Quyết định 15/QĐ-BTNMT 2019 Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/QĐ-BTNMT

Quyết định 15/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:03/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư KD lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 03/01/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 15/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tại Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các ban, ngành, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cung cấp ít nhất 30% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 15/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 15/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Lưu: VT, KHTC, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. MỤC TIÊU

1. Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

2. Nâng hạng các chỉ số thành phần: đăng ký tài sản lên từ 20-30 bậc; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

3. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng kế hoạch và lộ trình; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

II. NHIỆM VỤ

1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

2. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số thành phần: đăng ký tài sản lên t20-30 bậc; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

4. Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

5. Rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng, ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

6. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

7. Xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

8. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý nhà nước về kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

(Chi tiết nhiệm vụ, phân công đơn vị thực hiện, sản phẩm và thời gian hoàn thành tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trc thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng).

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Vụ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

 

TT

Ni dung thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị quyết nêu trên tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Vụ Kế hoạch và Tài chính;

- Các các đơn vị trực thuộc Bộ.

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ được phổ biến thông qua hội ngh, cuộc họp của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thường xuyên.

2

Rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến các chỉ số thành phần: đăng ký tài sản lên từ 20-30 bậc; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

Tổng cục Quản lý đất đai.

Báo cáo đề xuất phương án sửa đổi các quy định, TTHC liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm; quản lý hành chính đất đai.

Quý II/2019.

Thực thi phương án sửa đổi các quy định, TTHC liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm; quản lý hành chính đất đai.

Tháng 11/2019.

3

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các TTHC kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

- Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tất cả các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được thực hiện trên Cng thông tin một cửa quốc gia.

Quý III/2019

4

Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Vụ Pháp chế;

- Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ.

Các điều kiện đu tư kinh doanh, TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được ct giảm trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Thường xuyên.

5

Tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Quý II/2019.

6

Rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm nhóm 2 được Bộ trưởng ban hành.

Quý III/2019.

7

Rà soát, trình ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thông tư của Bộ trưởng ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Tháng 10/2019.

8

Thực hiện cung cấp ít nhất 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Ít nhất 30 % TTHC được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Quý IV/2019.

9

Công bố, công khai cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí gii quyết TTHC (nếu có) bằng phương tin: chuyển khoản online, thẻ ngân hàng, ví điện tử kết hợp với mã QR,...

- Văn phòng Bộ;

- Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Công bố công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phí, lệ phí giải quyết TTHC.

Quý II/2019

10

Xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ.

Quý III/2019.

11

Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gắn với tiếp tục mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng trong mục tiêu quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền tự do, sáng tạo; tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các văn bản quy phạm pháp luật được tích hp các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo đảm quyền tự do, sáng tạo; tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thường xuyên.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi