Quyết định 82/QĐ-BKHĐT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

___________

Số: 82/QĐ-BKHĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chúc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trướng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, QLKTTW (2b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

___________________

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

- Quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành các năm 2019-2020.

- Xác định nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 02/NQ-CP (2019-2021).

II. NHIỆM VỤ

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP:

1. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ:

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại các Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 và 2020), được phân công tại:

- Quyết định số 135/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

- Quyết định số 153/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hanh Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

2. Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ:

Xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP, trên cơ sở những nội dung và nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch hanh động này, và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Tiếp tục chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các chỉ số đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh theo cách tiếp cận của các tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới. Diễn đàn kinh tế thế giới, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Liên hợp quốc); từ đó xác định các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan.

- Khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện: cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của đơn vị hàng năm.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Kế hoạch hành động trong phạm vi lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo định kỳ. Trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 năm 2021 báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong 06 tháng và cả năm gửi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

- Kịp thời báo cáo Bộ trưởng về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động và đề xuất các biện pháp cần thiết.

2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch hành động.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 82/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 82/QĐ-BKHĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!