chương trình trùng lắp, kém hiệu quả;
e) Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
g) Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính trên cơ sở tính đến đặc điểm từng loại hình dịch vụ, trình độ quản lý, giảm dần mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập;
h) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
i) Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trừ các công trình dự án nhóm A.
a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2017 để góp phần hoàn thành Kế hạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Bố trí vốn đầu tư tập trung, tránh phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017 ngay từ đầu năm, không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2017. Phấn đấu đảm bảo 100% việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật đầu tư công và quy định của cấp có thẩm quyền về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
c) Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và đảm bảo về nguồn lực để triển khai thực hiện; chỉ triển khai xây dựng khi bố trí đủ nguồn vốn, hạn chế tối đa việc hỗ trợ một phần, dẫn đến không đủ nguồn vốn làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, gây lãng phí; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản;
d) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý, sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. Phấn đấu đảm bảo 100% việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư do cấp có thẩm quyền quyết định;
đ) Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% tổng mức đầu tư;
e) Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước;
g) Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước thông qua công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra;
h) Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, có phương án xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng của các dự án kéo dài nhiều năm, thực hiện đúng quy định về hoàn tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện;
i) Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
a) Đất đai, trụ sở làm việc, kho vật chứng giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm;
b) Thu hồi 100% diện tích nhà, đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất đai, trụ sở sai mục đích, lãng phí, kém hiệu quả và theo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;  
c) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp;
d) Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
đ) Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; tổ chức rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện xử lý kịp thời số xe dôi dư (nếu có) theo quy định; khuyến khích thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh Thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung;
e) Thực hiện xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc đúng thời hạn theo quy định.
4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
a) Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% đến 2% so với số biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định;
b) Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
c) Thực hiện rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục tuyển chọn công chức, viên chức, thủ tục thi nâng ngạch, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính định kỳ hàng năm của Chính phủ, hướng dẫn, quy định của Bộ.
III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan
Thực hiện nghiêm các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật ngân sách năm 2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Chú trọng lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
2. Triển khai thực hiện chế độ tự chủ tại các đơn vị quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
a) Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định 117/2013 ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2003/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của đơn vị để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật có liên quan.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
c) Các đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án tự chủ tài chính theo giai đoạn trình cấp có thẩm xem xet, phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị được giao tự chủ giai đoạn 2018-2020
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017
d) Giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện được nhà nước giao tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Nhà Xuất bản Tư pháp, Học viện Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội và các Trường Trung cấp Luật.
Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2017
3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước
a) Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
b)Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao đối vớicác đơn vị dự toán thuộc Bộ quản lý theo quy định; chú trọng kiểm tra chặt chẽ các khoản chi bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại đơn vị.
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
c) Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách gồm:
- Tập trung theo dõi và tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị dự toán không chấp hành quy định của pháp luật về lập và chấp hành quyết toán ngân sách; xuất toán và thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai chế độ, chính sách nhà nước đã quy định.
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
- Tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc; chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm việc mua sắm phải đúng tiêu chuẩn, định mức, trong dự toán được giao.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
- Quản lý và sử dụng phương tiện đi lại của các đơn vị phải đúng chế độ, đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; bố trí, phân công người quản lý, sử dụng các phương tiện công, định kỳ cuối năm tiến hành kiểm kê lại toàn bộ phương tiện trong cơ quan, đơn vị.
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ được giao quản lý và các cơ quan THADS.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
d) Xây dựng các văn bản, đề án
-Nghiên cứu, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách và sử dụng tài sản nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu quản lý của Bộ để làm căn cứ quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị thuộc Bộ.
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chínhchủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
-Xây dựng Thông tư quy định phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 và Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011)
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017
- Xây dựng Đề án khoán xe ô tô cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô (sau khi Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 04/8/2017)
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính, phối hợp với các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2017
- Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý.
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính, phối hợp với các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017
đ) Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá, nhất là việc bán đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần giải quyết nợ xấu, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.
Đơn vị thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
e) Thực hiện các quy định về công khai quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước như: công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khai việc mua sắm, quản lý tài sản công; công khai quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản          
Kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư qua việc rà soát danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020, đề xuất với Bộ trưởng đình chỉ thi công, yêu cầu các đơn vị có liên quan đình chỉ cấp vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.
Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chínhchủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
5. Triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên
Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác như hạn chế in ấn các tài liệu không cần thiết, sử dụng giấy in hai mặt…
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
a) Căn cứ quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ về Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị hành chính thuộc Bộ, Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
b) Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1703/QĐ-BTP ngày 09/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021 và đánh giá công chức, viên chức của đơn vị dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ; sử dụng, bố trí công chức, viên chức đúng vị trí, đúng năng lực, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm;xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
7. Tăng cường sử dụng chương trình về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
a) Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
b) Triển khai hiệu quả việc sử dụng chữ ký số trong Bộ, Ngành Tư pháp
Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
c) Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
8. Thực hiện triệt để tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, lễ hội, ngày kỷ niệm
a) Việc tổ chức hội nghị, hội thảo phải bám sát Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017; đảm bảo 100% kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn; không sử dụng kinh phí hội nghị, hội thảo để chi cho các nội dung ngoài chương trình. Tổ chức lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị, hội thảo, toạ đàm, nhất là những nội dung có thành phần tham dự giống nhau, thời gian tổ chức gần nhau thì dùng chung địa điểm tổ chức… bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức các ngày kỷ niệm theo hướng tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian tổ chức, bảo đảm thiết thực, thật sự tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao.
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
b) Tăng cường điều phối các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo; quyết liệt tham mưu các giải pháp hạn chế hội họp, hạn chế tối đa các hội nghị có quy mô toàn quốc; tăng cường sử dụng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo trực tiếp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả (trừ các cuộc họp có tính chất cấp bách, bí mật do Chính phủ chỉ đạo).
Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
c) Tận dụng tối đa hội trường, phòng họp hiện có của cơ quan Bộ và của các đơn vị khác thuộc Bộ để tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm các đơn vị phải đảm bảo hoạt động đó có nội dung thiết thực, thành phần tham dự cần thiết, gọn nhẹ.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
d) Lồng ghép nhiệm vụ thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác này vào nhiệm vụ thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản, một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực (mua sắm tài sản có giá trị lớn) và quản lý, sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp tại một số cơ quan thi hành án dân sự và đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục THADS và Văn phòng Bộ.
Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch công tác thanh tra.
e) Thanh tra chuyên ngành vào một số lĩnh vực có đơn thư, khiếu nại bức xúc, những lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố tiêu cực như thi hành án dân sự, bán đấu giá tài sản và một số lĩnh vực quản lý của các Sở Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì; phối hợp Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Hộ tịch, quốc tích, chứng thực.
Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch công tác thanh tra của các đơn vị
9. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong việc đi công tác nước ngoài
a) Hạn chế tối đa thời gian dài ngày, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đi nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thực sự cần thiết và phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
Đơn vị thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
b)Tổ chứccác đoàn công tác nước ngoài theo Chương trình hoạt động đối ngoại cấp Bộ, cấp Vụ của Bộ Tư pháp đã được phê duyệt. Các đoàn phát sinh ngoài Chương trình phải báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách và Lãnh đạo Bộ phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế trước khi trình Bộ trưởng quyết định.
Đơn vị thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ.
Thời gian thực hiện: Theo Chương trình hoạt động đối ngoại cấp Bộ, cấp Vụ của Bộ Tư pháp đã được phê duyệt và chương trình phát sinh của các đơn vị được Bộ trưởng phê duyệt.
c) Các đồng chí Lãnh đạo Bộ không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Không bố trí hai đồng chí Lãnh đạo cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp thật cần thiết.
Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ
Thời gian thực hiện: Cả năm 2017
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm
a) Chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm và xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình này làm cơ sở để triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đồng thời tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hành tiết kiệm tại đơn vị.
b) Kết thúc năm ngân sách 2017, các đơn vị xây dựng báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị, gửi Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định.
c) Phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình này.
d) Đề xuất Lãnh đạo Bộ khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; có sáng kiến áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm triệt để tiết kiệm; phê bình, xử lý các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2. Vụ Thi đua khen thưởng đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành tiêu chí phân loại thi đua - khen thưởng hàng năm và làm căn cứ xét thi đua - khen thưởng của các đơn vị.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình này làm cơ sở để triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
4. Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin tổ chức các hình thức thông tin, phổ biến nội dung và quá trình thực hiện Chương trình hành động này.
5.Đảng ủy Bộ, cấp ủy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể của Bộ và các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường sự lãnh đạo, giám sát, tham gia việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ và các đơn vị, động viên công chức, viên chức, đoàn viên thống nhất tư tưởng và hành động thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của Bộ Tư pháp.
6. Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao là cơ quan thường trực của Bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ việc triển khai thực hiện Chương trình này./.

BỘ TRƯỞNG 
 
Lê Thành Long

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi