Quyết định 318/QĐ-QLD Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm liên thông cơ sở phân phối thuốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 318/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHUẨN KẾT NỐI DỮ LIỆU PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ PHÂN PHỐI THUỐC”

____________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BYT ngày 10/06/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Căn cứ ý kiến góp ý của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở phân phối thuốc đối với Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc” (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 330/QĐ-QLD ngày 22/05/2019 của Cục Quản lý dược về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc” phiên bản 1.0.

Điều 3. Các Ông/Bà Chánh văn phòng, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Quản lý Dược và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục CNTT, Cục KCB, TTr Bộ;
- Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/hiện);
- Các cơ sở cung cấp phần mềm (để t/hiện);
- Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn thuốc (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTr (Đ).

CỤC TRƯỞNG

 

 
Vũ Tuấn Cường

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CHUẨN KẾT NỐI DỮ LIỆU PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ PHÂN PHỐI THUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-QLD ngày 04/06/2021)

 

1.API đăng nhập lấy phiên làm việc

1.1. Mô tả

Request URL

api/tai_khoan/dang_nhap

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Form data

{

“usr”: { username },

“pwd”: {password }

}

Phần mền quản lý của cơ sở gửi yêu cầu cấp phiên làm việc lên hệ thống Dược quốc gia. Hệ thống sẽ trả về Token tương ứng với phiên làm việc.

1.2 Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

Tên đăng nhập

usr

Chuỗi ký tự (bắt buộc)

50

x

Tên đăng nhập vào hệ thống, do hệ thống dược quốc gia cung cấp khi cơ sở đăng ký

Mật khẩu

pwd

Chuỗi ký tự (bắt buộc)

30

x

Mật khẩu tài khoản.

1.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:400

Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

token: token được sử dụng cho phiên làm việc,

token_type: "bearer",

}

2. Thêm mới thuốc

2.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ban_buon/them_thuoc

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_co_so": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_dang_ky": "string",

"ten_hoat_chat": "string",

"nong_do_ham_luong": "string",

"quy_cach_dong_goi": "string",

"hang_san_xuat": "string",

"nuoc_san_xuat": "string",

"don_vi_tinh": "string",

 

"dang_bao_che": "string",

"don_vi_dong_goi_nn": "string",

"gia_ke_khai": "string",

"gia_ban_buon": "string",

"nha_nhap_khau": "string",

}

2.2 Dữ liệu đầu vào

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_co_so

Chuỗi ký tự

20

x

Mã cơ sở liên thông

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

100

x

Tên thuốc

so_dang_ky

Chuỗi ký tự

20

x

Số đăng ký thuốc hoặc mã đơn hàng nhập khẩu

ten_hoat_chat

Chuỗi ký tự

200

x

Tên hoạt chất ( Thuốc có nhiều hoạt chất, các hoạt chất cách nhau bằng dấu “ ; ”)

nong_do_ham_luong

Chuỗi ký tự

200

x

Hàm lượng (Thuốc có nhiều hoạt chất, hàm lượng viết trước hoạt chất, các hoạt chất cách nhau bằng dấu “ ; ”)

quy_cach_dong_goi

Chuỗi ký tự

50

x

Quy cách đóng gói

hang_san_xuat

Chuỗi ký tự

100

x

Hãng sản xuất

nuoc_san_xuat

Chuỗi ký tự

50

x

Nước sản xuất

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

100

x

Đơn vị tính nhỏ nhất

dang_bao_che

Chuỗi ký tự

200

x

Dạng bào chế

don_vi_dong_goi_nn

Chuỗi ký tự

200

x

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

gia_ke_khai

Số

 

x

Giá kê khai

gia_ban_buon

Số

 

x

Giá bán buôn

nha_nhap_khau

Chuỗi ký tự

200

 

Nhà nhập khẩu

2.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess : "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Mã cơ sở không để trống

