Quyết định 777/QĐ-BTTTT 2021 Bộ Tiêu chí chất lượng xuất bản phẩm từ ngân sách Nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
________

Số: 777/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để xem xét, giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ TTTT;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố;

- Các nhà xuất bản (để t/h);

- Lưu: VT, CXBIPH, ThN (65).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Tên tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Phương thức kiểm tra

I

Tiêu chí chất lượng về bản thảo (bản mẫu in)

1

Tiêu chí đề tài

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản.

Giấy phép thành lập nhà xuất bản.

Phù hợp với định hướng đề tài xuất bản theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng năm và từng giai đoạn của cơ quan quản lý nhà nước.

Công văn hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản và Danh mục đề tài của nhà xuất bản có ý kiến phê duyệt của cơ quan chủ quản.

2

Tiêu chí về biên tập, đọc duyệt bản thảo (bản mẫu in)

Thực hiện đầy đủ quy trình biên tập theo quy định của Luật Xuất bản.

Phiếu duyệt bản thảo.

Không vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản (hoặc Hợp đồng về bản quyền tác phẩm).

Ghi đầy đủ thông tin trên xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản.

Kiểm tra các thông tin phải ghi theo quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản.

3

Tiêu chí về thực hiện thủ tục xuất bản

3.1

Đăng ký xuất bản

Nhà xuất bản phải thực hiện đăng ký xuất bản các đề tài đã được phê duyệt.

Giấy xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

3.2

Quyết định xuất bản

Nhà xuất bản ra Quyết định xuất bản sau khi được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp số xác nhận đăng ký xuất bản.

Quyết định xuất bản của Nhà xuất bản.

3.3

Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm

Sau khi in hoàn thiện xuất bản phẩm mẫu, nhà xuất bản phải nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, In và Phát hành; nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam theo quy định của Luật Xuất bản.

- Xuất bản phẩm nộp lưu chiểu và nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam phải đảm bảo thực hiện đúng xác nhận đăng ký xuất bản và đúng Quyết định xuất bản của nhà xuất bản.

- Tờ khai Lưu chiểu của Nhà xuất bản có đóng dấu xác nhận và chữ ký của cán bộ nhận lưu chiểu của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

- Tờ khai nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam có xác nhận của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

3.4

Quyết định phát hành xuất bản phẩm

Nhà xuất bản chỉ được ký Quyết định phát hành, khi:

- Nội dung xuất bản phẩm phù hợp với đề tài được cơ quan quản lý phê duyệt và không vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản.

- Thời gian ký Quyết định phát hành phải sau thời hạn nộp lưu chiểu 10 ngày theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Xuất bản.

- Xuất bản phẩm phát hành không có văn bản yêu cầu thu hồi của cơ quan quản lý nhà nước hoặc của nhà xuất bản.

- Quyết định phát hành của nhà xuất bản, kèm theo xuất bản phẩm mẫu ký duyệt phát hành của Nhà xuất bản.

II

Tiêu chí về quy cách, chất lượng in xuất bản phẩm

Quy cách, chất lượng in đối với xuất bản phẩm là sách giấy được thực hiện như sau:

1

Khuôn khổ

Khuôn khổ xuất bản phẩm thực hiện theo TCVN 8694:2011.

Khuôn khổ cụ thể đối với xuất bản phẩm thực hiện theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ.

- Đối chiếu các thông tin ghi trên Hợp đồng giữa nhà xuất bản và cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ với các tiêu chí về khuôn khổ.

- Kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm thực tế.

2

Màu in

Màu in của xuất bản phẩm, gồm: in đen trắng hoặc in màu (2 màu, 4 màu, 6 màu...).

- Hợp đồng in giữa nhà xuất bản và cơ sở in.

- Kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm thực tế.

3

Giấy in ruột

Định lượng, độ trắng giấy in một xuất bản phẩm được thực hiện theo TCVN 8694:2011.

- Đối chiếu Hợp đồng in giữa nhà xuất bản và cơ sở in với Tiêu chuẩn TCVN 8694:2011).

- Kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm thực tế.

4

Giấy in bìa

Đối với bìa mềm sử dụng giấy Couche, định lượng 230 300g/m3, in màu, cán láng hoặc cán mờ, hoặc cán vân thúc nổi tên sách.

- Hợp đồng in giữa nhà xuất bản và cơ sở in.

- Kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm thực tế.

Đối với bìa cứng bồi carton, sử dụng giấy Couche, định lượng 180 - 200g/m2, in màu, cán láng.

- Hợp đồng in giữa nhà xuất bản và cơ sở in.

- Kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm thực tế.

5

Riêng đối với xuất bản phẩm là bản đồ thì quy cách, chất lượng in được thực hiện theo quy định pháp luật về bản đồ.

III

Tiêu chí chất lượng về phát hành xuất bản phẩm

1

Số lượng và địa chỉ nhận

Xuất bản phẩm phải được gửi tới đối tượng thụ hưởng: đúng số lượng và địa chỉ nhận hàng đã được cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ phê duyệt.

Danh mục địa chỉ nhận được cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ phê duyệt có xác nhận của đơn vị nhận phát hành.

2

Thời gian gửi xuất bản phẩm

Thời gian gửi xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đến địa chỉ nhận hàng theo quy định của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ.

- Hợp đồng giữa nhà xuất bản và cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ.

- Kiểm tra giấy tờ giao nhận của đơn vị vận chuyển.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 777/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 777/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 07/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!