Quyết định 77/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và việc công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông” đã được công bố tại Quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, VP, CBC, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.004484

Cấp giấy phép hoạt động báo in

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

2

1.004484

Cấp giấy phép hoạt động báo in

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí in

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

3

1.004931

Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

4

1.005094

Cấp giấy phép xuất bản phụ trương

Cấp giấy phép xuất bản phụ trương

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

5

1.004778

Cấp giấy phép hoạt động báo điện tử

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

6

1.004778

Cấp giấy phép hoạt động báo điện tử

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

7

1.004143

Cấp giấy phép chuyên trang của báo điện tử

Cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

8

1.004484

Cấp giấy phép hoạt động báo in

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

1.004778

Cấp giấy phép hoạt động báo điện tử

9

1.004484

Cấp giấy phép hoạt động báo in

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

1.004778

Cấp giấy phép hoạt động báo điện tử

10

1.004536

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trung ương)

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

11

1.004175

Cấp giấy phép xuất bản đặc san

Cấp giấy phép xuất bản đặc san

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

12

1.004086

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

1.004745

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử

1.004926

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

13

1.000002

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông

1.004825

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử

2.002179

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

14

1.004771

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

15

1.004766

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

16

1.004130

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử

Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

17

1.004095

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

18

1.004313

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trung ương)

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

19

1.004311

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Cục Báo chí

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.004637

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền

2

1.004640

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT

Báo chí

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền

PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1. Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in

Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 Luật Báo chí, đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí, có nhu cầu hoạt động báo in lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan báo chí thực hiện cấp lại giấy phép hoạt động báo in, cơ quan chủ quản báo chí lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động báo in gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

(Địa chỉ Bộ Thông tin và Truyền thông: Số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Nộp qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc

+ Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in;

- Đề án hoạt động báo in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau:

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

+ Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí;

+ Kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm;

+ Quy trình xuất bản và quản lý nội dung.

- Danh sách dự kiến nhân sự của báo in;

- Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập;

- Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động báo in

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 01).

- Danh sách dự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 03).

- Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04).

(Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tôn chỉ, mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ.

- Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Báo chí để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

- Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí.

- Có trụ sở và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

 
Mẫu số 01

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO IN
1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in:........................................
.......................................................................................................................................................
- Địa chỉ: .........................................................................................................................................
- Điện thoại:..................................................... Fax: .......................................................................
2. Tên gọi cơ quan báo in đề nghị cấp giấy phép: ...................................................................
3. Tôn chỉ, mục đích: ..................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo in)
4. Đối tượng phục vụ: .................................................................................................................
5. Thể thức xuất bản:
5.1. Ấn phẩm chính:
- Tên gọi: ........................................................................................................................................
- Ngôn ngữ thể hiện: ......................................................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: ..........................................................................................................................
- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): .............................
- Khuôn khổ: ..................................................................................................................................
- Số trang: .....................................................................................................................................
5.2. Ấn phẩm khác (nếu có):
- Tên gọi: .......................................................................................................................................
- Ngôn ngữ thể hiện: .....................................................................................................................
- Kỳ hạn xuất bản: .........................................................................................................................
- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): .............................
- Khuôn khổ: .................................................................................................................................
- Số trang: .....................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm)
6. Phương thức phát hành: ........................................................................................................
7. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: ........................................................................................................................................
- Điện thoại:.......................................................... Fax: .................................................................
- Địa chỉ thư điện tử: .....................................................................................................................
8. Nhân sự dự kiến:
- Tổng biên tập: .............................................................................................................................
- Phó Tổng biên tập: ......................................................................................................................
- Số lượng biên tập viên, phóng viên: ...........................................................................................
9. Nguồ