Quyết định 1225/QĐ-BTTTT 2019 hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Bắc Kạn

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 1225/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

 

                                               

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Bắc Kạn

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

Căn cứ công văn số 677/STTTT-BCVT ngày 03 tháng 06 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc tổng hợp kết quả rà soát, xác định vùng hỗ trợ STB tại tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh nhóm IV,

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Bắc Kạn như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông tỉnh Bc Kạn, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh Bắc Kạn;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CTS.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

PHỤ LỤC

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),
VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB
DTH)
TẠI TỈNH BẮC KẠN

(đính kèm Quyết định số 1225/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Quận/Huyện/ Thành phố

STT

Xã/Phường/Thị trấn

Thuộc vùng hỗ trợ

Không thuộc vùng hỗ trợ

STB DVB-T2

STB DTH

1

Bắc Kạn

1

Đức Xuân

X

 

 

2

Huyền Tụng

X

 

 

3

Nguyễn Thị Minh Khai

X

 

 

4

Phùng Chí Kiên

X

 

 

5

Sông Cầu

X

 

 

6

Xuất Hóa

X

 

 

7

Dương Quang

X

 

 

8

Nông Thượng

X

 

 

2

Ba Bể

9

TT Chợ Rã

 

 

X

10

Bành Trạch

 

 

X

11

Cao Thượng

 

 

X

12

Cao Trĩ

 

 

X

13

Chu Hương

 

 

X

14

Địa Linh

 

 

X

15

Đồng Phúc

 

 

X

16

Hà Hiệu

 

 

X

17

Hoàng Trĩ

 

 

X

18

Khang Ninh

 

 

X

19

Mỹ Phương

 

 

X

20

Nam Mẫu

 

 

X

21

Phúc Lộc

 

 

X

22

Quảng Khê

 

 

X

23

Thượng Giáo

 

 

X

24

Yến Dương

 

 

X

3

Bạch Thông

25

thị trấn Phủ Thông

 

X

 

26

Cẩm Giàng

X

 

 

27

Cao Sơn

 

 

X

28

Đôn Phong

 

 

X

29

Dương Phong

 

 

X

30

Hà Vị

X

 

 

31

Lục Bình

 

 

X

32

Mỹ Thanh

X

 

 

33

Nguyên Phúc

X

 

 

34

Phương Linh

 

X

 

35

Quân Bình

X

 

 

36

Quang Thuận

X

 

 

37

Sĩ Bình

 

 

X

38

Tân Tiến

X

 

 

39

Tú Trĩ

 

X

 

40

Vi Hương

 

X

 

41

Vũ Muộn

 

 

X

4

Chợ Đồn

42

Bằng Lũng

 

X

 

43

Bản Thi

 

 

X

44

Bằng Lãng

 

X

 

45

Bằng Phúc

 

 

X

46

Bình Trung

 

 

X

47

Đại Sảo

 

 

X

48

Đồng Lạc

 

 

X

49

Đông Viên

 

 

X

50

Lương Bằng

 

 

X

51

Nam Cường

 

 

X

52

Nghĩa Tá

 

 

X

53

Ngọc Phái

 

X

 

54

Phong Huân

 

 

X

55

Phương Viên

 

 

X

56

Quảng Bạch

 

 

X

57

Rã Bản

 

 

X

58

Tân Lập

 

 

X

59

Yên Mỹ

 

 

X

60

Yên Nhuận

 

 

X

61

Yên Thượng

 

 

X

62

Yên Thịnh

 

 

X

63

Xuân Lạc

 

 

X

5

Chợ Mới

64

TT Chợ Mới

 

 

X

65

Bình Văn

 

 

X

66

Cao Kỳ

 

 

X

67

Hòa Mục

X

 

 

68

Mai Lạp

 

 

X

69

Như Cố

 

 

X

70

Nông Hạ

 

 

X

71

Nông Thịnh

 

 

X

72

Quảng Chu

 

 

X

73

Tân Sơn

 

 

X

74

Thanh Bình

 

 

X

75

Thanh Mai

 

 

X

76

Thanh Vận

X

 

 

77

Yên Cư

 

 

X

78

Yên Đĩnh

 

 

X

79

Yên Hân

 

 

X

6

Na Rì

80

TT Yến Lạc

 

X

 

81

Ân Tình

 

 

X

82

Côn Minh

 

 

X

83

Cư Lễ

 

 

X

84

Cường Lợi

 

X

 

85

Đồng Xá

 

 

X

86

Dương Sơn

 

 

X

87

Hảo Nghĩa

 

 

X

88

Hữu Thác

 

 

X

89

Kim Hi

 

 

X

90

Kim Lư

 

X

 

91

Lam Sơn

 

X

 

92

Lạng San

 

 

X

93

Liêm Thủy

 

 

X

94

Lương Hạ

 

X

 

95

Lương Thành

 

 

X

96

Lương Thượng

 

 

X

97

Quang Phong

 

 

X

98

Văn Học

 

 

X

99

Văn Minh

 

 

X

100

Vũ Loan

 

 

X

101

Xuân Dương

 

 

X

7

Ngân Sơn

102

Nà Phặc

 

 

X

103

Vân Tùng

 

X

 

104

Bằng Vân

 

 

X

105

Cốc Đán

 

 

X

106

Đức Vân

 

 

X

107

Hương Nê

 

 

X

108

Lãng Ngâm

 

 

X

109

Thuần Mang

 

 

X

110

Thượng Ân

 

 

X

111

Thượng Quan

 

 

X

112

Trung Hòa.

 

 

X

8

Pác Nậm

113

Bộc Bố

 

X

 

114

Bằng Thành

 

 

X

115

Cao Tân

 

 

X

116

Cổ Linh

 

 

X

117

Công Bằng

 

 

X

118

Giáo Hiệu

 

 

X

119

Nghiên Loan

 

 

X

120

Nhạn Môn

 

 

X

121

Xuân La.

 

 

X

122

An Thắng

 

 

X

Tổng

8

 

122

17

14

91

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực