Thông tư 78/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/2009/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2009

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 75/2007/TT-BTC NGÀY 05/7/2007

HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM HUY ĐỘNG KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU VÀ SẢN XUẤT,

BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

 

 

            Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 283/VPCP-KNTN ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả;

            Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả (gọi tắt là Thông tư số 75/2007/TT-BTC) như sau:

 

Điều 1. Bổ sung vào phần cuối điểm 1.2 Khoản 1 Mục II của Thông tư số 75/2007/TT-BTC như sau:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này không thay thế các nguồn kinh phí áp dụng theo quy định hiện hành đối với công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Việc xử lý tang vật là thuốc lá lậu, thuốc lá giả do vi phạm hành chính vẫn được thực hiện theo quy định đang áp dụng về quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

- Ví dụ: Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh được bố trí kinh phí cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả là 400 triệu đồng. Giả sử trong năm 2009 bắt giữ được 1,2 triệu bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì ngoài kinh phí được hỗ trợ theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh vẫn được hưởng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo quy định hiện hành.

 

Điều 2. Sửa đổi điểm 3.1 Khoản 3 Mục II của Thông tư số 75/2007/TT-BTC như sau:

Chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả, bao gồm các khoản chi sau:

- Chi hỗ trợ cho việc bắt giữ, chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ, chi xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả;

- Chi mua sắm phương tiện để trực tiếp hỗ trợ công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả, nếu có đủ nguồn tài chính. Việc mua sắm phương tiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng cấp Bộ của các cơ quan có liên quan quyết định.

- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả.

Số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được xác định căn cứ vào số lượng bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ (ghi trên Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và Biên bản tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả).

Mức kinh phí hỗ trợ là 1.000 đồng/bao, không phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp). Hỗ trợ thêm 100 đồng/bao cho chi phí tiêu huỷ thuốc lá lậu, thuốc lá giả, khuyến khích sử dụng các biện pháp tiêu huỷ không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện của từng địa phương tiêu huỷ.

 

            Điều 3. Thay thế Biểu Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2007/TT-BTC bằng Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ 01/01/2009 đến hết năm 2011.

Các quy định khác tại Thông tư số 75/2007/TT-BTC không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này tiếp tục được thực hiện.

Đối với số thuốc lá bị bắt giữ trong năm 2008 mà chuyển sang năm 2009 tiêu huỷ, vẫn tiếp tục được hưởng kinh phí hỗ trợ theo mức quy định tại Thông tư số 75/2007/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính

 

 

DỰ TOÁN MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ HỖ TRỢ

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU,

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

 

                                             Năm tài chính…

 

            - Dự kiến số lượng thuốc lá bị bắt giữ, tiêu huỷ;

- Tổng mức huy động kinh phí đóng góp Quỹ (chi tiết theo mức đóng góp của doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ cao hơn mức chung và mức đóng góp còn lại cần huy động trong năm):

- Tỷ lệ đóng góp kế hoạch (X%):

 

                           

                                                                               Đơn vị tính: Nghìn đồng

 

STT

 

Tên doanh nghiệp đóng góp Quỹ

 

Doanh thu theo

dự toán

 

 

Mức đóng góp Quỹ

theo dự toán

A

B

C

D = C*X%

1

Doanh nghiệp A

 

 

2

…..

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

…..

…..

  

           

 

                                                          Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..

                                                          TM. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

                                                          Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính

 

KẾT QUẢ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ CÔNG TÁC

PHÒNG CHÔNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU,

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ

                                             Năm tài chính…

 

-         Tổng số kinh phí đã sử dụng:

-         Tổng số thuốc lá bị bắt giữ, tiêu huỷ:

-         Số dư Quỹ đến 31/12:             

                                                                             

 

 

STT

 

 

Đối tượng

thụ hưởng Quỹ

Số kinh phí hỗ trợ theo đầu bao thuốc lá thực tế bị bắt giữ, tiêu huỷ

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ thực tế

sử dụng

Hỗ trợ cho công tác bắt giữ,

 tiêu huỷ

(1000 đ/bao)

Hỗ trợ thêm cho việc tiêu huỷ, khuyến khích áp dụng phương pháp tiêu huỷ thân thiện với môi trường

 (100 đ/bao)

Số lượng

Số kinh phí hỗ trợ

Số lượng

Số kinh phí hỗ trợ

I

Các lực lượng trực tiếp (tỉnh)

 

 

 

 

 

1

An giang

 

 

 

 

 

2

Bến Tre

 

 

 

 

 

3

…..

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

II

Ban chỉ đạo 127 Trung ương

 

 

 

 

 

III

Các Ban chỉ đạo 127 địa phương

 

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí sử dụng

 

 

 

 

 

 

…..

 

                                                          Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..

                                                          TM. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

                                                          Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 78/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 78/2009/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

---------
No. 78/2009/TT-BTC
Hanoi, April 20, 2009
 
CIRCULAR
AMENDING CIRCULAR 75-2007-TT-BTC DATED 5 JULY 2007 PROVIDING GUIDELINES ON PILOT REGIME TO ESTABLISH A FUND FOR PREVENTION OF AND FIGHTING ILLEGAL IMPORT OF CIGARETTES AND MANUFACTURE AND SALE OF COUNTERFEIT TOBACCO
 
Pursuant to Decree 118/2008/ND-CP of the Government dated 27 November 2008 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
In implementation of the instructions of the Prime Minister in Official Letter 283/VPCP-KNTN of the Government Office dated 12 January 2009 on fighting illegal import of cigarettes and manufacture and sale of counterfeit tobacco;
The Minister of Finance hereby provides the following guidelines amending and adding to Circular 75/2007/TT-BTC on a pilot regime to raise funds to assist the prevention of and fighting illegal import of cigarettes and manufacture and sale of counterfeit tobacco (hereinafter referred to as Circular 75)1:
 
Article 1. To add sub-clause 1.2 at the end of clause 1 of Section II of Circular 75 as follows:
-  Funding sources for assistance as guided in this Circular shall not replace the funding sources applicable to fighting against illegally imported goods, commercial fraud and counterfeit goods in accordance with prevailing regulations. Exhibits of an administrative breach being illegally imported tobacco and/or counterfeit tobacco shall continue to be dealt with in accordance with applicable regulations on managing and dealing with exhibits and facilities which are confiscated and forfeited to the State budget as a result of such administrative breach.
- Example: In the estimated State budget for 2009, the provincial Market Management Department is granted funding of 400 million VND for the purpose of fighting illegally imported goods, commercial fraud and counterfeit goods. If 1.2 million packets of illegally imported and/or counterfeit tobacco are seized in 2009, then the provincial Market Management Department shall, in addition to the budget granted in accordance with article 2 of this Circular, also be entitled to other funding sourced from the State budget for the purpose of fighting illegally imported goods, commercial fraud and counterfeit goods in accordance with prevailing regulations.
Article 2. To amend sub-clause 3.1 of clause 3 of Section II of Circular 75 as follows:
Additional expenses given to functional bodies which directly carry out the fight against illegal import of cigarettes and/or counterfeit tobacco shall comprise the following items:
-  Expenses for seizing [contraband goods]; expenses for working at night and overtime; expenses for dealing with and destroying illegally imported cigarettes and/or counterfeit tobacco;
- Expenses for procuring facilities to directly assist the fight against illegal import of cigarettes and/or counterfeit tobacco if there are adequate financial sources. Such procurement shall be decided by the Minister of Public Security, the Minister of National Defence or ministerial heads of relevant bodies.
- Expenses for rewarding collectives and individuals with achievements in preventing and fighting illegally imported tobacco and/or counterfeit tobacco.
The amount funding the functional bodies which directly carry out the fight shall be determined on the basis of the number of packets of illegally imported tobacco and/or counterfeit tobacco which are seized and/or destroyed (as stated in the decisions confiscating such items and in the minutes of their destruction).

The funding amount shall be 1,000 VND per packet, irrespective of the value of the tobacco (high or low grade). An amount of 100 VND per packet shall be added to the expenses for destroying illegally imported tobacco and/or counterfeit tobacco to encourage environmentally friendly destruction methods and methods appropriate to the local conditions where such destruction takes place.

 Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!