Quyết định 183/QĐ-TCT 2024 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 183/QĐ-TCT

Quyết định 183/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:183/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Sơn
Ngày ban hành:07/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 183/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh

nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế

___________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BTC ngày 23/01/2024 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

năm 2024 của Tổng cục Thuế

(Kèm theo Quyết định số: 183/QĐ-TCT ngày 07 tháng 02 năm 2024

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả.

2. Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Bám sát Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính và Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Tài chính; phát huy thế mạnh của hệ thống thuế toàn ngành; gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện văn bản QPPL và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

4. Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả công tác này.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

A. Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

- Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

B. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Phổ biến các văn bản QPPL về thuế

1.1. Văn bản thực hiện phổ biến

- Thực hiện phổ biến các văn bản QPPL đã được áp dụng từ năm 2022 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế (NNT) tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định.

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023 như: Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/2/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính,...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế có hiệu lực thi hành từ năm 2024 và các văn bản QPPL Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội quan tâm.

1.2. Đối tượng được phổ biến:

Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội.

1.3. Hình thức:

Tùy theo điều kiện, cơ quan thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả như:

a) Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...), qua hộp thư điện tử…;

b) Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh...;

c) Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến)...;

d) Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi...để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến NNT.

đ) Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại...

1.4. Đơn vị thực hiện:

- Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;

- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.

Hình thức phổ biến và phân công tổ chức thực hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

1.5. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Đăng tải đề cương lên Hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế

2.1. Danh mục văn bản QPPL đăng tải đề cương:

(i) Luật Dầu khí (sửa đổi);

(ii) Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

(iii) Luật Thanh tra (sửa đổi);

(iv) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

(v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

(vi) Luật Phòng, chống rửa tiền;

(vii) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

(viii) Luật Đấu thầu (sửa đổi);

(ix) Luật Giá (sửa đổi);

(x) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

(xi) Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

(xii) Luật Phòng thủ dân sự.

2.2. Hình thức thực hiện: Đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế.

2.3. Đơn vị thực hiện:

- Vụ Pháp chế biên tập đề cương, chuyển các đơn vị thực hiện đăng tải.

- Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Các Cục Thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

2.4. Thời gian thực hiện: Cả năm 2024 (sau khi văn bản QPPL được ban hành).

3. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Kế hoạch này, các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục Thuế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế chủ động tổ chức phổ biến bằng hình thức thích hợp, bảo đảm phù hợp với các đối tượng.

4. Thực hiện cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm gửi văn bản đến Vụ Pháp chế chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành (đối với văn bản do Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành theo thẩm quyền); 10 ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành (đối với văn bản do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành).

Ngay trong ngày nhận được văn bản do Vụ/đơn vị chủ trì gửi đến, Vụ Pháp chế trình Tổng cục gửi Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính để làm thủ tục đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-BTC ngày 02/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông báo số 3138/TB-TCT ngày 19/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

5. Hoạt động triển khai “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế hướng dẫn triển khai thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

- Kết quả thực hiện: Công văn triển khai các hoạt động nhân “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2024.

C. Triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục thuế thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các hình thức nêu tại Điểm 1.3 Mục B Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP) phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan xác định đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030” thuộc trách nhiệm của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-BTC ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030.

4. Thực hiện tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế và trên các báo, tạp chí, các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền đề xuất chính sách mới có tác động lớn đến xã hội theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo văn bản.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Mục II Kế hoạch này.

2. Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; các Cục Thuế triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

TỔNG CỤC THUẾ

 

Phụ lục

CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, HỖ TRỢ VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế)

 

Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook..), qua hộp thư điện tử

Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh,....

Tổ chức hội nghị tập huấn; Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm.

Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại.

Ghi chú

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

 

- Người nộp thuế;

- Công chức thuế;

- Cộng đồng xã hội

- Vụ TTHT;

- Văn phòng;

- Cục Thuế.

- Người nộp thuế;

- Công chức thuế;

- Cộng đồng xã hội

- Vụ TTHT;

- Văn phòng;

- Cục Thuế.

- Tạp chí thuế

- Người nộp thuế;

- Công chức thuế.

- Các Vụ/ đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL;

- Cục Thuế

Người nộp thuế

- Các Vụ/đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ;

- Cục Thuế

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi