Thông tư 04-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04 TC/TCT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC
CHI NHÁNH TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI
HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

 

- Căn cứ vào các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế hiện hành;

- Căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành;

- Căn cứ vào Nghị định số 42/CP ngày 8/7/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

- Căn cứ vào Công văn số 3755/KTTH ngày 7/8/1996 của Chính phủ về việc thuế đối với các Chi nhánh luật sư nước ngoài;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như sau:

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

1. Các nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chi nhánh luật) được phép thành lập theo quy định tại Quy chế hành nghề tư vấn pháp luật ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 8/7/1995 của Chính phủ.

2. Trường hợp Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tham gia hoặc ký kết một Điều ước quốc tế, Hiệp định hoặc cam kết pháp lý với các tổ chức quốc tế hay Nhà nước, Chính phủ nước khác mà trong văn bản ký kết có quy định về thuế đối với hoạt động của các Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì áp dụng theo Điều ước quốc tế, Hiệp định hay Cam kết đó.

 

II. CÁC LOẠI THUẾ ÁP DỤNG

 

1- Thuế doanh thu

Theo quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện; Luật thuế doanh thu ngày 30/6/1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu ngày 5/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được Quốc hội thông qua ngày 28/10/1995 thì Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nếu có doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh ở Việt Nam là đối tượng phải nộp thuế doanh thu.

a- Doanh thu chịu thuế:

Toàn bộ số tiền thu từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài, phát sinh trong kỳ nộp thuế không phân biệt số tiền đó đã thu được hay chưa thu được, là doanh thu chịu thuế doanh thu.

Doanh thu chịu thuế không bao gồm khoản tiền Chi nhánh luật được khách hàng uỷ thác giữ hộ.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nước ngoài ký hợp đồng với Chi nhánh luật thực hiện một phần công việc của Hợp đồng mà Chi nhánh luật dã ký với khách hàng, thì doanh thu chịu thuế của Chi nhánh luật không bao gồm khoản tiền thanh toán cho các tổ chức, cá nhân thực hiện phần công việc nói trên.

b- Thuế suất thuế doanh thu:

Thuế suất thuế doanh thu đối với hoạt động tư vấn pháp luật của Chi nhánh luật áp dụng mức thuế suất 4% trên doanh thu chịu thuế (theo quy định tại Điểm 3, Mục VI, Biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 28/10/1995).

c- Thủ tục đăng ký, kê khai nộp thuế doanh thu:

Chi nhánh luật thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế doanh thu theo quy định tại Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu.

Trường hợp Chi nhánh luật ký hợp đồng với các tổ chức và cá nhân nước ngoài để thực hiện một phần công việc như đã nêu tại Điểm 1.a thì trước khi thanh toán cho các tổ chức, cá nhân đó, Chi nhánh luật phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 37 TC/TCT ngày 10/5/1995 của Bộ Tài chính.

 

2. Thuế lợi tức

Theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện, thì lợi tức do các Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài thu được từ hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, các khoản lợi tức khác kể cả lợi tức phân bổ của Tổ chức luật sư nước ngoài cho Chi nhánh luật tại Việt Nam (nếu có) là đối tượng chịu thuế lợi tức.

Trường hợp Chi nhánh luật có các cơ sở kinh doanh phụ thuộc đặt ở trong và ngoài Việt Nam, thì lợi tức thu được từ các cơ sở này được tính gộp vào lợi tức của Chi nhánh luật khi xác định lợi tức chịu thuế.

a- Lợi tức chịu thuế:

Lợi tức chịu thuế của Chi nhánh luật là số chênh lệch giữa tổng số doanh thu và các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan đến việc hình thành lợi tức chịu thuế cộng với các khoản lợi tức khác (bao gồm các khoản lợi tức phụ thu được như lợi tức do nhượng bán hoặc thanh lý tài sản, chênh lệch giữa lãi tiền gửi và lãi tiền vay, chênh lệch tỷ giá... và lợi tức phân bổ của Tổ chức luật sư nước ngoài cho Chi nhánh luật tại Việt Nam) trong năm tính thuế. Trong đó:

a1- Doanh thu để tính lợi tức chịu thuế là toàn bộ số tiền Chi nhánh luật thu được từ hoạt động kinh doanh phù hợp với doanh thu tính thuế doanh thu được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1.a, Mục II, Thông tư này.

a2- Các khoản chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ được xác định bao gồm các khoản sau:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp trả cho người lao động Việt Nam và nước ngoài trên cơ sở hợp đồng lao động phù hợp với Quy chế lao động và pháp luật hiện hành.

+ Chi phí về vật tư, nguyên liệu, năng lượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

+ Khấu hao tài sản cố định dùng trong hoạt động cung cấp dịch vụ. Mức khấu hao tài sản cố định thực hiện theo tỷ lệ quy định tại Thông tư 31 TC/TCĐN ngày 18/7/1992 và Quyết định số 1062 TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính.

+ Các khoản chi mua sắm hoặc trả tiền sử dụng các tài liệu, các dịch vụ được cung cấp.

+ Chi phí quản lý, điều hành Chi nhánh luật.

Trường hợp trong Điều lệ của Tổ chức luật sư nước ngoài có điều khoản quy định việc phân bổ chi phí quản lý, điều hành của Trụ sở chính cho các Chi nhánh luật đặt ở các nước thì chi phí quản lý, điều hành thực tế phân bổ cho Chi nhánh luật tại Việt Nam được tính vào chi phí khi xác định lợi tức chịu thuế nếu có đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ. Trong trường hợp này, tỷ lệ các khoản chi phí thực tế phân bổ cho Chi nhánh tại Việt Nam trong tổng chi phí của Tổ chức luật sư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ doanh thu chịu thuế phát sinh tại Việt Nam so với tổng số doanh thu của Tổ chức luật sư nước ngoài. Chậm nhất sau ba tháng kể từ ngày kết thúc năm Tài chính, Chi nhánh luật phải nộp báo cáo kế toán của Trụ sở chính đã được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập để cơ quan thuế xác định chi phí quản lý và điều hành phân bổ.

+ Các khoản tiền nộp quỹ bảo hiểm cho người lao động thuộc nghĩa vụ của Chi nhánh luật theo quy định của Chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành.

+ Các khoản tiền mua bảo hiểm tài sản của Chi nhánh luật.

+ Các khoản thuế, lệ phí, phí mang tính chất thuế đã nộp (trừ thuế lợi tức).

+ Các khoản chi khác chưa được kể đến ở trên nhưng không vượt quá 5% của tổng chi phí nêu trên.

Tất cả các khoản chi phí kể trên đều phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ. Bất kể khoản chi phí nào không có chứng từ hợp lý, hợp lệ đều không dược tính vào chi phí khi xác định lợi tức chịu thuế.

Khi xác định doanh thu và các chi phí được trừ để xác định lợi tức chịu thuế, cơ quan thuế có quyền xem xét tính hợp lý của các khoản thu, chi đối với các hợp đồng dịch vụ tư vấn và các quan hệ thanh toán, giao dịch giữa Chi nhánh luật với các tổ chức, cá nhân hoặc giữa Chi nhánh luật với Tổ chức luật sư nước ngoài mà Chi nhánh luật chịu sự quản lý của tổ chức đó. Trường hợp số kế toán và các quan hệ thanh toán, giao dịch, hợp đồng dịch vụ.... không rõ ràng, không theo nguyên tắc giao dịch sòng phẳng, cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu chịu thuế doanh thu và lợi tức chịu thuế lợi tức.

a3- Các khoản lợi tức khá để tính lợi tức chịu thuế bao gồm nhưng không hạn chế các khoản sau:

+ Lợi tức thu được từ quyền sở hữu, sử dụng tài sản của Chi nhánh luật.

+ Các khoản lợi tức tài chính như: chênh lệch giữa lãi tiền gửi thu được và lãi tiền vay; lợi tức mua bán chứng khoán...

+ Lợi tức phân bổ từ Trụ sở chính cho Chi nhánh luật.

b- Thuế suất thuế lợi tức:

Thuế suất thuế lợi tức đối với hoạt động tư vấn pháp luật của Chi nhánh luật áp dụng mức thuế suất 25% trên lợi tức chịu thuế (theo quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện).

c- Thủ tục đăng ký, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế lợi tức:

Chi nhánh luật thực hiện đăng ký, kê khai nộp và quyết toán thuế lợi tức theo quy định tại các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

3. Thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao

Người nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại các Chi nhánh luật có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ban hành ngày 19/5/1994 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

4. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, các Chi nhánh luật phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với thuế suất 10%. Thủ tục kê khai nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

5. Các loại thuế khác

Ngoài các loại thuế nêu trên, các Chi nhánh luật có nghĩa vụ nộp thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế, thu khác theo quy định của các luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành và các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện.

Trong qua trình hoạt động, các Chi nhánh luật có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp cho Nhà nước Việt Nam các loại thuế (nếu có phát sinh) sau đây:

- Thuế thu nhập từ tiền bản quyền theo quy định tại Thông tư số 08 TC/TCT ngày 5/2/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền.

- Thuế thuộc nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 37 TC/TCT ngày 10/5/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (kể cả các hoạt động cung cấp dịch vụ do Tổ chức luật sư nước ngoài cung cấp cho Chi nhánh luật tại Việt Nam).

Năm tính thuế của Chi nhánh luật bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch. Năm tính thuế đầu tiên bắt đầu từ ngày đăng ký hành nghề và kết thúc vào ngày 31/12 năm đó.

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHI NHÁNH TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

 

1. Chậm nhất là 5 ngày trước khi bắt đầu hoạt động hoặc giải thể, hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở điều hành, các Chi nhánh luật phải làm thủ tục đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở điều hành theo quy định tại các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kê khai đăng ký nộp thuế theo hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư này.

 

3. Xuất trình đầy đủ các sổ, chứng từ kế toán và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế, quyết toán thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

 

4. Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của các Luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

1. Xử lý vi phạm

Mọi hành vi vi phạm các quy định Luật pháp về thuế đều bị xử lý theo các quy định của Luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

Các Chi nhánh luật không làm đúng các quy định về thủ tục đăng ký, kê khai thuế, lập sổ kế toán, sử dụng và lưu giữ chứng từ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo hay phạt tiền theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

Các chi nhánh luật có hành vi khai man, trốn lậu thuế, chậm nộp tiền thuế hoặc tiền phạt ghi tại thông báo thu, lệnh thu thuế hoặc các quyết định xử lý của cơ quan thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của Luật thuế và các quy định tại Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

 

2. Giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại về thuế sẽ do cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế các Chi nhánh luật giải quyết. Đơn khiếu nại phải được gửi tới cơ quan thuế địa phương, nơi phát hành các quyết định xử lý về thuế, trong vòng 30 ngày kể từ ngày chi nhánh luật nhận được các quyết định xử lý về thuế. Nếu người khiếu nại chưa thoả mãn với xử lý của cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế thì có thể gửi đơn khiếu nại tới Tổng cục thuế và Bộ Tài chính. Quyết định xử lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính là quyết định cuối cùng. Trong khi chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, người khiếu nại vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh kết luận của cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế đã đưa ra.

Các khiếu nại về thuế liên quan đến các quy định của một Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ một nước khác sẽ được giải quyết theo các thủ tục giải quyết khiếu nại và tranh chấp đã quy định trong Hiệp định đó.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý thu thuế và phổ biến, hướng dẫn các Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định tại Thông tư này là căn cứ để kiểm tra quyết toán nghĩa vụ nộp thuế của các Chi nhánh luật năm 1996. Những thay đổi (nếu có) của các Luật thuế và các văn bản dưới Luật sau ngày ban hành Thông tư này, sẽ có hiệu lực áp dụng đối với các loại thuế tương ứng hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn vướng mắc gì, đề nghị các Chi nhánh luật, các Cục thuế phản ánh về Bộ Tài chính để có hướng dẫn bổ sung.

thuộc tính Thông tư 04-TC/TCT

Thông tư 04-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành:23/01/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 04-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 4/TC-TCT
Hanoi, January 23, 1997
 
CIRCULAR
GUIDING A NUMBER OF POINTS IN THE TAXATION POLICY TOWARDS THE BRANCHES OF FOREIGN LAWYERS’ ORGANIZATIONS OPERATING IN VIETNAM
-Pursuant to the Tax Laws and Tax Ordinances currently in force;
-Pursuant to the Government’s Decrees detailing the application of the Tax Laws and Tax Ordinances currently in force;
-Pursuant to Decree No.42-CP of July 8, 1995 of the Government issuing the Regulations on the practice of legal consultancy of foreign lawyers’ organizations operating in Vietnam;
-Pursuant to official dispatch No.3755/KTTH of August 7, 1996 of the Government on taxes for the foreign Lawyers’ Branches;
The Ministry of Finance gives the following guidance concerning a number of points in the taxation policy towards the Branches of foreign lawyers’ organizations operating in Vietnam:
I. SCOPE OF REGULATION
1. The tax obligations mentioned in this Circular shall apply to the Branches of foreign lawyers organizations (hereunder referred to as Lawyers’ Branches) established under the Regulations on the practice of legal consultancy issued together with Decree No.42-CP of July 8, 1995 of the Government.
2. In case the State or the Government of Vietnam has acceded to or signed an International Treaty, an Agreement or a Legal Commitment with International Organizations or with the State or the Government of another country, which has other stipulations on taxes on the operation of the Branches of foreign lawyers’ organizations than those mentioned in this Circular, the stipulations of that International Treaty, Agreement or Commitment shall apply.
II. THE TAXES APPLIED
1. Turnover Tax
According to the Law on Foreign Investment in Vietnam and the legal documents guiding its implementation, the Turnover Tax Law of June 30, 1990, the Law on the Amendment and Supplement to a Number of Articles of the Turnover Tax Law of July 5, 1993, and the Law on the Amendment and Supplement to a Number of Articles of the Turnover Tax Law passed by the National Assembly on October 28, 1995, the Branch of a foreign lawyers� organization operating in Vietnam with a turnover from its business activities in Vietnam must pay turnover tax.
All the money obtained by the Branches of foreign lawyers� organizations from their business activities during the taxation period, whether already or not yet collected, is liable to turnover tax.
The taxable turnover does not include the money entrusted by customers to the care of a Law Branch.
If local and/or foreign organizations and individuals sign a contract with a Law Branch to carry out part of the work defined in the contract which it has already signed with customers, the taxable turnover of the Law Branch does not include the payment made to those organizations and individuals that carry out that part of work.
The turnover tax rate set for the legal consultancy of the Law Branches is 4% of the taxable turnover (as stipulated in Point 3, Section VI of the Turnover Tax Table issued together with the Law on the Amendment and Supplement to of a Number of Articles in the Turnover Tax Law passed by the IXth National Assembly at its 8th Session on October 28, 1995).
The Law Branch shall register and make a declaration for paying turnover tax as stipulated in Circular No.97-TC/TCT of December 30, 1995 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government stipulating in detail the implementation of the Turnover Tax Law and the Law on the Amendment and Supplement to a Number of Articles in the Turnover Tax Law.
In case a Law Branch signs a contract with foreign organizations and individuals to carry out part of the work as mentioned in Point 1.a, then before making payment to those organizations and individuals, the Law Branch must deduct the amount of tax for remittance to the State Budget as stipulated in Circular No.37-TC/TCT of May 10, 1995 of the Ministry of Finance.
2. Profit tax:
According to the Law on Foreign Investment in Vietnam and the legal documents guiding its implementation, the profit earned by the branches of foreign lawyers’ organizations from their business activities in Vietnam and other profits including the profit distributed by a foreign lawyers� organization to its Law Branch in Vietnam (if any) are liable to profit tax.
If a Law Branch has subsidiaries inside and outside Vietnam, the profits made by these establishments shall be added to its profit for calculating the taxable profit.
The taxable profit of a Law Branch is the difference between its total turnover and the reasonable and legitimate expenses related to the formation of the taxable profit plus other profits (including auxiliary profits collected from the sale or liquidation of property, the difference between the deposit interest and the loan interest, the difference in exchange rates... and the profit distributed by a Foreign Lawyers� Association to its Law Branch in Vietnam) during the taxation year. Of these:
a1. The turnover for calculating the taxable profit is all the money collected by a Law Branch from its business activities which fits in with the turnover for calculating turnover tax defined according to the guidance in Point 1.a., Section II, of this Circular.
a2. The reasonable and legitimate business expenses include the following:
+ The salary, payment and allowances paid to Vietnamese and foreign personnel according to a labor contract which conforms to the Labor Regulations and laws currently in force.
+ Expenses in materials, raw materials and energy for the supply of services.
+ The depreciation of immovable property used in the supply of services. The rate of property depreciation shall be fixed according to the rate stipulated in Circular No.31-TC/TCDN of July 18, 1992 and Decision No.1062-TC/QD/CSTC of November 14, 1996 on the issue of the system of management, use and depreciation of immovable property by the Ministry of Finance.
+ Purchase or rental of documents used and services supplied.
+ Management and operating cost of the Law Branch.
In case the Regulations of a foreign lawyers’ organization provide for the distribution of managerial and operational expenses by the Head-office to its Law Branches in other countries, the managerial and operating cost actually distributed to the Law Branch in Vietnam shall be added to the expenses for calculating the taxable profit if these expenses are enclosed with reasonable and valid vouchers. In this case, the ratio of expenses actually assigned to the Law Branch in Vietnam to the total expenditure of the foreign lawyers’ organization shall not exceed the ratio of the taxed turnover registered in Vietnam to the total turnover of the foreign lawyers’ organization. After three months at the latest from the last day of the fiscal year, the Law Branch must file the accounting report of the Head-office already audited by an independent auditing organization to the taxation office to determine the managerial cost and regulate the distribution of the operational expenses.
+ The premiums which the Law Branch is obliged to pay to the social insurance fund for the laborers as stipulated by the current social insurance regime.
+ The property insurance bought by the Law Branch.
+ Taxes, fees and tax-related fees paid (except profit tax)
+ Other expenses not yet mentioned above, but these should not exceed 5% of the above-mentioned total expenditure.
All the above-mentioned expenses must be accompanied with reasonable and valid vouchers. Any expense which has no reasonable and valid voucher cannot be accepted when calculating the taxable profit.
When determining the turnover and the expenses to be deducted in order to determine the taxable profit, the taxation office can consider the reasonableness of revenues and expenses in consultancy service contracts and in the payment and transaction relations between the Law Branch and organizations and individuals, or between the Law Branch and the Foreign Lawyers’ Organization which manages it. If the book of account and the payment and transaction relations or service contracts are not clear, or are not registered on the principle of fair transaction, the taxation office can decide the taxable turnover and the taxable profit.
a3. The other profits for calculating taxable profits include but are not limited to the following:
+ The profit gained from the ownership and use of property of the Law Branch.
+ Other financial profits such as the difference between the interest collected from deposits and the interest of loans; the profit from the buying or selling of stocks...
+ The profit distributed by the Head-office to the Law Branch.
The rate of profit tax for the legal consultancy activities of a Law Branch is 25% of the taxable profit (as stipulated by the Law on Foreign Investment in Vietnam and the legal documents guiding its implementation).
The Law Branch shall register its operation, make a declaration to pay and settle the accounts of profit tax as stipulated by the legal documents guiding the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam.
3. Income tax for high-income earners:
These are foreigners and Vietnamese working at the Law Branches obliged to pay income tax as provided for by the Ordinance on Income Tax for High-Income Earners issued on May 19, 1994 and the legal documents guiding its implementation.
4. Tax for the transfer of profit abroad:
When transferring their profit abroad, the Law Branches must pay a tax representing 10% of the profit transferred. The procedure of making a declaration to pay tax for the transfer of profit abroad shall comply with the guidance of the legal documents on the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam.
5. Other taxes:
In addition to the above-mentioned taxes, the Law Branches are obliged to pay registration tax, export duty, import tariff, and other taxes and fees as provided for by the current Tax Laws and Tax Ordinances and the legal documents guiding their implementation.
In the process of operation, the Law Branches are obliged to declare, deduct and pay to the Vietnamese State the following taxes (if any):
- Income tax for the sale of copyrights as stipulated in Circular No.08-TC/TCT of February 5, 1994 of the Ministry of Finance guiding the payment of taxes for copyright income.
- Tax which foreign organizations and individuals operating in Vietnam are obliged to pay as stipulated in Circular No.37-TC/TCT of May 10, 1995 of the Ministry of Finance guiding the application of tax system to those economic organizations and individuals doing business in Vietnam outside the forms of investment defined by the Law on Foreign Investment in Vietnam (including the supply of services by Foreign Lawyers’ Organizations to their Law Branches in Vietnam).
The tax year for the Law Branches begins on January 1 and ends on December 31 of the solar calendar. The first tax year begins on the date when they register their operation and ends on December 31 of the same year.
III. RESPONSIBILITY OF THE BRANCHES OF FOREIGN LAWYERS� ORGANIZATIONS OPERATING IN VIETNAM
1. Within 5 days at the latest before they begin to operate, dissolve, or move their operational head-office to a new location, the Law Branches must go through the procedure of registering and paying tax to the taxation office of the province or city directly under the Central Government where they install their operational head-office as provided for by the legal documents guiding the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam.
2. Strictly observing the stipulations on making a declaration form, registering and paying tax as defined by the legal documents guiding the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam and this Circular.
3. Producing all the books, accounting reports and other necessary documents concerning the calculation of taxes and tax payment upon request by the taxation office.
4. Making full tax payment when it is due as stipulated by the tax laws currently in force in Vietnam.
IV. HANDLING OF VIOLATIONS AND SETTLEMENT OF COMPLAINTS
1. Handling of violations:
All acts of violation of the stipulations of Tax Laws shall be handled according to the laws currently in force in Vietnam.
Those Law Branches which fail to comply with the stipulations on the procedure of registering, making a tax declaration, keeping a book of accounts, using and keeping vouchers shall be warned or fined, depending on the seriousness of their violation, according to the laws currently in force in Vietnam.
The Law Branches which falsify their declarations, evade tax payment or delay paying the taxes or fines written in the notice or order for tax collection or in the decisions of the taxation office on the handling of tax violations shall be handled according to the stipulations of the Tax Law and the stipulations of Decree No.22-CP of April 17, 1996 of the Government on the handling of administrative violations in tax payment.
2. Settlement of complaints:
Any complaints about taxes shall be settled by the local taxation office which directly manages the collection of taxes from the Law Branches. The complaint paper must be sent to the local taxation office which issues decisions on the handling of tax violations, within 30 days after a Law Branch receives a decision on the handling of tax violations. If the complainant is not yet satisfied with the handling of violation by the taxation office directly in charge of tax collection, he/she can send his/her complaint to the General Taxation Department and the Ministry of Finance. The decision on the handling of violation issued by the Minister of Finance is final. Pending a decision on the handling of violation from the authorized level, the complainant must comply with the conclusion made by the local taxation office directly in charge of tax collection.
Any complaints about taxes concerning the stipulations of an Agreement signed between the Vietnamese Government and the Government of another country shall be settled according to the procedures of settling complaints and disputes stipulated in that Agreement.
V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
The Taxation Departments of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to manage the collection of taxes popularize the stipulations of this Circular to the Branches of the Foreign Lawyers’ Organizations operating in Vietnam, and guide them to strictly comply with it.
This Circular takes effect on the date of its signing. The stipulations in this Circular are the basis for checking the payment of taxes by the Law Branches in 1996. Any alteration (if any) in the Tax Laws and the sub-law documents after the date of issuing this Circular shall be applicable to the corresponding taxes defined in this Circular.
If any problem arises in the process of implementing this Circular, the Law Branches and the Taxation Departments are requested to inform the Ministry of Finance for further guidance.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE, VICE-MINISTER
Vu Mong Giao
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 04-TC/TCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi