Quyết định 1541/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch thực hiện thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1541/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCCB (4 b
n).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo Quyết định số 1541/QĐ-TCT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục Thuế)

 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 2025 của Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

2. Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách thuế nhm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

3. Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề của đơn vị với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị mình, bảo đảm phong trào thi đua thực sự nghiêm túc đồng bộ, xuyên suốt, sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực hiệu quả.

4. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục phổ biến, quán triệt Quyết định số 1456/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tích cực triển khai các phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tích cực tham gia hỗ trợ địa phương cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; đặc biệt với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn.

3. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

5. Các Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với các địa phương địa bàn thuộc phạm vi quản lý thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong việc xây dựng phong trào nông thôn mới và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua.

3. Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các đơn vị trong ngành Thuế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thường xuyên Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính và của Tổng cục Thuế, các điển hình tiên tiến; giới thiệu, tuyên truyền có hiệu quả để nhân rộng gương điển hình tiên tiến của từng cá nhân, tập th, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

1.1. Đối với tập thể:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu với Tổng cục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thuế để xây dựng nông thôn mới.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của từng năm

1.2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sáng kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thuế nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Bộ trưởng;

- Giấy khen của Tổng cục trưởng.

2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của Bộ Tài chính.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các Cục Thuế tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Phong trào thi đua trong quý III năm 2022.

2. Năm 2023, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tng kết phong trào thi đua vào năm 2025 báo cáo về Tổng cục Thuế.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Thuế tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thuế.

- Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các Vụ, đơn vị và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục tổ chức, triển khai phong trào thi đua; các Cục thuế địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn chi tiết để triển khai Phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị gửi về Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực: hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả tại đơn vị, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua (kết hợp với nội dung và báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị) gửi báo cáo về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ.

2. Để triển khai hỗ trợ đối với xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định là xã đặc biệt khó khăn đã được Bộ Tài chính lựa chọn thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, Tổng cục giao Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bình Định, Văn phòng Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia hỗ trợ theo yêu cầu của Bộ (đầu mối Công đoàn Bộ Tài chính).

3. Văn phòng Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế và Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 tạo sức lan tỏa trong hệ thống ngành Thuế.

4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, tham mưu, trình Lãnh đạo Tổng cục hướng dẫn các đơn vị về tiêu chí, số lượng, hình thức khen thưởng cấp Tng cục, cp Bộ khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo Tổng cục xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cn điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các đơn vị gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện kế hoạch này./.

 

thuộc tính Quyết định 1541/QĐ-TCT

Quyết định 1541/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1541/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:28/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/9/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1541/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Thuế.

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch như sau: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thế; Tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, triến khai có hiệu quả các chính sách thuế nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn có mục đích: Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề của đơn vị với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện các mục đích, yêu cầu trên, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1541/QĐ-TCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi