Quyết định 09/QĐ-BCT 2019 Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 09/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Phát triển bền vững - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- L
ãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG




Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BCT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2018/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Mục tiêu chung

Nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của WB, WEF, WIPO, UN về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh... nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng lên 5 - 7 bậc, năm 2019 từ 3 - 5 bậc.

- Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 10 - 15 bậc, năm 2019 từ 3 - 5 bậc.

- Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics lên 3 - 5 bậc, năm 2019 từ 1 - 2 bậc.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức thay đổi thái độ làm việc, phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện để thực hiện và báo cáo với cấp có thẩm quyền thực hiện việc thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong cải cách thủ tục hành chính, tháo bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.

- Có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia/cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

- Rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn.

Yêu cầu: Hoàn thành trong quý I năm 2019 và thực hiện thường xuyên.

2. Cục Xuất nhập khẩu chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Đầu mối theo dõi bộ chỉ số Hiệu quả logistics của WorldBank.

Yêu cầu: Theo dõi thường xuyên, định kỳ hàng Quý có báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp cải thiện bộ chỉ số trình Lãnh đạo Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện bộ chỉ số Hiệu quả logistics, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Yêu cầu: Ban hành trong Quý I năm 2019.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn các đơn vị để có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số Hiệu quả logistics, các chỉ số thành phần, mục tiêu, mẫu biểu báo cáo.

Yêu cầu: Ban hành trong Quý I năm 2019 và tài liệu hướng dẫn được công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

3. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Đầu mối theo dõi bộ chỉ số Tiếp cận điện năng.

Yêu cầu: Theo dõi thường xuyên, định kỳ hàng Quý có báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp cải thiện bộ chỉ số trình Lãnh đạo Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện bộ chỉ số Tiếp cận điện năng, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Yêu cầu: Ban hành trong Quý I năm 2019.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn các đơn vị để có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số Tiếp cận điện năng, các chỉ số thành phần, mục tiêu, mẫu biểu báo cáo.

Yêu cầu: Ban hành trong Quý I năm 2019 và tài liệu hướng dẫn được công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

4. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Triển khai, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 được ban hành theo Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương.

- Tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi.

Yêu cầu: Trình Chính phủ trước Quý III năm 2019.

- Công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và năm 2019.

Yêu cầu: Cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

5. Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Xuất nhập khẩu, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: (i) áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) chuyển mạnh sang hậu kiểm, chủ yếu thực hiện tại giai đoạn lưu thông hàng hóa tại thị trường nội địa; (iii) minh bạch về danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết; minh bạch về chế độ quản lý và chi phí; (iv) áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với các mặt hàng, sản phẩm phù hợp.

Yêu cầu: Hoàn thành trong năm 2019

- Công bố công khai đy đủ trên trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm (kèm theo mã HS).

Yêu cầu: Trong Quý I năm 2019

- Rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành (tính tại thời điểm ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018) và thực hiện việc công khai đầy đủ danh mục này.

Yêu cầu: Hoàn thành trước tháng 6 năm 2019

- Tập trung một đu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa.

Yêu cầu: Hoàn thành trong năm 2019

6. Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp kỹ thuật kết nối đồng bộ hệ thống VNACC/VCIS và tất cả các thủ tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

7. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

8. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau.

9. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện:

- Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường vai trò nghiên cứu của các trường đại học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình khoa học trọng điểm, các nghiên cứu cấp bộ và hoạt động của các viện nghiên cứu nhà nước; khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu tư nhân, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

- Hệ thống thể chế phải thực sự khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển (R&D) và trí tuệ nhân tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả.

2. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Định kỳ hàng quý, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh gửi Vụ Kế hoạch (trước ngày 10 của các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và trước ngày 5 tháng 12), tài liệu điện tử gửi theo địa chỉ email: hungvv@moit.gov.vn.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân./.

 

 

thuộc tính Quyết định 09/QĐ-BCT

Quyết định 09/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:04/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2019, nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng lên 3 -5 bậc

Bộ Công Thương ra Quyết định 09/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 ngày 04/01/2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2021 là:

- Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng lên 5 - 7 bậc, năm 2019 từ 3 – 5 bậc;

- Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới lên 10 – 15 bậc, năm 2019 từ 3 – 5 bậc;

- Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng và năng lực các dịch vụ Logistics lên 3 – 5 bậc, năm 2019 từ 1 – 2 bậc.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định09/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi