Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89/2003/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động điện lực sau khi có ý kiến của Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU:

 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Chương I Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại điều ước đó.

2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này. Trường hợp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực thì thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng.

3. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền;

 

II. TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG:

 

1. Bộ Công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai mức thu lệ phí tại trụ sở cơ quan nơi thu lệ phí.

b) Khi thu tiền lệ phí phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu tiền do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành. Biên lai nhận tại Cục Thuế địa phương nơi cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực đóng trụ sở và được quản lý sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

c) Thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán tiền lệ phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí.

 

2. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực được trích để lại 75% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho công việc thu lệ phí, theo nội dung cụ thể sau đây:

- Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thu lệ phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu lệ phí;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên thẩm định và thu lệ phí trong đơn vị. Mức trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi bình quân 1 năm, một người tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng 2 tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn năm trước.

Toàn bộ số tiền lệ phí được trích theo qui định trên đây, cơ quan thu lệ phí phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ qui định và quyết toán năm; nếu sử dụng không hết trong năm thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ qui định.

3. Tổng số tiền lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực thu được sau khi trừ số được trích để lại theo tỷ lệ 75% quy định tại điểm 2 mục này, số còn lại 25% cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp vào ngân sách nhà nước chương, loại, khoản tương ứng, mục 046 Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành theo thủ tục và thời hạn qui định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí.

4. Hàng năm, căn cứ mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực, nội dung chi hướng dẫn tại Thông tư này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực lập dự toán thu - chi tiền lệ phí chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, gửi cơ quan Tài chính đồng cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thực hiện quyết toán lệ phí cùng thời gian với việc quyết toán ngân sách nhà nước. Hàng năm cơ quan thu lệ phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu lệ phí, số tiền lệ phí thu được, số để lại cho đơn vị, số phải nộp ngân sách, số đã nộp và số còn phải nộp Ngân sách nhà nước với cơ quan thuế; quyết toán việc sử dụng số tiền được trích để lại với cơ quan tài chính đồng cấp theo đúng quy định.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Sở Tài chính Vật giá, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực và đối tượng nộp lệ phí có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

 

 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2003/TT-BTC
ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: đồng

TT

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Mức thu

I

Loại giấy phép do Bộ Công nghiệp cấp

 

1

Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện

2.200.000

2

Quản lý và vận hành nhà máy điện

3.600.000

3

Truyền tải điện; Phân phối điện

3.400.000

II

Loại giấy phép do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương cấp

 

1

Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện

700.000

2

Quản lý và vận hành nhà máy điện

700.000

3

Phân phối và kinh doanh điện

700.000

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 89/2003/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 17/09/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Công nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

FINANCE OF MINISTEER
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independance - Freedom - Happiness
------------
No. 89/2003/TT-BTC
Hanoi, September 17, 2003

 CIRCULAR
PRESCRIBING THE REGIME OF COLLECTION, REMITTANCE AND USE MANAGEMENT OF FEE FOR GRANTING PERMITS FOR ELECTRICITY ACTIVITIES
Pursuant to the August 28, 2001 Ordinance on Charges and Fees In order to perform the State management over electricity activities; after obtaining the Industry Ministrys opinions, the Ministry of Finance hereby guides the regime of collection, remittance and use management of fee for granting permits for electricity activities as follows:
I. FEE PAYERS AND LEVELS:
1. Vietnamese and foreign organizations and individuals, that are granted by competent State agencies permits for electricity activities as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 3, Chapter I of the Governments Decree No. 45/2001/ND-CP of August 2, 2001 on electricity activities and use, must pay fee according to the provisions of this Circular.
In cases where international treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to otherwise provide for, the provisions of such treaties shall apply.
2. The levels of fee for granting permits for electricity activities are prescribed in the Appendix to this Circular. In case of extension of permits for electricity activities, 50% of the prescribed fee levels shall be collected.
3. Fee for granting permits for electricity activities shall be collected in Vietnam dong. In cases where foreign organizations and individuals wish to pay fee in foreign currencies, fee shall be collected in US Vietnam at the time of fee collection.
II. ORGANIZATION OF COLLECTION, REMITTANCE AND USE MANAGEMENT:
1. The Ministry of Industry and the provincial/municipal Peoples Committees, which collect fee for granting permits for electricity activities, shall have to:
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!