Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 95/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VIỆC THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ
TUYỂN SINH ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước".

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6354/SĐH ngày 11/7/2000.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng kinh phí do ngân sách nhà nước là tiền đóng góp của người tham dự kỳ thi tuyển sinh

2. Lệ phí tuyển sinh chỉ được thu theo mức quy định và quản lý chi tiêu tiết kiệm theo chế độ tài chính hiện hành.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Lệ phí tuyển sinh bao gồm:

- Lệ phí đăng ký dự thi: khi đăng ký dự thi thí sinh phải nộp một khoản tiền để chi cho việc chuẩn bị tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, bao gồm các công việc như lên máy tính danh sách đăng ký dự thi, thuê phòng thi và các công việc khác có liên quan.

- Lệ phí dự thi: là khoản tiền do thí sinh dự thi nộp để chi cho việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh.

2. Lệ phí tuyển sinh nộp trực tiếp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

a. Mức lệ phí đăng ký dự thi thống nhất cho cả ba đối tượng là 50.000 đ/hồ sơ.

b. Mức lệ phí dự thi :

- Lệ phí dự thi môn ngoại ngữ thống nhất cho cả ba đối tượng là 200.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí dự thi môn cơ sở, môn cơ bản và môn chuyên ngành bình quân 100.000 đồng/môn.

3. Sử dụng lệ phí tuyển sinh:

Lệ phí tuyển sinh được sử dụng để trang trải các khoản chi phí liên quan đến công tác tổ chức tuyển sinh như: chi phí ra đề thi, làm đề thi các môn, thuê địa điểm thi, chi phí cho Hội đồng thi, Hội đồng duyệt đề cương cho Nghiên cứu sinh, thực tập sinh; chi phí coi thi, chấm thi, xét tuyển, báo điểm và các chi phí khác phục vụ cho công tác tuyển sinh. Các khoản chi cho công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh, tổ chức hội nghị triển khai, hội nghị tổng kết, xây dựng phần mềm quản lý.

Việc sử dụng nguồn lệ phí thu được thực hiện theo quy định tại Điểm 5.b Dấu sao thứ 4 Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/2000 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước".

4. Quản lý thu - chi lệ phí tuyển sinh:

Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý việc thu - chi lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định về hoá đơn , chứng từ, chế độ tài chính hiện hành và quy chế công khai tài chính trong tất cả các khâu lập kế hoạch, thu, chi và báo cáo quyết toán. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình thu, chi lệ phí tuyển sinh chung vào báo cáo quyết toán ngân sách năm của Bộ theo chế độ quy định hiện hành.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành đối với kỳ thi tuyển sinh đi đào tạo nước ngoài năm 2000 bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 95/2000/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 22/09/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 95/2000/TT-BTC

Hanoi, September 22, 2000

 

CIRCULAR

PROVISIONALLY GUIDING THE COLLECTION AND USE OF THE FEE FOR ENROLLING STUDENTS FOR OVERSEAS TRAINING FUNDED BY THE STATE BUDGET

Pursuant to the Government’s Decree No.178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on the charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.322/QD-TTg of April 19, 2000 ratifying the project for "Training scientific and technical cadres at overseas institutions with the State budget".
At the proposal of the Minister of Training and Education in Official Dispatch No.6354/SDH of July 11, 2000.
The Finance Ministry hereby guides the collection and use of the fee for enrolling students for State budget-funded overseas training as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. The fee for enrolling students for overseas training with funds from the State budget is money contributed by those who sit for enrollment examinations.

2. The enrollment fee shall be collected only at the prescribed levels, and be used in an economical manner under the management according to the current financial regime.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. The enrollment fee shall include:

- The examination registration fee: when registering for an examination, candidates shall have to pay an amount of money to cover expenses for the preparation for and organization of such examination, including such activities as: computerizing the list of examination registrants, renting examination rooms and other relevant works.

- The examination sitting fee: is the amount paid by examination candidates to cover expenses for organizing enrollment examinations.

2. The enrollment fee shall be paid directly to the Ministry of Education and Training

a/ The examination registration fee level of VND 50,000/dossier shall be uniformly applicable to the three subjects as defined in the previous documents.

b/ The examination sitting fee level:

- The fee for sitting a foreign language examination shall be VND 200,000/candidate and uniformly applicable to the three subjects.

- The fee for sitting examinations on the fundamental study subject, the basic study subject and the specialized subject shall be VND 100,000/study subject on average.

3. The use of the enrollment fees:

The enrollment fees shall be used to defray expenses for the examination organizing activities, such as: expenses for compiling and printing examination questions, renting examination places, and remuneration for the Examination Council and the Council for adoption of study syllabus for doctoral students and apprentice; expenses for monitoring the examination, marking examination papers, selecting qualified examinees, notifying marks and other expenses in service of the enrollment; as well as expenses for inspecting the enrollment, organizing conferences for implementation and review, and building management software.

The use of collected fee amounts shall comply with the provisions at Point 5.b, Star Mark 4 of the Finance Ministry’s Circular No.54/1999/TT-BTC of May 10, 2000 "Guiding the implementation of the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget".

4. Management of collection and spending of the enrollment fees:

The Ministry of Education and Training shall manage the collection and spending of the enrollment fees strictly according to the regulations on invoices and vouchers, the current financial regime and the regulation on financial publicity in all processes of plan elaboration, collection, spending and settlement reporting. The Ministry of Education and Training shall have to incorporate the general situation of enrollment fee collection and spending in its annual budgetary settlement report according to the current prescribed regime.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

This Circular shall apply to examinations for enrolling students for State budget-funded overseas training in 2000.

Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Finance Ministry for appropriate supplement and amendment.

 

 

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Pham Van Trong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!