+ Tài khoản không có quyền truy cập

+ Mã cơ sở sai

+ Thuốc đã tồn tại trên hệ thống

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một chuỗi là mã thuốc trên hệ thống quốc gia được dùng cho liên thông

3. Liên thông cập nhật thuốc

3.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /cap_nhat_thuoc

Request Method

PUT

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_co_so": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_dang_ky": "string",

"ten_hoat_chat": "string",

 

"nong_do_ham_luong":

"string", "quy_cach_dong_goi ": "string",

"hang_san_xuat": "string",

"nuoc_san_xuat": "string",

"don_vi_tinh": "string",

 

"dang_bao_che": "string",

"don_vi_dong_goi_nn": "string",

"gia_ke_khai": "string",

"gia_ban_buon": "string",

"nha_nhap_khau": "string",

}

3.2 Dữ liệu đầu vào

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_co_so

Chuỗi ký tự

20

x

Mã cơ sở liên thông

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

100

x

Tên thuốc

so_dang_ky

Chuỗi ký tự

20

x

Số đăng ký thuốc hoặc mã đơn hàng nhập khẩu

ten_hoat_chat

Chuỗi ký tự

200

x

Tên hoạt chất (Thuốc có nhiều hoạt chất, các hoạt chất cách nhau bằng dấu “ ; ”)

nong_do_ham_luong

Chuỗi ký tự

200

x

Hàm lượng (Thuốc có nhiều hoạt chất, hàm lượng viết trước hoạt chất, các hoạt chất cách nhau bằng dấu “ ; ”)

quy_cach_dong_goi

Chuỗi ký tự

50

x

Quy cách đóng gói

hang_san_xuat

Chuỗi ký tự

100

x

Hãng sản xuất

nuoc_san_xuat

Chuỗi ký tự

50

x

Nước sản xuất

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

100

x

Đơn vị tính nhỏ nhất

dang_bao_che

Chuỗi ký tự

200

x

Dạng bào chế

don_vi_dong_goi_nn

Chuỗi ký tự

200

x

Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

gia_ke_khai

Số

 

x

Giá kê khai

gia_ban_buon

Số

 

x

Giá bán buôn

nha_nhap_khau

Chuỗi ký tự

200

 

Nhà nhập khẩu

3.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Mã cơ sở không chính xác

Header status:404

Không tồn tại thuốc trên hệ thống Dược Quốc gia

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một chuỗi là mã thuốc trên hệ thống quốc gia được dùng cho liên thông

4. Liên thông xem thuốc

4.1. Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /xem_thuoc

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_thuoc": "string",

}

4.2. Dữ liệu đầu vào

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_thuoc

Chuỗi ký tự

50

x

Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cấp (được trả về trong hàm thêm mới)

4.3. Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Mã thuốc không chính xác

Header status:404

Không tồn tại thuốc trên hệ thống Dược Quốc gia

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

"ma_co_so": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_dang_ky": "string",

"ten_hoat_chat": "string",

 

"nong_do_ham_luong": "string",

"quy_cach_dong_goi": "string",

"hang_san_xuat": "string",

"nuoc_san_xuat": "string",

"don_vi_tinh": "string",

 

"dang_bao_che": "string",

"don_vi_dong_goi_nn": "string",

"gia_ke_khai": "string",

"gia_ban_buon": "string",

"nha_nhap_khau": "string",

}

5. Liên thông xóa thuốc

5.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /xoa_thuoc/{ma_thuoc}

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_thuoc: Mã thuốc trên hệ thống Dược quốc gia

5.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại thuốc

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

code: 200,

mess: " Xóa thuốc thành công"

}

6. Liên thông phiếu nhập

6.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong / ban_buon /phieu_nhap

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_phieu": "string",

"ma_co_so": "string",

"ngay_nhap": "string",

"loai_phieu_nhap": 0,

 

"ghi_chu": "string",

"ten_co_so_cung_cap": "string",

"chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string",

 

"so_dklh": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

"don_vi_tinh": "string",

}

]

}

6.2 Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_phieu

Chuỗi ký tự

50

x

Mã phiếu nhập cơ sở GDP

ma_co_so

Chuỗi ký tự

50

x

Mã cơ sở GDP do hệ thống Dược quốc gia cấp

ngay_nhap

Chuỗi ký tự

12

x

Ngày nhập. Định dạng: yyyyMMdd

loai_phieu_nhap

Số

 

x

1: Nhập từ Nhà cung cấp trong nước

2 : Khách trả

101: Nhập thành phẩm

102 : Nhập ngoại

ghi_chu

Chuỗi ký tự

500

 

Ghi chú

ten_co_so_cung_cap

Chuỗi ký tự

500

 

Tên nguồn cung cấp thuốc

ma_thuoc

Chuỗi ký tự

50

x

Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

500

x

Tên thuốc

so_lo

Chuỗi ký tự

50

x

Số lô thuốc

ngay_san_xuat

Chuỗi ký tự

12

 

Ngày sản xuất thuốc.

Định dạng: yyyyMMdd

han_dung

Chuỗi ký tự

12

x

Hạn dùng thuốc.

Định dạng: yyyyMMdd

so_dklh

Chuỗi ký tự

50

x

Số đăng ký lưu hành của thuốc

so_luong

Số

 

x

Số lượng thuốc quy ra đơn vị tính nhỏ nhất

don_gia

Số

 

 

Đơn giá thuốc

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

200

x

Tên đơn vị tính nhỏ nhất của thuốc

6.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Ngày nhập không đúng định dạng yyyyMMdd

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Mã phiếu để trống

+ Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một string là mã phiếu nhập trên hệ thống quốc gia

7. Liên thông cập nhật phiếu nhập

7.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_nhap

Request Method

PUT

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_phieu": "string",

"ma_co_so": "string",

"ngay_nhap": "string",

"loai_phieu_nhap": 0,

 

"ghi_chu": "string",

"ten_co_so_cung_cap": "string",

"chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string",

"so_dklh": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

"don_vi_tinh": "string",

}

]

}

7.2 Dữ liệu đầu vào

- Xem chi tiết tại 6.2

7.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess : "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Ngày nhập không đúng định dạng yyyyMMdd

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Mã phiếu để trống

+ Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một string là mã phiếu nhập trên hệ thống quốc gia

8. Liên thông xóa phiếu nhập

8.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_nhap/{ma_phieu}

Request Method

DELETE

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_phieu: Mã phiếu nhập trên hệ thống dược quốc gia

8.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại phiếu nhập

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

code: 200,

mess: "Xóa thông tin thành công"

}

9. Liên thông xem chi tiết phiếu nhập

9.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_nhap/{ma_phieu}

Request Method

GET

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_phieu: Mã phiếu nhập trên hệ thống Dược quốc gia

9.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại phiếu nhập

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

"ma_phieu": "string",

"ma_co_so": "string",

"ngay_nhap": "string",

"loai_phieu_nhap": 0,

 

"ghi_chu": "string",

"ten_co_so_cung_cap": "string",

"chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string",

 

"so_dklh": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

"don_vi_tinh": "string",

}

]

}

10. Liên thông phiếu xuất

10.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_xuat

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_phieu": "string",

"ma_co_so": "string",

"ngay_xuat": "string",

"loai_phieu_xuat": 0,

 

"ghi_chu": "string",

"ma_co_so_nhan": "string",

"ten_co_so_nhan": "string",

"chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string",

"so_dklh": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

 

"don_vi_tinh": "string",

}

]

}

10.2 Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_phieu

Chuỗi ký tự

50

x

Mã phiếu nhập cơ sở GDP

ma_co_so

Chuỗi ký tự

50

x

Mã cơ sở GDP do hệ thống Dược quốc gia cấp

ngay_xuat

Chuỗi ký tự

12

x

Ngày xuất. Định dạng:

yyyyMMdd

loai_phieu_xuat

Số

 

x

2: Xuất trả nhà cung cấp

3: Xuất hủy

ghi_chu

Chuỗi ký tự

500

 

