Quyết định 503/QĐ-UBDT 2019 điều chỉnh Quyết định 320 về cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số

ỦY BAN DÂN TỘC

-------------------

Số: 503/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Quyết định số 320/QĐ-UBDT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”

--------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBDT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

Căn cứ Văn bản số 22/TB-UBDT ngày 7/3/2019 của ủy ban Dân tộc về việc Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” giao cho Văn phòng Ủy ban làm chủ đầu tư thực hiện đề án;

Căn cứ Tờ trình số 235/VP-KTTV ngày 22/7/2019 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 320/QĐ-UBDT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 - Quyết định số 320/QĐ-UBDT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” như sau:
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao radio đảm bảo đúng quy cách, số lượng, chất lượng (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TNVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài Tiếng nói Việt Nam); thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng theo đúng các qui định của pháp luật.
Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 320/QĐ- UBDT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-       Như Điều 3;

-       TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

-       TT, PCN Lê Sơn Hải;

-       TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

-       -CổngTTĐT UBDT;

-       Lưu: VT, KHTC (5).

BỘ TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực