Quyết định 661/QĐ-BNV Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

______

Số: 661/QĐ-BNV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

 

                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ văn bản số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 ngày 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Nội vụ (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ:

- Quản lý thống nhất, bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;

- Cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ:

- Trong vòng 30 ngày kể từ khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, các đơn vị có trách nhiệm thông báo về Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định;

- Tổ chức thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị mình quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 746/QĐ-BNV ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cổng TTĐT Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn

 

 

 
 
 

BỘ NỘI VỤ

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 661/QĐ-BNV ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

________________

 

A. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

G09

Bộ Nội vụ

Số 8 Tôn Thất Thuyết,

Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62820404

vanphongbo@moha.gov. vn

moha.gov.vn

000.00.00.G09

 

B. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2

TT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

I. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1

G09.01

Văn phòng Bộ

Số 8 Tôn Thất Thuyết,

Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62820404

vanphongbo@moha.gov.vn

 

000.00.01.G09

2

G09.02

Thanh tra Bộ

 

thanhtrabo@moha.gov.vn

 

000.00.02.G09

3

G09.03

Vụ Tổ chức - Biên chế

 

vutcbc@moha.gov.vn

 

000.00.03.G09

4

G09.04

Vụ Chính quyền địa phương

 

vucqdp@moha.gov.vn

 

000.00.04.G09

5

G09.05

Vụ Công chức - Viên chức

Số 8 Tôn Thất Thuyết,

Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

vuccvc@moha.gov.vn

 

000.00.05.G09

6

G09.06

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

vudtbdcbcc@moha.gov.vn

 

000.00.06.G09

7

G09.07

Vụ Tiền lương

 

vutl@moha.gov.vn

 

000.00.07.G09

8

G09.08

Vụ Tổ chức phi chính phủ

 

vutcpcp@moha.gov.vn

 

000.00.08.G09

9

G09.09

Vụ Cải cách hành chính

 

vucchc@moha.gov.vn

 

000.00.09.G09

10

G09.10

Vụ Hợp tác quốc tế

 

vuhtqt@moha.gov.vn

 

000.00.10.G09

11

G09.11

Vụ Pháp chế

 

vupc@moha.gov.vn

 

000.00.11.G09

12

G09.12

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

vukhtc@moha.gov.vn

 

000.00.12.G09

13

G09.13

Vụ Tổng hợp

 

vuth@moha.gov.vn

 

000.00.13.G09

14

G09.14

Vụ Công tác thanh niên

 

vucongtacthanhnien@moha.gov.vn

 

000.00.14.G09

15

G09.15

Vụ Tổ chức cán bộ

 

vutccb@moha.gov.vn

 

000.00.15.G09

16

G09.16

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

024.38327003

 

luutru.gov.vn

000.00.16.G09

17

G09.17

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

103 Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

080.43483

congthongtindientu@btdkttw.gov.vn

banthiduakh enthuongtw.gov.vn

000.00.17.G09

18

G09.18

Ban Tôn giáo Chính phủ

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

024.38256300

bantongiaocp@chinhphu.vn

http://btgcp.gov.vn

000.00.18.G09

II. CÁC ĐƠN VỊ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

20

G09.22

Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62820404

 

 

 

21

G09.23

Văn phòng Đảng ủy Bộ

024.62820404

vanphongdanguybo@moha.gov.vn

 

 

22

G09.24

Văn phòng Công đoàn Bộ Nội vụ

024.62820404

vanphongcongdoanbo@moha.gov.vn

 

 

23

G09.25

Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ

024.62820404

vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn

 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

24

G09.28

Học viện Hành chính quốc gia

77 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

024.38343223

 

www1.napa.vn

000.00.28.G09

25

G09.29

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62826778

vienkhtcnn@isos.gov.vn

http://isos.gov.vn/

000.00.29.G09

26

G09.30

Tạp chí Tổ chức nhà nước

 

08046422

tapchitcnn@moha.gov.vn

tcnn.vn

000.00.30.G09

27

G09.31

Trung tâm Thông tin

024.62821010

trungtamthongtin@moha.gov.vn

 

000.00.31.G09

28

G09.32

Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngõ 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

 

 

huha.edu.vn

000.00.32.G09

IV

CÁC TỔ CHỨC KHÁC

29

G09.40

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62820327

vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn

http://caicac hhanhchinh.gov.vn/

000.00.20.G09

 

C. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3

TT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

I

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1

G09.01

Văn phòng Bộ

 

 

 

 

000.00.01.G09

1.1

G09.01.01

Phòng Hành chính - Quản trị

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62820426

 

 

000.01.01.G09

1.2

G09.01.02

Phòng Kế toán tài vụ

024.37957045

 

 

000.02.01.G09

1.3

G09.01.03

Phòng Tổng hợp - Thư ký

Số 8 Tôn Thất

Thuyết, Nam Từ

Liêm, Hà Nội

024.37957088

 

 

000.03.01.G09

1.4

G09.01.04

Phòng Thi đua khen thưởng và truyền thông

024.37957055

 

 

000.04.01.G09

1.5

G09.01.05

Phòng Văn thư lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính

024.37957042

 

 

000.05.01.G09

1.6

G09.01.06

Đội bảo vệ

024.62820405

 

 

000.06.01.G09

1.7

G09.01.07

Đội xe

024.37957043

 

 

000.07.01.G09

2

G09.02

Thanh tra Bộ

 

 

 

 

000.00.02.G09

2.1

G09.02.01

Phòng Thanh tra nội vụ khối bộ, ngành Trung ương

Số 8 Tôn Thất

Thuyết, Nam Từ

Liêm, Hà Nội

0987439999

phamquochung@moha.gov.vn

 

000.01.02.G09

2.2

G09.02.02

Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương

0965988899

nguyenducviet@moha.gov.vn

 

000.02.02.G09

2.3

G09.02.03

Phòng Tổng hợp

0986755116

hoangquoctrang@moha.gov.vn

 

000.03.02.G09

3

G09.16

Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước

 

 

 

 

000.00.16.G09

3.1

G09.16.01

Văn phòng Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước

Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

024.38327003

buithikimhuong@luutru.gov.vn

 

000.01.16.G09

3.2

G09.16.02

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Số 18 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

024.3822655

tranthimaihuong@luutru.gov.vn

luutruquocgia1.org.vn

000.02.16.G09

3.3

G09.16.03

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Số 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

028.38294789

vuvantam@luutru.gov.vn

 

000.03.16.G09

3.4

G09.16.04

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

34 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

024.37620225

tranviethoa@luutru.gov.vn

 

000.04.16.G09

3.5

G09.16.05

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

2a Đ. Yết Kiêu, phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

0263.3912741

nguyenxuanhung@luutru.gov.vn

 

000.05.16.G09

3.6

G09.16.06

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

024.37669154

levannang@luutru.gov.vn

 

000.06.16.G09

3.7

G09.16.07

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

024.37669376

maithixuan@luutru.gov.vn

 

000.08.16.G09

3.8

G09.16.08

Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia

Xã Thanh Lâm,

Huyện Mê Linh, HN

024.35235007

nguyenvanphu@luutru.gov.vn

trungtambaohi emtailieuluutru.com/

000.08.16.G09

3.9

G09.16.11

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

024.37666196

nguyenthithuhoai@luutru.gov.vn

 

000.11.16.G09

3.10

G09.16.21

Phòng Kế hoạch - Tài chính

024.38327003

tranthithanhbinh@luutru.gov.vn

 

000.21.16.G09

3.11

G09.16.22

Phòng Nghiệp vụ Văn thư -Lưu trữ

Số 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

024.38327007

phamthanhha@luutru.gov.vn

 

000.22.16.G09

3.12

G09.16.24

Phòng Hợp tác quốc tế và

Quản lý khoa học

024.32115017

nguyenthihue@luutru.gov.vn

 

000.24.16.G09

3.13

G09.16.25

Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước

024.37669963

maithithuhien@luutru.gov.vn

 

000.25.16.G09

4

G09.17

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 

 

 

 

000.00.17.G09

4.1

G09.17.01

Tạp chí Thi đua Khen thưởng

103 Quán Thánh,

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

 

thiduakhenthuongvn.org.vn

 

000.01.17.G09

4.2

G09.17.02

Trung tâm Tin học

 

trungtamtinhoc@btdkttw.gov.vn

 

000.02.17.G09

4.3

G09.17.04

Vụ Pháp chế - Thanh tra

080.43453

024.62927797

vupctt@btdkttw.gov.vn

 

000.04.17.G09

4.4

G09.17.05

Vụ I

104 Quán Thánh,

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

080.42550

024.62927772

vu1@btdkttw.gov.vn

 

000.05.17.G09

4.5

G09.17.06

Văn phòng

105 Quán Thánh,

Q. Ba Đình, Hà Nội

080.43004

024.62927793

vanphongban@btdkttw.gov.vn

 

000.06.17.G09

4.6

G09.17.07

Vụ II

103 Quán Thánh,

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

080.44575

024.62927791

vu2@btdkttw.gov.vn

 

