Quyết định 08/QĐ-TCT 2023 khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

______

Số: 08/QĐ-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023
_____________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Theo đề nghị của Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính;
- Hội Tư vấn thuế Việt Nam;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNV (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TCT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Tổng cục trưởng
Tng cục Thuế)

 

I. ĐỐI TƯỢNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC

1. Nhân viên đại lý thuế;

2. Người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2022 và 2023 đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức năm 2023.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Trang bị kiến thức cn thiết về pháp luật thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế và pháp luật kế toán doanh nghiệp cho nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

b) Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật kế toán của nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, người nộp thuế, đại lý thuế.

2. Yêu cầu

a) Nắm vững các quy định pháp luật thuế, phí, lệ phí, pháp luật quản lý thuế, pháp luật liên quan đến quản lý thuế, pháp luật kế toán doanh nghiệp;

b) Biết áp dụng đúng chính sách pháp luật thuế, quản lý thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, đề nghị gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế;

c) Biết áp dụng đúng chính sách pháp luật thuế để thực hiện dịch vụ tư vấn thuế cho người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế;

d) Biết áp dụng đúng pháp luật về kế toán doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

III. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

1. Thời gian cập nhật kiến thức: Tối thiểu 24 giờ trong một năm. Trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau:

a) Phn I - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ.

b) Phn II - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.

2. Cấu trúc chương trình:

STT

Nội dung

I

Phần I: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế

1.1

Các quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí (Lưu ý những nội dung quy định mới ban hành trong năm 2022 và 2023)

1.1.1

Pháp luật thuế Giá trị gia tăng

1.1.2

Pháp luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.1.3

Pháp luật thuế Thu nhập cá nhân

1.1.4

Pháp luật về các loại thuế khác; Phí, lệ phí

1.1.5

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí; Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng chính sách thuế, phí, lệ phí

1.2

Nội dung liên quan đến quản lý thuế

1.2.1

Nội dung Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về quản lý thuế (Chú trọng các nội dung quy định mới; các nội dung quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn; chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; ...);

1.2.2

Các quy định mới của pháp luật liên quan đến quản lý thuế

1.2.3

Hướng dẫn thực hành khai hồ sơ thuế (hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế,...)

1.2.4

Giải đáp vướng mắc phát sinh; Những đề cn lưu ý trong quá trình thực hiện pháp luật quản lý thuế

II

Phần II: Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp

2.1

Cập nhật các nội dung quy định mới của pháp luật kế toán doanh nghiệp

2.2

Hướng dẫn lập, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

2.3

Giải đáp vướng mắc về công tác kế toán; Những vấn đề cần lưu ý khi xử lý khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế

2.4

Kỹ năng soát xét, kiểm tra, phát hiện sai sót trong công tác kế toán

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình khung này quy định khối lượng kiến thức, thời lượng cập nhật kiến thức cho đối tượng cập nhật kiến thức năm 2023.

2. Các đơn vị được phép tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế căn cứ chương trình khung cập nhật kiến thức này và tiến độ, kết quả ban hành văn bản pháp luật liên quan đến nội dung cập nhật kiến thức năm 2023 để xây dựng chương trình, tài liệu, kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức trong năm 2023; Có thể tổ chức một số nội dung của từng phần kiến thức hoặc kết hợp một số nội dung của các phần kiến thức của chương trình nhưng phải quy định rõ số giờ cập nhật kiến thức được tính của từng Phần kiến thức đối với mỗi lớp học.

3. Số giờ cập nhật kiến thức trong năm 2023 của đối tượng cập nhật làm cơ sở đăng ký hành nghề hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm 2024 được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 20, Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và phải đảm bảo ti thiu 24 giờ, trong đó số giờ cập nhật kiến thức tối thiểu của Phần I là 20 giờ, Phần II là 04 giờ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 08/QĐ-TCT

Quyết định 08/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành:06/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ về thuế tối thiểu 24 giờ/năm

Ngày 06/01/2023, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 08/QĐ-TCT về việc ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023.

Theo đó, thời gian cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tối thiểu 24 giờ trong một năm; trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau: các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế là 20 giờ; các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp là 04 giờ.

Bên cạnh đó, các đơn vị được phép tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế căn cứ chương trình khung cập nhật kiến thức và tiến độ, kết quả ban hành văn bản pháp luật liên quan đến nội dung cập nhật kiến thức năm trong năm 2023; có thể tổ chức một số nội dung của từng phần kiến thức hoặc kết hợp một số nội dung của các phần kiến thức của chương trình nhưng phải quy định rõ số giờ cập nhật kiến thức được tính của từng phần kiến thức đối với mỗi lớp học.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định08/QĐ-TCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi