Quyết định 1224/QĐ-BGTVT 2019 ứng dụng công nghệ để tiếp nhận và xử lý thông tin

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VN TẢI
-------

Số: 1224/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------

BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu VT, VP (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

I- MỤC TIÊU

Để thực hiện mục tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình tổng thể về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng với các mục tiêu, cụ thể:

1. Giai đoạn 2019 - 2020

- 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có phần mềm quản lý văn bản được kết nối nội bộ và liên thông qua Trục liên thông văn bản phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử

- 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải đảm bảo có tính năng xử lý thông tin, giải quyết văn bản trên môi trường điện tử, ứng dụng chữ ký số và có khả năng mở rộng ứng dụng để lập hồ sơ giải quyết công việc, lưu trữ hồ sơ thực hiện.

2. Giai đoạn 2021 - 2025

Nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Giao thông vận tải đáp ứng mục tiêu xử lý, giải quyết công việc, lập hồ sơ giải quyết công việc, lưu trữ hồ sơ thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng để đáp ứng mục tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ là 90% hồ sơ công việc tại Bộ Giao thông vận tải được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tích hợp với các cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin khác, phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác hoàn thiện hệ thống văn bản làm cơ sở để thực hiện quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng

- Xây dựng, ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng.

- Xây dựng, ban hành các Quy chế liên quan đến việc tiếp nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, lưu trữ văn bản điện tử...

- Xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng mạng nội bộ đảm bảo khai thác hiệu quả các thông tin, dữ liệu điện tử trong xử lý công việc của mọi cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin theo quy định pháp luật.

2. Công tác xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin

- Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ Giao thông vận tải với cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phải đảm bảo nâng cấp, phát triển được để đáp ứng mục tiêu xử lý, giải quyết công việc hoàn toàn trên môi trường mạng.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin điều hành của Bộ Giao thông vận tải đáp ứng việc khai thác thông tin để phục vụ quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng và đồng thời phải đảm bảo an toàn thông tin trên mạng.

3. Công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các quy định liên quan đến tiếp nhận, xử lý, giải quyết văn bản trên môi trường mạng.

- Tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng, thao tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc trên môi trường mạng.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi chung, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình việc thực hiện Chương trình bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ trì, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản làm cơ sở để thực hiện quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp: hạ tầng Công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm đảm bảo việc quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trên môi trường mạng.

3. Các cơ quan, đơn vị căn cứ mục tiêu, giải pháp trong Chương trình này xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị. Thường xuyên rà soát tiến độ, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi đề xuất Văn phòng Bộ để tổng hợp Lãnh đạo Bộ các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh./.

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1224/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1224/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 28/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!