000.07.17.G09

4.7

G09.17.08

Vụ III

104 Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

080.44989 024.62927771

vu3@btdkttw.gov.vn

 

000.08.17.G09

4.8

G09.17.09

Vụ Tổ chức cán bộ

105 Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

080.42553

024.62927795

vutccb@btdkttw.gov.vn

 

000.09.17.G09

5

G09.18

Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

 

 

000.00.18.G09

5.1

G09.18.01

Nhà Xuất bản Tôn giáo

53 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

 

nhaxbtg@btgcp.gov.vn

 

000.01.18.G09

5.2

G09.18.02

Tạp chí Công tác Tôn giáo

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

TP. Hà Nội

0247622639

tapchicttg@btgcp.gov.vn

 

000.02.18.G09

5.3

G09.18.04

Trung tâm Thông tin

 

tttt@btgcp.gov.vn

 

000.04.18.G09

5.4

G09.18.05

Viện Nghiên cứu Chính sách Tôn giáo

02462960996

viennccstg@btgcp.gov.vn

 

000.05.18.G09

5.5

G09.18.06

Văn phòng Ban

 

vanphongban@btgcp.gov.vn

 

000.06.18.G09

5.6

G09.18.07

Vụ Công giáo

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội

 

vuconggiao@btgcp.gov.vn

 

000.07.18.G09

5.7

G09.18.08

Vụ Cao đài

 

vucaodai@btgcp.gov.vn

 

000.08.18.G09

5.8

G09.18.09

Vụ Tín ngưỡng và các Tôn giáo khác

 

vutgk@btgcp.gov.vn

 

000.09.18.G09

5.9

G09.18.10

Vụ Công tác Tôn giáo phía nam

44 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP HCM

 

tctphianam@btgcp.gov.vn

 

000.10.18.G09

5.10

G09.18.11

Vụ Pháp chế - Thanh tra

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 

vupctt@btgcp.gov.vn

 

000.11.18.G09

5.11

G09.18.12

Vụ Phật giáo

 

vuphatgiao@btgcp.gov.vn

 

000.12.18.G09

5.12

G09.18.13

Vụ Quan hệ Quốc tế

 

vuhtqt@btgcp.gov.vn

 

000.13.18.G09

5.13

G09.18.14

Vụ Tổ chức Cán bộ

 

vutccb@btgcp.gov.vn

 

000.14.18.G09

5.14

G09.18.15

Vụ Tin lành

 

vutinlanh@btgcp.gov.vn

 

000.15.18.G09

II

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

6

G09.28

Học viện Hành chính quốc gia

 

 

 

 

000.00.28.G09

6.1

G09.28.01

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Số 201, đường Phan Bội Châu, Phường Trường An, TP Huế

0234.3895554

hiennh@napa.vn

 

000.01.28.G09

6.2

G09.28.02

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Số 02 Trương Quang Tuân, P.Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, DakLak

0262.3875339

thuatth@napa.vn

 

000.02.28.G09

6.3

G09.28.03

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 10 Đường 3/2,

Phường 12, Quận

10, TPHCM

028.8653435

thanhhq@napa.vn

 

000.03.28.G09

6.4

G09.28.04

Tạp chí Quản lý nhà nước

73 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

024.37735764

quangvinh@napa.vn

 

000.04.28.G09

6.5

G09.28.05

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

024.37732484

vienghiencuu@napa.vn

 

000.05.28.G09

6.6

G09.28.06

Ban Tổ chức cán bộ

77 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

024.38358143

nguyenhuyhoang@napa.vn

 

000.06.28.G09

6.7

G09.28.07

Văn phòng

024.38343223

vanphong@napa.vn

 

000.07.28.G09

6.8

G09.28.17

Ban Hợp tác quốc tế

024.38359291

hoaptq@napa.vn

 

000.17.28.G09

6.9

G09.28.18

Ban Kế hoạch-Tài chính

024.37736183

duanvd@napa.vn

 

000.18.28.G09

6.10

G09.28.19

Ban Quản lý bồi dưỡng

024.37733962

buihuytung@napa.vn

 

000.19.28.G09

6.11

G09.28.20

Ban Quản lý đào tạo Sau đại học

77 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

024.37734061

maih@napa.vn

 

000.20.28.G09

6.12

G09.28.21

Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

024.38395302

hainth@napa.vn

 

000.21.28.G09

6.13

G09.28.22

Khoa Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở

024.38345885

oanhttd@napa.vn

 

000.22.28.G09

6.14

G09.28.23

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

024.38345877

thanglt@napa.vn

 

000.23.28.G09

6.15

G09.28.24

Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội

024.38359289

anhdk@napa.vn

 

