Quyết định 234/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 234/QĐ-BTP

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2021

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP                                

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2021.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Bộ Tư pháp được giao hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP tại Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, VPB (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phan Chí Hiếu

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BTP ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP tại Bộ Tư pháp.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2021.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP.

2. Tiếp tục xây dựng, thống kê, cập nhật dữ liệu, tính chi phí tuân thủ; rà soát, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức đối thoại, tham vấn, tiếp nhận và thu thập ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

4. Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

5. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.

6. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

7. Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ; xây dựng, trình Chính phủ thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (lĩnh vực Bổ trợ tư pháp).

2. Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp theo Kế hoạch này.

3. Chánh Văn phòng Bộ - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

                                                               

 

 

Phụ lục:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 -2025 TẠI BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BTP ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________________

           

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

I

Công tác chuẩn bị, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo

1.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2021.

Văn phòng Bộ

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

Trước ngày 31/01 hàng năm

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hàng năm.

Văn phòng Bộ

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Các buổi kiểm tra, làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ

3.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

31/10/2021

Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ

4.

Theo dõi, kiểm tra việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

5.

Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Văn phòng Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quý IV/2021 và hàng năm

Bằng khen

6.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm xây dựng báo cáo trình Bộ trưởng gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết này theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

Trước ngày 25/6/2021 và

Ngày 25/12/2021

Báo cáo

II

Đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý (thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp)

7.

Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định

8.

Tổ chức đối thoại, thu thập phản ánh của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp không còn phù hợp, là rào cản, gây khó đối với hoạt động kinh doanh; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Cục Bổ trợ tư pháp

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Ý kiến của doanh nghiệp, người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định

9.

Cập nhật các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

Cục Bổ trợ tư pháp

Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

10.

Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp; Báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ (nếu có)

Cục Bổ trợ tư pháp

Tổ công tác và các đơn vị có liên quan

- Đợt một trước ngày 30/5/2021

- Đợt hai trước ngày 30/9/2021

Các biểu mẫu rà soát đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

11.

Tổ chức thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực Bổ trợ tư pháp sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua (nếu có).

Cục Bổ trợ tư pháp

Tổ công tác thực hiện

Nghị quyết số 68

Theo lộ trình quy định tại Phương án

Các văn bản QPPL thực thi phương án được ban hành

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 234/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 234/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 18/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!