Quyết định 228/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 228/1999/QĐ-TTG
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỤC TIÊU
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THANH TOÁN MỘT SỐ
BỆNH Xà HỘI VÀ BỆNH DỊCH NGUY HIỂM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;

Căn cứ vào Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 8644/TTr-BYT ngày 26 tháng 11 nâưm 1999) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7680BKH/LĐVX ngày 24 tháng 11 năm 1999).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung mục tiêu Bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 2000 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên mục tiêu: Bảo đảm chất lương, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 2000.

2. Nội dung của mục tiêu:

Chủ động quản lý, giám sát ô nhiễm độc hại thực phẩm và chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm lưu hành trên thị trường; phòng chống ngộ độc và các bệnh tật do thực phẩm gây ra, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, góp phần phát triển sản xuất thực phẩm.

3. Kinh phí: sẽ được cụ thể hoá trong từng dự án thành phần và bố trí trong kế hoạch hàng năm.

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước,

- Nguồn vốn ODA,

- Huy động các nguồn vốn khác.

4. Cơ chế quản lý: Thực hiện theo cơ chế quản lý của Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm.

 

Điều 2. Bộ Y tế chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm, căn cứ vào mục tiêu ưu tiên được duyệt để lựa chọn những dự án và cơ sở thực hiện trọng điểm, đáp ứng những yêu cầu cấp bách và phù hợp với khả năng huy động vốn, chuẩn bị và thực hiện mục tiêu theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 228/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 228/1999/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/12/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 228/1999/QD-TTg
Hanoi, December 15, 1999

 
DECISION
ADDING THE OBJECTIVE OF ENSURING FOODSTUFF QUALITY, HYGIENE AND SAFETY TO THE NATIONAL TARGET PROGRAM FOR ELIMINATION OF A NUMBER OF SOCIAL DISEASES AND DANGEROUS EPIDEMICS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 531/TTg of August 8, 1996 on the management of the national programs;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 05/1998/QD-TTg of January 14, 1998 on the management of the national target programs;
At the proposals of the Minister of Health (Report No. 8644/TTr-BYT of November 26, 1999) and the Minister of Planning and Investment (Official Dispatch No. 7680-BKH/LDVX of November 24, 1999),
DECIDES:
Article 1.- To add the objective of ensuring foodstuff quality, hygiene and safety to the National Target Program for elimination of a number of certain social diseases and dangerous epidemics from the year 2000 with the following major contents:
1. Objective’s name: To ensure foodstuff quality, hygiene and safety under the National Target Program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics from the year 2000.
2. Objective’s contents:
To take initiative in management and supervision of foodstuff contamination and quality, hygiene and safety of foodstuff currently circulated on the market; prevent and combat poisoning and illnesses caused by foodstuff and protect people’s health, thus contributing to the development of foodstuff production.
3. Funding shall be specified in each component project and incorporated in annual plans.
Investment capital sources:
- State budget;
- ODA capital source;
- Capital mobilized from other sources.
4. Management mechanism shall comply with the management mechanism of the National Target Program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics.
Article 2.- The Ministry of Health shall direct the Steering Committee of the National Target Program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics to base itself on the approved priority targets to select key projects and establishments for implementation, which meet urgent requirements and suit the capital mobilizing capability in order to prepare and realize the targets in compliance with the State’s regulations.
Article 3.- This Decision takes effect after its signing.
Article 4.- The Ministers of Finance, Planning and Investment, and Health; the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the heads of the concerned agencies shall, according to their assigned functions and tasks, have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!