000.24.28.G09

6.16

G09.28.25

Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

0243.8357083

vanntt@napa.vn

 

000.25.28.G09

6.17

G09.28.26

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện

024.37734427

hiepnt@napa.vn

 

000.26.28.G09

7

G09.29

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước

 

 

 

 

000.00.29.G09

7.1

G09.29.01

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62826724

 

 

000.01.29.G09

7.2

G09.29.02

Phòng Nghiên cứu tổ chức

024.62826790

 

 

000.02.29.G09

7.3

G09.29.03

Phòng Nghiên cứu tổng hợp

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62695707

 

 

000.03.29.G09

7.4

G09.29.04

Phòng Quản lý khoa học

024.62826764

 

 

000.04.29.G09

7.5

G09.29.05

Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế

024.62826733

 

 

000.05.29.G09

7.6

G09.29.06

Văn phòng Viện

024.62826787

 

 

000.06.29.G09

8

G09.30

Tạp chí Tổ chức nhà nước

 

 

 

 

000.00.30.G09

8.1

G09.30.01

Phòng Trị sự

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

08046422

vantatthinhtcnn@gmail.com

 

000.01.30.G09

8.2

G09.30.02

Phòng Thư ký tòa soạn

08046583

hoanghuulamtcnn@gmail.com

 

000.02.30.G09

8.3

G09.30.03

Phòng Biên tập

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

08046605

phamthuyhongtcnn@gmail.com

 

000.03.30.G09

8.4

G09.30.04

Ban Tạp chí điện tử

08046164

tranngockientcnn@gmail.com

 

000.04.30.G09

9

G09.31

Trung tâm Thông tin

 

024.62821010

trungtamthongtin@moha.gov.vn

 

000.00.31.G09

9.1

G09.31.01

Cổng thông tin điện tử và Thư viên Bô Nôi vu

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

024.62821016

 

 

000.01.31.G09

9.2

G09.31.02

Phòng Hành chính - Tổng hợp

024.62821010

 

 

000.02.31.G09

9.3

G09.31.03

Phòng Phát triển hệ thống và Cơ sở dữ liệu

024.62821009

 

 

000.03.31.G09

9.4

G09.31.04

Phòng Quản lý an toàn thông tin

024.62821018

 

 

000.04.31.G09

9.5

G09.31.05

Phòng Quản trị hạ tầng thông tin

024.62821030

 

 

000.05.31.G09

10

G09.32

Đại học Nội vụ Hà Nội

 

 

 

huha.edu.vn

000.00.32.G09

10.1

G09.32.01

Phân hiệu Trường Đại học

Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 181 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Vò Gấp, TPHCM

 

 

 

000.01.32.G09

10.2

G09.32.02

Phân hiệu Trường Đại học

Nội vụ Hà Nội tại tỉnh

Quảng Nam

Số 749 Trần Hưng

Đạo, Điện Ngọc,

Điện Bàn, Quảng

Nam

 

 

 

000.02.32.G09

10.3

G09.32.03

Tạp chí Khoa học Nội vụ

Ngõ 36 Xuân La,

Tầy Hồ, Hà Nội

 

 

 

000.03.32.G09

10.5

G09.32.05

Văn phòng

 

 

 

000.05.32.G09

10.6

G09.32.06

Phòng Quản lý đào tạo Đại học

 

 

 

000.06.32.G09

10.7

G09.32.07

Phòng Tổ chức cán bộ

Ngõ 36 Xuân La,

Tây Hồ, Hà Nội

 

 

 

000.07.32.G09

10.8

G09.32.08

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

000.08.32.G09

10.9

G09.32.18

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

 

 

 

000.18.32.G09

10.10

G09.32.19

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

000.19.32.G09

10.11

G09.32.20

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

 

 

 

000.20.32.G09

10.12

G09.32.21

Phòng Hợp tác quốc tế

 

 

 

000.21.32.G09

10.13

G09.32.22

Khoa Hành chính học

 

 

 

000.22.32.G09

10.14

G09.32.23

Khoa Quản trị nguồn nhân lực

 

 

 

000.23.32.G09

10.15

G09.32.24

Khoa Quản trị văn phòng

 

 

 

000.24.32.G09

10.16

G09.32.25

Khoa Pháp luật hành chính

 

 

 

000.25.32.G09

10.17

G09.32.26

Khoa Quản lý xã hội

 

 

 

000.26.32.G09

10.18

G09.32.27

Khoa Văn thư - Lưu trữ

Ngõ 36 Xuân La,

Tây Hồ, Hà Nội

 

 

 

000.27.32.G09

10.19

G09.32.28

Khoa Khoa học chính trị

 

 

 

000.28.32.G09

10.20

G09.32.29

Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền

 

 

 

000.29.32.G09

10.21

G09.32.30

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

 

 

 

000.30.32.G09

10.22

G09.32.31

Trung tâm Thông tin Thư viện

 

 

 

000.31.32.G09

10.23

G09.32.32

Trung tâm Dịch vụ công

 

 

 

000.32.32.G09

 

D. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 4

TT

Mã định danh điện tử

Tên cơ quan, đơn

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

I

G09.17

BAN THI ĐUA- KHEN

THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

000.00.17.G09

1

G09.17.01

Tạp chí Thi đua Khen thưởng

 

 

 

 

000.01.17.G09

1.1

G09.17.01.01

Phòng Hành chính - Kế toán

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

080.44450

024.62927800

tapchitdkt@btdkttw.gov.vn

 

 

1.2

G09.17.01.02

Phòng Biên tập, Phóng viên, Website

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

080.44579

080.44450

tapchitdkt@btdkttw.gov.vn

 

 

1.3

G09.17.01.03

Văn phòng đại diện phía Nam

28 Trương Quốc Dung, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

028.38445088

tapchitdkt@btdkttw.gov.vn

 

 

2

G09.17.02

Trung tâm Tin học

 

 

 

 

000.02.17.G09

2.1

G09.17.02.01

Phòng Hành chính - Tổng hợp

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

80.43483

 

 

 

2.2

G09.17.02.02

Phòng Công nghệ thông tin

80.43493

 

 

 

2.3

G09.17.02.03

Phòng Thông tin điện tử và

Cơ sở dữ liệu

80.43481

 

 

 

3

G09.17.06

Văn phòng

 

 

 

 

000.06.17.G09

3.1

G09.17.06.01

Phòng Hành chính - Tổng hợp - Lưu trữ

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

080.43004

024.62927793

 

 

 

3.2

G09.17.06.02

Phòng Kế toán - Tài vụ

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

024.62927793

 

 

 

3.3

G09.17.06.03

Phòng Quản trị - Đội xe

024.62927.793

 

 

 

II

G09.18

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

000.00.18.G09

4

G09.18.01

Nhà Xuất bản Tôn giáo

 

 

 

 

000.01.18.G09

4.1

G09.18.01.01

Phòng Hành chính - Kế hoạch - Trị sự

53 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

 

 

4.2

G09.18.01.02

Phòng Biên tập

 

 

 

 

4.3

G09.18.01.03

Phòng Kế toán

 

 

 

 

5

G09.18.02

Tạp chí Công tác Tôn giáo

 

 

 

 

000.02.18.G09

5.1

G09.18.02.01

Phòng Hành chính - Trị sự

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Hà Nội

 

 

 

 

5.2

G09.18.02.02

Phòng Biên tập

 

 

 

 

6

G09.18.04

Trung tâm Thông tin

 

 

 

 

000.04.18.G09

6.1

G09.18.04.01

Phòng Kỹ thuật - Hành chính

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

 

6.2

G09.18.04.02

Phòng Thông tin

 

 

 

 

7

G09.18.05

Viện Nghiên cứu Chính sách Tôn giáo

 

 

 

 

000.05.18.G09

7.1

G09.18.05.01

Phòng Hành chính - Tổng hợp và Quản lý khoa học

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Hà Nội

 

 

 

 

7.2

G09.18.05.02

Phòng nghiên cứu

 

 

 

 

8

G09.18.06

Văn phòng Ban

 

 

 

 

000.06.18.G09

8.1

G09.18.06.01

Phòng Tài chính - Kế toán

Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Hà Nội

 

 

 

 

8.2

G09.18.06.02

Phòng Tổng hợp - Văn thư - Lưu trữ

 

 

 

 

8.3

G09.18.06.03

Phòng Hành chính - quản trị

 

 

 

 

8.4

G09.18.06.04

Đội xe

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 661/QĐ-BNV

Quyết định 661/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:661/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:26/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

Ngày 26/5/2021, Bộ Nội vụ ra Quyết định 661/QĐ-BNV về việc ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, Bộ Nội vụ có mã định danh điện tử cấp 1 là G09; 18 mã định danh điện tử cấp 2 gồm: Văn phòng Bộ mã G09.01; Thanh tra Bộ: G09.02; Vụ Tổ chức-Biên chế: G09.03; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có mã G09.06; Vụ Hợp tác quốc tế mã G09.10;…

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ quản lý thống nhất, bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong vòng 30 ngày kể từ khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, các đơn vị có trách nhiệm thông báo về Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định661/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi