Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 140/1999/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20/10/1997 VÀ THÔNG TƯ SỐ 17/1999/TT-BTC NGÀY 5/2/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

 

Thực hiện Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đẩy mạnh lưu thông hàng hoá, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm như sau:

 

1/ Về hàng điều động nội bộ:

Bãi bỏ một đoạn tại điểm 3 Thông tư số 17/1999/TT-BTC :

"Hàng hoá điều động nội bộ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc để bán ở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phải có lệnh điều động nội bộ và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nếu điều động đến các chi nhánh, cửa hàng ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán thì phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng."

Thay thế bằng quy định như sau:

Hàng hoá điều động nội bộ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc và ngược lại hoặc điều động giữa các chi nhánh, cửa hàng hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc với nhau phải có lệnh điều động nội bộ của cơ sở sản xuất, kinh doanh kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nếu điều động đến các chi nhánh hạch toán độc lập phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

2/ Về xuất hàng giao cho đại lý:

Bãi bỏ cụm từ "giao cho đại lý"quy định tại điểm 1 Mục A Phần II Thông tư số 73 TC/TCT và thay bằng quy định mới như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất hàng giao cho đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định, hưởng hoa hồng phải có hợp đồng đại lý kèm theo phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính thống nhất phát hành (theo mẫu đính kèm).

Các trường hợp xuất hàng giao cho đại lý bán không thuộc trường hợp quy định trên phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

3/ Về hàng hoá tịch thu:

Bãi bỏ quy định tại gạch đầu dòng thứ hai điểm 1b Thông tư số 17/1999/TT-BTC, thay bằng quy định sau:

Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá tịch thu phải có:

- Hoá đơn bán hàng tịch thu.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hàng tịch thu không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2000. Các quy định tại Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999, Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

 


 


Đơn vị:.........................

Địa chỉ:.........................

Mẫu số: 04/XKĐL - 3LL

Ban hành theo TT số:... ngày... tháng... năm của Bộ Tài chính

 

PHIẾU XUẤT KHO
HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Ngày.... tháng..... năm...

Liên 1 lưu

 

 

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ............... ngày....... tháng...... năm................

của ................ với (tổ chức, cá nhân).................. về việc............................

Họ tên người vận chuyển: ........................ Hợp đồng số (nếu có)...............

Phương tiện vận chuyển...............................................................................

Xuất tại kho:.................................................................................................

Nhập tại kho:................................................................................................

 

Số TT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

Xuất, ngày.... tháng... năm... Nhập, ngày... tháng... năm...

 

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ kho xuất

(Ký, họ tên)

Người vận chuyển

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 140/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 140/1999/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 02/12/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 140/1999/TT-BTC
Hanoi, December 2, 1999

 
CIRCULAR
GUIDING THE SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO A NUMBER OF POINTS IN CIRCULAR No. 73-TC/TCT OF OCTOBER 20, 1997 AND CIRCULAR No. 17/1999/TT-BTC OF FEBRUARY 5, 1999 OF THE MINISTRY OF FINANCE, WHICH GUIDE THE INVOICES AND VOUCHERS REGIME FOR GOODS CIRCULATED ON THE MARKET
In furtherance of the Ministry of Finances Circular No. 73-TC/TCT of October 20, 1997 guiding the invoices and vouchers regime for goods circulated on the market and Circular No. 17/1999/TT-BTC of February 5, 1999 guiding the supplements and amendments to a number of points regarding the invoices and vouchers regime for goods circulated on the market;
In order to create conditions for production and/or business enterprises to boost goods circulation, the Ministry of Finance hereby guides a number of supplements and amendments as follows:
1. Regarding goods internally transferred:
To cross out one paragraph of Point 3 of Circular No. 17/1999/TT-BTC:
"For goods transferred internally from a production and/or business establishment to its dependent branches and/or outlets for sale in the same locality (province or centrally-run city), an internal transfer order and a delivery bill-cum-internal transport paper are required. For goods transferred to branches and/or outlets in other localities (provinces or centrally-run cities) for sale, an added value invoice or sale invoice is required".
And replace it with the following:
For goods transferred internally from a production and/or business establishment to its branches, subsidiary cost-accounting outlets, dependent cost-accounting shops and vice versa or transferred among branches, subsidiary cost-accounting outlets and dependent cost-accounting outlets, an internal transfer order enclosed with delivery bill-cum-internal transport paper of such production and/or business establishment are required. For goods transferred to independent cost-accounting branches, an added value invoice or sale invoice is required.
2. Regarding goods produced for distribution to agents:
To annul phrase "for delivery to agents" as prescribed at Point 1, Section A, Part II of Circular No. 73-TC/TCT and replace it with the new regulation as follows:
For production and/or business establishments which produce goods for delivery to agents for sale agency at the prices stipulated by such production and/or business establishments, and enjoying commission; the contracts enclosed with delivery bill of goods on bailment for sale at agents, issued uniformly by the Ministry of Finance (according to the enclosed form), are required.
For goods delivered to sale agents which do not fall under the above-mentioned cases, added value invoices or sale invoices are required.
3. Regarding confiscated goods:
To annul the provision at the second line mark (-) of Point 1b in Circular No. 17/1999/TT-BTC and replace it with the following provision:
Business establishments, which purchase confiscated goods, must acquire:
- Sale invoice of confiscated goods.
Business organizations or individuals, that purchase confiscated goods, shall not be entitled to input value added tax deduction.
This Circular takes effect as from January 1st, 2000. The earlier provisions in Circular No. 17/1999/TT-BTC of February 5, 1999 and Circular No. 73-TC/TCT of October 20, 1997, which are contrary to those in this Circular, are now annulled.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!