Ghi chú

ma_co_so_nhan

Chuỗi ký tự

50

 

Mã cơ sở nhận (do hệ thống Dược quốc gia cấp)

ten_co_so_nhan

Chuỗi ký tự

500

 

Tên cơ sở nhận.

ma_thuoc

Chuỗi ký tự

50

x

Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

500

x

Tên thuốc

so_lo

Chuỗi ký tự

50

x

Số lô thuốc

ngay_san_xuat

Chuỗi ký tự

12

 

Ngày sản xuất thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

han_dung

Chuỗi ký tự

12

x

Hạn dùng thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

so_dklh

Chuỗi ký tự

50

x

Số đăng ký lưu hành của thuốc

so_luong

Số

 

x

Số lượng thuốc quy ra đơn vị tính nhỏ nhất

don_gia

Số

 

x

Đơn giá thuốc

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

200

x

Tên đơn vị tính nhỏ nhất của thuốc

10.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: “Chưa xác thực tài khoản”

}

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Ngày xuất không đúng định dạng yyyyMMdd

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Mã cơ sở nhận không chính xác

+ Mã phiếu để trống

+ Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một string là mã phiếu xuất trên hệ thống quốc gia

11. Liên thông cập nhật phiếu xuất

11.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_xuat

Request Method

PUT

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

“ma_phieu”: “string”,

“ma_co_so”: “string”,

“ngay_xuat”: “string”,

“loai_phieu_xuat”: 0,

 

“ghi_chu”: “string”,

“ma_co_so_nhan”: “string”,

“ten_co_so_nhan”: “string”,

“chi_tiet”: [

{

“ma_thuoc”: “string”,

“ten_thuoc”: “string”,

“so_lo”: “string”,

“ngay_san_xuat”: “string”,

“han_dung”: “string”,

“so_dklh”: “string”,

“so_luong”: 0,

“don_gia”: 0,

“don_vi_tinh”: “string”,

}

]

}

11.2 Dữ liệu đầu vào

- Xem chi tiết tại mục 10.2

11.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Ngày xuất không đúng định dạng yyyyMMdd

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Mã phiếu để trống

+ Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một string là mã phiếu nhập trên hệ thống quốc gia

12. Liên thông xóa phiếu xuất

12.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_xuat/{ma_phieu}

Request Method

DELETE

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_phieu: Mã phiếu xuất cơ sở trên hệ thống Dược quốc gia

12.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại phiếu xuất

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

code: 200,

mess: " Xóa thông tin thành công"

}

13. Liên thông xem chi tiết phiếu xuất

13.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /phieu_xuat/{ma_phieu}

Request Method

GET

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_phieu: Mã phiếu xuất trên hệ thống Dược quốc gia

13.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code:401,

mess: "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại phiếu xuất

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

“ma_phieu”: “string”,

“ma_co_so”: “string”,

“ngay_xuat”: “string”,

“loai_phieu_xuat”: 0,

 

“ghi_chu”: “string”,

“ma_co_so_nhan”: “string”,

“ten_co_so_nhan”: “string”,

“chi_tiet”: [

{

“ma_thuoc”: “string”,

“ten_thuoc”: “string”,

“so_lo”: “string”,

“ngay_san_xuat”: “string”,

“han_dung”: “string”,

“so_dklh”: “string”,

“so_luong”: 0,

“don_gia”: 0,

“don_vi_tinh”: “string”,

}

]

}

14. Liên thông hóa đơn

14.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ ban_buon /hoa_don

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

" ma_hoa_don": "string",

"ma_co_so": "string",

"ma_don_thuoc_quoc_gia": "string",

"ngay_ban": "string",

 

"ho_ten_nguoi_ban": "string",

"ho_ten_khach_hang": "string",

"ma_co_so _mua_hang ": "string",

"hoa_don_chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string",

"don_vi_tinh": "string",

 

"ham_luong": "string",

"so_dang_ky": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

"thanh_tien": 0,

"ty_le_quy_doi": 0

}

]

}

14.2 Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_hoa_don

Chuỗi ký tự

50

x

Mã hóa đơn của cơ sở

ma_co_so

Chuỗi ký tự

50

x

Mã cơ sở GDP do hệ thống Dược quốc gia cấp

ma_don_thuoc_quoc_gia

Chuỗi ký tự

50

 

Mã đơn thuốc bán theo hóa đơn mua thuốc

ngay_ban

Chuỗi ký tự

12

x

Ngày bán. Định dạng: yyyyMMdd

ho_ten_nguoi_ban

Chuỗi ký tự

50

 

Họ tên người bán

ho_ten_khach_hang

Chuỗi ký tự

50

 

Họ tên khách mua thuốc

ma_co_so_mua_hang

Chuỗi ký tự

50

 

Mã cơ sở mua hàng (do hệ thống Dược quốc gia cấp)

ma_thuoc

Chuỗi ký tự

50

x

Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

ten_thuoc

Chuỗi ký tự

500

x

Tên thuốc

so_lo

Chuỗi ký tự

50

x

Số lô của thuốc

ngay_san_xuat

Chuỗi ký tự

12

 

Ngày sản xuất thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

han_dung

Chuỗi ký tự

12

x

Hạn dùng thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

don_vi_tinh

Chuỗi ký tự

50

x

Tên đơn vị tính của thuốc

ham_luong

Chuỗi ký tự

500

x

Hàm lượng hoạt chất chính

so_luong

Số

 

x

Số lượng thuốc theo đơn vị tính

don_gia

Số

 

x

Đơn giá thuốc

thanh_tien

Số

 

x

Thành tiền

ty_le_quy_doi

Số

 

x

Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính bán ở trên so với đơn vị cơ bản

14.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Ngày bán không đúng đinh dạng yyyyMMdd hoặc yyyyMMddHHmm

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

ma_hoa_don: Mã hóa đơn trên hệ thống Dược quốc gia,

code: 200,

mess: "Thành công",

}

15. Liên thông cập nhật hóa đơn

15.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ban_buon/hoa_don

Request Method

PUT

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

" ma_hoa_don ":

"string", "ma_co_so ": "string",

"ma_don_thuoc_quoc_gia": "string",

"ngay_ban": "string",

 

"ho_ten_nguoi_ban": "string",

"ho_ten_khach_hang": "string",

"ma_co_so _mua_hang ": "string",

"hoa_don_chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string", "don_vi_tinh": "string",

"ham_luong": "string",

"so_dang_ky": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

"thanh_tien": 0,

"ty_le_quy_doi": 0

}

]

}

15.2 Dữ liệu đầu vào

- Chi tiết tại 14.2

15.3 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Ngày bán không đúng đinh dạng yyyyMMdd hoặc yyyyMMddHHmm

Header status:404

Không tồn tại hóa đơn

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

ma_hoa_don : Mã hóa đơn trên hệ thống Dược quốc gia,

code : 200,

mess : "Thành công",

}

16. Liên thông xóa hóa đơn

16.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ban_buon/hoa_don/{ma_hoa_don}

Request Method

DELETE

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_hoa_don: Mã hóa đơn trên hệ thống quốc gia

16.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess : "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại đơn thuốc

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

code: 200,

mess : " Xóa thông tin thành công"

}

17. Liên thông xem chi tiết hóa đơn

17.1 Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/ban_buon/hoa_don/{ma_hoa_don}

Request Method

GET

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Request data

ma_hoa_don: Mã hóa đơn thuốc trên hệ thống quốc gia

17.2 Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

{

code :401,

mess : "Chưa xác thực tài khoản"

}

Header status:404

Không tồn tại đơn thuốc

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

{

" ma_hoa_don": "string",

"ma_co_so": "string",

"ma_don_thuoc_quoc_gia": "string",

"ngay_ban": "string",

 

"ho_ten_nguoi_ban": "string",

"ho_ten_khach_hang": "string",

"ma_co_so _mua_hang ": "string",

"hoa_don_chi_tiet": [

{

"ma_thuoc": "string",

"ten_thuoc": "string",

"so_lo": "string",

"ngay_san_xuat": "string",

"han_dung": "string",

"don_vi_tinh": "string",

"ham_luong": "string",

"so_dang_ky": "string",

"so_luong": 0,

"don_gia": 0,

"thanh_tien": 0,

"ty_le_quy_doi": 0

}

]

}}

18. Liên thông lấy thông báo nhà thuốc

18.1. Mô tả

Request URL

/api/lien_thong/thong_bao_nha_thuoc

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Authorization: bearer {token}

Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

Body data

{

"ma_co_so": "string",

"tu_ngay":"string",

"den_ngay":"string"

}

18.2. Dữ liệu đầu vào

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

ma_co_so

Chuỗi ký tự

50

x

Mã cơ sở liên thông

tu_ngay

Chuỗi ký tự

12

x

Lấy thông báo từ ngày.  Định dạng:yyyyMMdd

den_ngay

Chuỗi ký tự

12

x

Lấy thông báo đến ngày Định dạng: yyyyMMdd.

18.3. Dữ liệu trả về

- Trường hợp lỗi:

Trường

Kết quả

Header status:401

Tài khoản chưa xác thực

Header status:400

Đầu vào chưa hợp lệ:

+ Mã cơ sở không chính xác

+ Định dạng ngày tháng chưa chính xác

- Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content- Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

{

"code": 200,

"tong_so_thong_bao": 0,

"danh_sach_thong_bao": [

{

"ma_thong_bao": "string",

"ma_co_so": "string",

"tieu_de": "string",

"noi_dung": "string",

"ngay_gui": "string",

"noi_gui": "string",

"danh_sach_duong_dan_tep": []

}

]

}

18.4. Mô tả dữ liệu trả về

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Kích thước tối đa

Ghi chú

tong_so_thong_bao

Số

 

Tổng số thông báo trả về

ma_thong_bao

Chuỗi ký tự

50

Mã thông báo

ma_co_so

Chuỗi ký tự

50

Mã cơ sở liên thông

tieu_de

Chuỗi ký tự

500

Tiêu đề

noi_dung

Chuỗi ký tự

2000

Nội dung thông báo

ngay_gui

Chuỗi ký tự

12

Ngày gửi. Định dạng: yyyyMMdd

noi_gui

Chuỗi ký tự

50

Nơi gửi

danh_sach_duong_dan_tep

Mảng ký tự

 

Danh sách đường dẫn tệp

 

thuộc tính Quyết định 318/QĐ-QLD

Quyết định 318/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc"
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:318/QĐ-QLDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành:04/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thực phẩm-Dược phẩm , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm liên thông cơ sở phân phối thuốc

Ngày 04/6/2021, Cục Quản lý Dược ra Quyết định 318/QĐ-QLD về việc ban hành "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc".

Theo đó, Cục Quản lý Dược ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc”. Với quy định về dữ liệu đầu vào và dữ liệu trả về như sau:

Tên đăng nhập  là chuỗi ký tự (bắt buộc) có kích thước tối đa 50. Tên đăng nhập vào hệ thống do Hệ thống dược quốc gia cung cấp khi cơ sở đăng ký. Dữ liệu bị trả về trong 02 trường hợp: Trường hợp lỗi Header status: 400 do tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng; Trường hợp thành công Header status – kết quả 200, Header Content Type – kết quả application/json;charset=UTF-8 và Json data – kết quả trả về là một object (bao gồm các thuộc tính sau: { token : token được sử dụng cho phiên làm việc, token_type: "bearer",}).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định318/QĐ-QLD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi