Thông tư 11/2022/TT-BCT quy định phân giao hạn ngạch thuế quan NK đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG

_______

Số: 11/2022/TT-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Căn cứ Hiệp định về cấp phép nhập khẩu của WTO;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị đinh số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá.
2. Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
Điều 3. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Theo đó:
1. Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô theo phương thức đấu giá.
2. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.
Điều 4. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao và thời điểm phân giao theo phương thức đấu giá
1. Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm.
2. Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.
Điều 5. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
1. Việc quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật Quản lý ngoại thương trước khi gửi Bộ Công Thương công bố.
2. Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, Bộ Công Thương quyết định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của Thông tư này, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.
3. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với số lượng, khối lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công xuất khẩu.
4. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là ủy viên Hội đồng.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
1. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá có các quyền sau đây:
a) Đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
b) Tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá sau khi được Hội đồng đấu giá công bố đáp ứng các quy định tại Thông tư này.
2. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư này.
b) Phải nộp khoản tiền đặt trước trước khi tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Số tiền đặt trước được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
1. Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường) có các quyền sau:
a) Được nhận văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá.
b) Được nhập khẩu đường trực tiếp hoặc ủy thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nộp số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả trúng đấu giá tại cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn). Tài khoản nộp tiền quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
b) Nộp chứng từ xác nhận đã trả tiền trúng đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
3. Thương nhân nhận được văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương chỉ được nhập khẩu đường phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyển nhượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.
Chương II
QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ
Mục 1
THÔNG BÁO TỔ CHỨC, NIÊM YẾT VỀ VIỆC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ
Điều 8. Thông báo tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
Hội đồng đấu giá thông báo về thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Phiên đấu giá), thông báo mời tham gia, thủ tục tham gia chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ít nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.
Điều 9. Niêm yết về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
a) Hội đồng đấu giá thực hiện niêm yết việc tổ chức Phiên đấu giá để phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tại Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.
b) Nội dung niêm yết gồm: Tên, địa chỉ của Hội đồng đấu giá; Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá; Chủng loại đường, số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá, đối tượng tham gia phân giao theo phương thức đấu giá; Giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá; Những thông tin khác có liên quan.
Điều 10. Giá khởi điểm, tiền đặt trước
1. Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu giá quy định, công bố chi tiết tại Thông báo tổ chức, niêm yết về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
Công thức xác định giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như sau: Giá khởi điểm = (Giá nhập khẩu - Giá mua đường trong nước) x hệ số X.
Trong đó:
a) Giá nhập khẩu được tính bằng giá CFR của đường tinh luyện + phí bảo hiểm + thuế nhập khẩu + thuế giá trị gia tăng + chi phí vận chuyển bốc xếp nội địa (giá CFR của đường tinh luyện nhập khẩu được tham chiếu trên thị trường London vào ngày Thông báo tổ chức đấu giá).
b) Giá mua đường trong nước là giá bán buôn đường tinh luyện giao tại nhà máy + chi phí vận) chuyển bốc xếp nội địa + thuế giá trị gia tăng (giá bán buôn đường tinh luyện giao tại nhà máy được xác định trên cơ sở giá bình quân của hai miền Nam, Bắc vào ngày Thông báo tổ chức đấu giá).
c) Hệ số X là hệ số biến thiên, được Hội đồng đấu giá quy định và công bố sau khi được Chủ tịch Hội đồng đấu giá phê duyệt, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm tổ chức Phiên đấu giá.
2. Tiền đặt trước: số tiền đặt trước có giá trị tương đương với 10% giá trị của số lượng đường thương nhân đăng ký tham gia phân giao theo phương thức đấu giá được tính theo giá khởi điểm.
Mục 2
ĐĂNG KÝ THAM GIA PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ
Điều 11. Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
1. Mỗi thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, bao gồm:
a) Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 (một) đơn giá và số lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20 (hai mươi) đơn giá. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 (một nghìn) tấn.
Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì và đặt vào trong túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Phiếu bỏ giá này chỉ được mở tại Phiên đấu giá.
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
2. Túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:
a) Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
b) Tên thương nhân.
c) Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử).
3. Nơi nhận, thời điểm nhận hồ sơ
a) Sau khi có thông báo tổ chức Phiên đấu giá, thương nhân gửi túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
b) Thời gian nhận hồ sơ được công bố tại Thông báo mời tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.
c) Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.
Điều 12. Xét duyệt hồ sơ
Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ: đủ điều kiện tham gia, cần bổ sung hồ sơ hoặc khồng đủ điều kiện tham gia.
1. Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).
2. Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá thông báo để thương nhân nộp hồ sơ bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).
3. Trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân biết chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).
Mục 3
TỔ CHỨC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ
Điều 13. Hình thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đấu giá
1. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.
2. Phương thức trả giá lên.
Điều 14. Trình tự phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở phong bì Phiếu bỏ giá của thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Sau đó, Hội đồng công bố toàn bộ kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.
2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được bán đấu giá nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.
Điều 15. Kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá và hủy kết quả đấu giá
1. Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá.
2. Sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.
Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật hải quan, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan.
3. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này (thời điểm nộp tiền là thời điểm tài khoản của Bộ Công Thương báo đã nhận tiền), thông báo kết quả trúng đấu giá của thương nhân sẽ tự động hết hiệu lực, thương nhân không được hoàn lại số tiền đã đặt trước.
4. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá từ chối nhận kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá quyết định xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung cho thương nhân trả giá thấp hơn liền kề.
5. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá sau khi Bộ Công Thương đã ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, thương nhân không được hoàn lại toàn bộ số tiền trúng đấu giá đã nộp.
6. Trường hợp dư hạn ngạch do thương nhân không đấu giá, không đấu giá hết hoặc trúng đấu giá không hết, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương để Bộ Công Thương xem xét, quyết định phương án tiếp tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đối với lượng hạn ngạch còn lại hoặc hủy bỏ lượng hạn ngạch còn lại, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm kết thúc đấu giá.
7. Kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau:
a) Theo thỏa thuận giữa Hội đồng đấu giá và thương nhân trúng đấu giá về việc hủy kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
b) Hội đồng đấu giá, thương nhân tham gia đấu giá, thương nhân trúng đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối trong quá trình phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá.
Điều 16. Phương thức thu tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
1. Tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được thu toàn bộ một lần trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.
2. Thương nhân trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội).
3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của thương nhân trúng đấu giá được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
Điều 17. Xử lý tiền đặt trước
1. Thương nhân trúng đấu giá khi nộp tiền trúng đấu giá thì số tiền đặt trước được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân.
2. Thương nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, thương nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này nhưng có văn bản xin rút không tham gia đấu giá ít nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Phiến đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Thương nhân vi phạm các quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá tại Thông tư này và không được tham gia đấu giá, thương nhân từ chối kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, thương nhân trúng đấu giá nhưng không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này không được hoàn lại tiền đặt trước.
Điều 18. Quản lý, sử dụng kinh phí đấu giá
1. Chi phí phục vụ cho việc tổ chức đấu giá của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.
2. Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, sau khi trừ chi phí quy định tại khoản 1 Điều này, được nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Chương III
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
Điều 19. Trách nhiệm của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
Sau khi kết thúc Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.
Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét, giải quyết.
Điều 21. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK(5).ntmlinh

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

Phụ lục
PHIẾU BỎ GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá)

TÊN THƯƠNG NHÂN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...

Kính gửi: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

(Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Email:

4. Ngành nghề kinh doanh: (nêu cụ thể)

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: (bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện, v.v...)

6. Thuộc hiệp hội, nhóm doanh nghiệp liên kết: (nêu cụ thể)

7. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm ... (tấn): (nêu cụ thể)

TT

Lượng đăng ký đấu giá

(tấn)

Loại đường (đường thô, đường tinh luyện)

Giá đăng ký (nghìn VND)

Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VND)

Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

Đơn giá 1

1.000

A

A x 1.000

10% (giá khởi điểm xx 1.000)

Đơn giá 2

1.000

B

Đơn giá 3

1.000

C

….

Đơn giá 20

1.000

C

Tổng số

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20 đơn giá.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 11/2022/TT-BCT

Thông tư 11/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/2022/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:27/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Ngày 27/6/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2022/TT-BCT quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Theo đó, Thông tư nêu rõ Bộ Công Thương thành lập hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng); đại diện các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là ủy viên hội đồng.

Cụ thể, quy trình và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá được quy định như sau:

Hội đồng đấu giá thông báo về thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức phiên đấu giá, thông báo mời tham gia, thủ tục tham gia chính thức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Thương nhân tham gia đấu giá nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá tới Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương. Mỗi thương nhân chỉ gửi một hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá gồm: Phiếu bỏ giá; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương; Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước.

Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ. Hội đồng sẽ tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Mục 3 của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2022.

Xem chi tiết Thông tư 11/2022/TT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

_______

No. 11/2022/TT-BCT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

____________________

Hanoi, June 27, 2022

CIRCULAR

Providing regulations on allocation of tariff quota for import of sugar under auction method

_______

 

Pursuant to the WTO Agreement on Import Licensing Procedures;

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management dated June 12, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018, detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management;

At the proposal of the Director of the Agency of Foreign Trade,

The Minister of Industry and Trade hereby promulgates the Circular providing regulations on allocation of tariff quota for import of sugar under auction method.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular prescribes principles, order and procedures for allocation of tariff quota for import of sugar (refined sugar and raw sugar) with HS code 17.01 under auction method.

2. The allocation of tariff quota for import of sugar (refined sugar and raw sugar) with HS code 17.01 under other methods shall comply with the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 12/2018/TT-BCT dated June 15, 2018, detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management and the Government’s Decree No. 69/2018/ND-CP of May 15, 2018, detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management.

Article 2. Subjects of application

1. Traders participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method.

2. Organizations, agencies and individuals involved in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method.

Article 3. Traders participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method

Traders directly using sugar as raw materials for production and traders using raw sugar to produce refined sugar are entitled to register to participate in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method. Whereby:

1. Traders using raw sugar to produce refined sugar may only register for the allocation of tariff quota for import of raw sugar under auction method.

2. Traders directly using sugar as raw materials for production may only register for the allocation of tariff quota for import of refined sugar under auction method.

Article 4. Sugar import tariff quota to be allocated under auction method and time of allocation

1. The Ministry of Industry and Trade shall announce the sugar import tariff quota to be allocated under the auction method after receiving the written notification from the Ministry of Agriculture and Rural Development deciding on the sugar import tariff quota, on the basis of the supply and demand for sugar in each period.

2. The Ministry of Industry and Trade shall decide the time for allocation of tariff quota for import of refined sugar under auction method, based on discussions with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Finance.

Article 5. Principles for allocation of tariff quota for import of sugar under auction method

1. The sugar import tariff quota and volume must be decided by the Ministry of Agriculture and Rural Development in a public and transparent manner in accordance with Clause 3 Article 21 of the Law on Foreign Trade Management before being sent to the Ministry of Industry and Trade for announcement.

2. Based on the Ministry of Agriculture and Rural Development’s written notification on sugar import tariff quota and volume, the Ministry of Industry and Trade shall decide on the allocation of sugar import tariff quota in accordance with this Circular, ensuring publicity, transparency and objectivity.

3. The sugar import tariff quota shall not be applied to the volume and quantity of sugar imported for production or export processing.

4. The Ministry of Industry and Trade shall establish a Council for allocating sugar import tariff quota under auction method (hereinafter referred to as the Auction Council) to administer the allocation. Composition of the Auction Council: Leader of the Ministry of Industry and Trade (who will act as the Chairperson of the Council) and representatives of the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Justice and the Ministry of Finance (who will act as the Council members).

Article 6. Rights and obligations of traders participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method

1. Traders participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method are entitled to the following rights:

a) Registration for allocation of tariff quota for import of sugar under auction method.

b) Participation in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method after satisfaction of requirements in this Circular as announced by the Auction Council.

2. Traders participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method are entitled to the following obligations:

a) Strictly comply with this Circular.

b) Making a deposit before participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method. The deposit is prescribed in Clause 2 Article 10 of this Circular.

Article 7. Rights and obligations of traders allocated sugar import tariff quota under auction method

1. Traders that are allocated sugar import tariff quota under auction method (hereinafter referred to as traders winning sugar import tariff quota auction) are entitled to the following rights:

a) Receiving the Ministry of Industry and Trade's written notification on allocation of sugar import tariff quota after fully paying the winning amount.

b) Directly importing sugar or authorizing other traders to import sugar in accordance with current laws.

2. Traders winning in the sugar import tariff quota auction are entitled to the following obligations:

a) Transferring the auction-winning payment to the Ministry of Industry and Trade's account within 5 (five) working days after the auction result is publicized on the Ministry of Industry and Trade’s e-portal (www.moit.gov.vn). Account for money transfer is prescribed in Clause 2 Article 16 of this Circular.

b) Submitting document proving such payment to the standing body of the Auction Council (the Agency of Foreign Trade under the Ministry of Industry and Trade - address: No. 23, Ngo Quyen street, Hoan Kiem district, Hanoi).

3. Traders receiving the Ministry of Industry and Trade's written notifications on allocation of sugar import tariff quotas may only import sugar for their productions without purchasing or transferring their allocated sugar import tariff quotas.

 

Chapter II

PROCESS AND PROCEDURES FOR ALLOCATING SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA UNDER AUCTION METHOD

 

Section 1

NOTIFICATION ON ORGANIZATION AND LISTING OF THE ALLOCATION OF SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA UNDER AUCTION METHOD

 

Article 8. Notification on the organization of allocation of sugar import tariff quota under auction method

The Auction Council shall notify the time and location expected to organize the session for allocating sugar import tariff quota under auction method (hereinafter referred to as the auction session), notify the invitation for participation and procedures for official participation on the Ministry of Industry and Trade's e-portal, Industry and Trade Magazine, Vietnam Agriculture Newspaper, Vietnam Financial Times for at least 21 (twenty-one) days before conducting the auction session.

Article 9. Listing the allocation of sugar import tariff quota under auction method

a) The Auction Council shall list the organization of auction session to allocate sugar import tariff quota at the Ministry of Industry and Trade's head office (address: No. 23, Ngo Quyen street, Hoan Kiem district, Hanoi) for at least 7 (seven) working days before conducting the auction session.

b) Information to be listed includes: Name and address of the Auction Council; Time and location of the auction session; Sugar types, sugar import tariff quota to be allocated under auction method, subjects of the allocation under auction method; Reserve price; Time limit and address for submitting dossiers for participating the allocation of sugar import tariff quota under auction method; Other relevant information.

Article 10. Reserve price and deposit

1. Reserve price and bid increment shall be decided and specified publicly by the Auction Council in the notification and listing of allocation of sugar import tariff quota under auction method.

The reserve price of sugar import tariff quota shall be determined according to the following formula: Reserve price = (import price - price for domestically purchasing sugar) x coefficient of X.

In which:

a) Import price is determined by the CFR price of refined sugar + insurance premium + import duty + value-added tax + expenses for domestically unloading (CFR price of imported refined sugar is referred to on the London market on the date of notifying the auction organization).

b) Price for domestically purchasing sugar is the wholesale price of refined sugar delivered at the factory + expenses for domestically transporting and unloading + value-added tax (the wholesale price of refined sugar delivered at the factory is determined based on the average price in the North and South on the date of notifying the auction organization).

c) The coefficient of X is the coefficient of variation that is indicated and announced by the Auction Council after being approved by the Chairperson of the Auction Council, based on the supply and demand for sugar at the time of organizing the auction session.

2. Deposit: The deposit amount is equivalent to 10% of the value of the sugar the trader registers for allocation under auction method, calculated by the reserve price.

 

Section 2

REGISTRATION FOR PARTICIPATING IN THE ALLOCATION OF SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA UNDER AUCTION METHOD

 

Article 11. Dossiers of request for participating in the allocation of sugar import tariff quota under auction method

1. Each trader shall only submit a package of dossiers of request for participating in the allocation of sugar import tariff quota under auction method, including:

a) Price slip (made according to the Form provided in the Appendix to this Decree). Each trader can bid with the same or different registration price for 1 (one) unit price and the maximum number of registrations does not exceed 20 (twenty) unit prices. The number of registrations for each unit price is 1,000 (one thousand) tons.

The price slips are kept in a separate sealed envelope containing the traders’ signatures at its edge, and such envelope is placed in the package of dossiers of request for participating in the allocation of sugar import tariff quota under auction method. Such price slips shall only be opened at the auction session.

b) The trader’s business registration certificate, enterprise registration certificate or investment certificate or an equivalent paper: 1 copy stamped and certified as true copy by the trader.

c) Documents certifying the transfer of deposit to the Ministry of Industry and Trade’s account: 1 copy stamped and certified as true copy by the trader.

2. The package of dossiers of request for participating in the allocation of sugar import tariff quota under auction method must be sealed and clearly written on the outside of the package with the following contents:

a) Dossier of request for participating in the allocation of sugar import tariff quota under auction method.

b) Trader name.

c) Trader’s contact information (Address, telephone number, fax number, e-mail address).

3. Recipient and time limit for receiving dossiers

a) After receiving notification of the auction session organization, the trader shall send the dossier package as prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article via postal office or directly to the standing body of the Auction Council (the Agency of Foreign Trade under the Agency of Foreign Trade, address: No. 23, Ngo Quyen street, Hoan Kiem district, Hanoi).

b) Time limit for receiving dossiers shall be stated in the invitation for participating in the allocation of tariff quota for import of sugar under auction method.

c) The time of receiving the dossier shall be determined according to the received stamp of the Ministry of Industry and Trade.

Article 12. Dossier evaluation

The Auction Council shall check, evaluate the dossiers and notify traders whether they are eligible or not, or need to supplement their dossiers.

1. The Auction Council shall notify eligible traders at least 2 (two) working days before conducting the auction session (in writing or by e-mail or fax).

2. In case dossier supplementation is required, the Auction Council shall notify so that the traders shall additionally submit dossiers to its standing body at least 3 (three) working days before conducting the auction session (in writing or by e-mail or fax).

3. In case of ineligibility for auction participation, the Auction Council shall notify traders at least 3 (three) working days before conducting the auction session (in writing or by e-mail or fax).

 

Section 3

ORGANIZATION OF ALLOCATING SUGAR IMPORT TARIFF QUOTA UNDER AUCTION METHOD

 

Article 13. Forms of allocating sugar import tariff quota under auction method

1. The auction session shall be organized by delivering sealed bid tickets.

2. Ascending-price auction.

Article 14. Procedures for allocating sugar import tariff quota under auction method

1. At the auction session, the Auction Council shall open the envelope containing the price slips of eligible traders, and announce the auction results of all traders selected to participate in the auction session.

2. The trader winning the auction is the one who has the price slip with the highest price from top to bottom in order to the end of the number of sugar import tariff quotas to be auctioned but not lower than the reserve price.

In case many traders give the same price in their price slips with the total registered tariff quotas higher than the remaining tariff quotas, such tariff quotas shall be divided by the number of traders registering at each price slip. In case the number of quotas divided is odd, the principle of rounding or the decision of the Auction Council’s Chairperson shall be applied.

Article 15. Result of allocating sugar import tariff quota under auction method and cancellation of auction result

1. The auction result of all traders and the list of winning traders shall be publicized on the Ministry of Industry and Trade’s e-portal, Industry and Trade Magazine, Vietnam Agriculture Newspaper, Vietnam Financial Times immediately after the auction session.

2. After the trader winning the auction make full auction-winning payment as prescribed at Point a Clause 2 Article 7 of this Circular, and the Auction Council reports the auction result to the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Industry and Trade shall issue a written notification on allocating sugar import tariff quota for winning traders.

When carrying out procedures for import, in addition to import dossiers as prescribed by current customs law, the trader shall present the Ministry of Industry and Trade’s written notification on allocating sugar import tariff quota to the customs office.

