Quyết định 162/QĐ-TTg chỉ định cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại VN - Cuba

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 162/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba và các văn kiện có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối thực hiện các Chương và tham gia các Ủy ban để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHQT(3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 
 

 

Phụ lục

DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN ĐẦU MỐI ĐỂ THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CUBA

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

________

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

CƠ QUAN ĐẦU MỐI THỰC THI CÁC CHƯƠNG

1

Chương 1 - Các điều khoản chung

Chương 3 - Quy tắc xuất xứ

Chương 5 - Phòng vệ thương mại

Chương 6 - Rút lại các ưu đãi đã được thống nhất

Chương 9 - Thương mại Dịch vụ

Chương 10 - Hợp tác Kinh tế và Thương mại

Chương 11 - Hành chính và Rà soát

Chương 12 - Giải quyết Tranh chấp

Chương 13 - Ngoại lệ

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

2

Chương 2 - Thương mại hàng hóa

-    Bộ Công Thương (đối với các quy định chung và quản lý xuất nhập khẩu)

-   Bộ Tài chính (đối với các nội dung về thuế quan)

Các bộ, ngành có liên quan

3

Chương 4 - Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Các bộ, ngành có liên quan

4

Chương 7 - Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Đánh giá sự phù hợp

Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng)

Các bộ, ngành có liên quan

5

Chương 8 - Các biện pháp vệ sinh và Kiểm dịch Động thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác Quốc tế và Văn phòng SPS)

Các bộ, ngành có liên quan

6

Cơ quan điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

II

QUAN ĐẦU MỐI THAM GIA CÁC ỦY BAN

1

Ủy ban Quy tắc Xuất xứ

- Bộ Công Thương (Cục Xuất Nhập khẩu 1 đối với nội dung về Quy tắc Xuất xứ)

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan đối vơi c nội dung liên quan đến lĩnh vực hải quan, thủ tục kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa)

Các bộ, ngành có liên quan

2

Ủy ban STRACAP

Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng)

Các bộ, ngành có liên quan

3

Ủy ban SPS

-   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác Quốc tế và Văn phòng SPS đối với các nội dung chung)

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ Thực vật đối với các nội dung về bảo vệ thực vật)

-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y đối với các nội dung về kiểm dịch động vật)

-   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đối với các nội dung về an toàn thực phẩm và nông thủy sản xuất khẩu)

Các bộ, ngành có liên quan

4

Ủy ban Hỗn hợp

-  Bộ Công Thương

-  Bộ Tài chính (Vụ Hợp tác quốc tế đối với các nội dung về thuế nhập khẩu của Việt Nam)

Các bộ, ngành có liên quan

           
 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:162/QĐ-TTgNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:02/02/2021Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!