Quyết định 4145/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------------------

Số: 4145/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

              Hà Nội, ngày 24 tháng 10  năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011

 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của

Luật Trọng tài thương mại

----------------------------

 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Hội Luật gia Việt Nam (để phối hợp);

- Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ BTTP.

 

           KT. BỘ TRƯỞNG

          THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

         Nguyễn Đức Chính

 


 


     BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Nghị định số định số 63/2011/NĐ-CP

ngày 2 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại

            (Ban hành kèm theo Quyết định số 4145 /QĐ-BTP

          ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Ngày 28/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại (sau đây gọi là Nghị định số 63/2011/NĐ-CP). Nghị định này thay thế Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại. Để hướng dẫn các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Nhằm thực hiện thống nhất trong toàn quốc và triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại, đồng thời đảm bảo sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại.

1.2. Yêu cầu

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP trên phạm vi toàn quốc;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đúng tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

2.1. Tổ chức phổ biến nội dung văn bản pháp luật về trọng tài, tuyên truyền về hoạt động trọng tài thương mại, đánh giá sơ kết việc thực hiện văn bản pháp luật trọng tài

2.1.1. Hướng dẫn triển khai và đánh giá việc thực hiện văn bản pháp luật trọng tài

a) Nội dung:                                                  

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thống nhất các quy định mới về quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại

- Trao đổi, thảo luận và tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật trong thực tiễn hoạt động trọng tài.

- Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP trong toàn quốc: vai trò của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của đối với hoạt động trọng tài; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất biện pháp giải quyết và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn hoạt động trọng tài thương mại.

 b) Thời gian: 2011-2013

 c) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

 d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức trọng tài.

2.1.2. Phối hợp với đơn vị báo chí, tuyên truyền để phổ biến rộng rãi pháp luật về trọng tài thương mại đến các doanh nghiệp và người dân

- Phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 63/2011/NĐ-CP

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức trọng tài.

c) Thời gian: 2011 - 2013

2.1.3. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về kỹ năng trọng tài

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp)

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch- Tài chính (Bộ Tư pháp) và một số đơn vị khác liên quan.

c) Thời gian, địa điểm: năm 2012; tại 2 khu vực Bắc, Nam.

d) Thành phần:

- Trọng tài viên, một số luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật.

- Cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành; một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; cán bộ Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, một số Trường Đại học; Hội luật gia Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2.2. Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

2.2.1. Soạn thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

a) Nội dung:

- Xây dựng dự thảo Thông tư và tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư: tháng 10 - 11/2011.

b) Thời gian trình Bộ trưởng ký ban hành: tháng 01/2012.            

c) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

d) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài.

2.2.2. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng văn bản hướng dẫn về tố tụng trọng tài

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Thời gian: 2011-2013

c) Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị liên quan trong Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài.

2.2.3. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn về việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí trong lĩnh vực trọng tài

 a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp.

 b) Thời gian: 2011-2012

 c) Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài.

2.3. Tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động trọng tài tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ trọng tài viên và Trung tâm trọng tài; công bố danh sách trọng tài viên và Trung tâm trọng tài

a) Nội dung:                                                  

- Rà soát số lượng, đánh giá trình độ, chất lượng đội ngũ trọng tài viên;

- Đánh giá thực trạng tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất và hoạt động của các Trung tâm trọng tài.

- Công bố danh sách trọng tài viên và Trung tâm trọng tài trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

 b) Thời gian, địa điểm: Quý IV/2011

 c) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

 d) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp và Trung tâm trọng tài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trách nhiệm thực hiện

Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung đề ra trong Kế hoạch.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao, các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Bổ trợ tư pháp trong việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

3.2. Kinh phí thực hiện 

Trên cơ sở Kế hoạch, các đơn vị được phân công phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các công việc cụ thể của đơn vị mình, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Bổ trợ tư pháp thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3.3. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

Vụ Bổ trợ tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Vụ Bổ trợ tư pháp để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, chỉ đạo./.

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 4145/QĐ-BTP

Quyết định 4145/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4145/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:24/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Trong năm 2011 phải rà soát, đánh giá lại đội ngũ trọng tài viên 
Trong Quý IV/2011, Vụ Bổ trợ tư pháp phải tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động trọng tài tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ trọng tài viên và Trung tâm trọng tài; công bố danh sách trọng tài viên và Trung tâm trọng tài. 
Đây là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 4145/QĐ-BTP ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
Kế hoạch của Bộ Tư pháp còn giao Vụ Bổ trợ tư pháp từ 2011 đến 2013 là tổ chức phổ biến nội dung văn bản pháp luật về trọng tài, tuyên truyền về hoạt động trọng tài thương mại, đánh giá sơ kết việc thực hiện văn bản pháp luật trọng tài. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm phối hợp với đơn vị báo chí, tuyên truyền để phổ biến rộng rãi pháp luật về trọng tài thương mại đến các doanh nghiệp và người dân. 
Cũng trong Kế hoạch lần này còn có các nội dung thực hiện khác như: Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về kỹ năng trọng tài; xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng văn bản hướng dẫn về tố tụng trọng tài… 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định 4145/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 4145/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Thông tư 37/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Thông tư 37/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xuất nhập khẩu , Ngoại giao , Thương mại-Quảng cáo

Vui lòng đợi