3. If the trader winning the auction fails to make auction-winning payment as prescribed at Point a Clause 2 Article 7 of this Circular (the payment time is determined as the time the Ministry of Industry and Trade’s account receives payment), the written notification on allocating sugar import tariff quota shall automatically invalid, and the trader's deposit shall not be returned.

4. In case the trader winning the auction refuses to receive the auction-winning result before the Ministry of Industry and Trade issues the written notification on allocating sugar import tariff quota to such trader, the Auction Council shall consider and decide to approve the additional auction winning for the trader who pays the adjacent lower price.

5. In case the trader winning the auction refuses the auction-winning result after the Ministry of Industry and Trade issues the written notification on allocating sugar import tariff quota to such trader, his/her paid amount shall not be returned.

6. For the unallocated tariff quotas due to the traders failing to participate in the auction or those that are not fully auctioned or the number of winning quotas is lower than the auctioned quota number, the Auction Council shall report to the Ministry of Industry and Trade so as the latter considers and decides on the plan for continuing to allocate sugar import tariff quota under auction method for the remaining quotas or cancels the remaining quotas, depending on the supply and demand for sugar at the end of the auction.

7. Result of allocating sugar import tariff quota under auction method shall be canceled in the following cases:

a) According to the agreement on cancellation of the result of allocating sugar import tariff quota under auction method, signed between the Auction Council and the trader winning the auction, except for the case of causing damages or affecting the State interest or the legitimate rights and interests of individuals and organizations.

b) The Auction Council, traders participating in the auction and trader winning the auction colludes or are in cahoots during the allocation of sugar import tariff quota under auction method, resulting in the falsification of dossier information or auction result.

Article 16. Methods of collecting auction-winning amount

1. The auction-winning amount shall be fully collected once before the Ministry of Industry and Trade issues the written notification on allocating sugar import tariff quota to the winning trader.

2. The trader winning the auction shall transfer money to the Ministry of Industry and Trade’s account (account name: The Ministry of Industry and Trade, account number: 999996739999 opened at the LienVietPostBank - Thanh Nhan branch, Hanoi).

3. Time limit for transferring the auction-winning amount is prescribed at Point a Clause 2 Article 7 of this Circular.

Article 17. Handling of deposits

1. The trader winning the auction shall be reduced an amount equal to the deposit when paying his/her auction-winning amount.

2. The trader eligible for auction who does not win the auction, and the trader already submitted the valid dossiers as prescribed in Article 11 of this Circular who has submitted a document for not participating in the auction session at least 2 (two) working days before the auction session is conducted, shall have his/her deposit returned within 5 (five) working days after the auction session ends, except for the cases specified in Clause 3 of this Article.

3. For the trader who violates regulations on allocation of sugar import tariff quota under auction method specified in this Circular and is not allowed to participate in the auction, the trader who refuses the auction-winning result before the Ministry of Industry and Trade issues the written notification on allocating sugar import tariff quota to the winning trader, and the trader winning the auction who fails to make payment as prescribed at Point a Clause 2 Article 7 of this Circular, his/her deposit shall not be returned.

Article 18. Management and use of auction expenses

1. Expenses for the auction organization of the Auction Council shall be deducted from the amount collected from the auction of sugar import tariff quota.

2. All of the winning amounts, after deducting the expenses specified in Clause 1 of this Article, shall be remitted to the budget in accordance with the law on the state budget and the Ministry of Finance’s instructions.

 

Chapter III

IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES

 

Article 19. Responsibility of the Council allocating sugar import tariff quota under auction method

After ending the auction session, the Auction Council shall report the result of allocating sugar import tariff quota under auction method to the Ministry of Industry and Trade so as the latter shall issue a document notifying the allocation of sugar import tariff quota to the winning trader.

Article 20. Implementation organization

1. Traders and relevant agencies, organizations and individuals committing violations specified in this Circular shall, depending on their violation nature and extent, be handled in accordance with current laws.

2. Any difficulties arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Industry and Trade (the Agency of Foreign Trade) for timely consideration and settlement.

Article 21. Effect

This Circular takes effect on August 12, 2022./.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Tran Quoc Khanh

 

* All Appendices are not translated herein.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 11/2022/TT-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 11/2022/TT-BCT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách

Vui lòng đợi