Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xơ staple

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------
Số: 131/2015/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
ĐỐI VỚI MẶT HÀNG XƠ STAPLE TỔNG HỢP TỪ CÁC POLYESTE THUỘC MÃ HÀNG 5503.20.00
TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC
NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng
Mô tả hàng hóa
Thuế suất (%)
 
 
 
55.03
Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.
 
 
- Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác:
 
5503.11.00
- - Từ các aramit
0
5503.19.00
- - Loại khác
0
5503.20.00
- Từ các polyeste
2
5503.30.00
-Từ acrylic hoặc modacrylic
0
5503.40.00
-Từ polypropylen
0
5503.90.00
- Loại khác
0
 
 
 

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2015./.
 

Nơi nhận:
-
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chtịch nước;
-
Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
-
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
-
Cục Hải quan tnh, thành phố;
-
Công báo;
- W
ebsite Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
-
Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai
 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 131/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 131/2015/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

Circular No. 131/2015/TT-BTC dated August 27, 2015  of the Ministry of Finance amending the  preferential import tax rates imposed on synthetic staple fibers of polyesters of HS code 5503.20.00 in preferential import tariff table issued together with Circular No. 164/2013/TT-BTC
Pursuant to the Law on Export and import tax dated June 14, 2005;
Pursuant to the Resolution No. 295/2007/NQ-UBTVQH12 dated September 28th 2007 of the Standing committee of the National Assembly, promulgating the Export tariff table according to the List of taxable headings and the tax bracket on each heading, the preferential import tariff according to the list of taxable headings and preferential tax bracket on each heading;
Pursuant to the Government's Decree No. 87/2010/ND-CP dated August 13th 2010, detailing the implementation of the Law on Export and import tax;
Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the request of the Director of the Tax Policy Department;
The Minister of Finance issues a Circular on changes in preferential import tax rates imposed on synthetic staple fibers of polyesters of HS code in 5503.20.00 in preferential import tariff table issued together with Circular No. 164/2013/TT-BTC dated November 15, 2013 of the Minister of Finance.
Article 1. To amend the preferential import tax rates
The preferential import tax rates imposed on synthetic staple fibers of polyesters of HS code 5503.20.00 in preferential import tariff table issued together with Circular No. 164/2013/TT-BTC dated November 15, 2013 of the Minister of Finance on issuance of export tariff table and preferential import tariff table shall be changed into new preferential import tax rates prescribed in the attached List:

HS code
Description
Tax rate (%)
 
 
 
55.03
Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
 
 
- Of nylon or other polyamides:
 
5503.11.00
- - Of aramids
0
5503.19.00
- - Other
0
5503.20.00
- Of polyesters
2
5503.30.00
-Acrylic or modacrylic
0
5503.40.00
-Of polypropylene
0
5503.90.00
- Other
0
 
 
 

Article 2. Implementation effect
This Circular takes effect on October 11, 2015./.
For the Minister
The Deputy Minister
Vu Thi Mai
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!