Quyết định 1223/QĐ-BTTTT 2019 hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lào Cai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 1223/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

 

     

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lào Cai

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

Căn cứ công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 07 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai về việc xác định vùng hỗ trợ STB trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lào Cai như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh Lào Cai;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CTS.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

 

PHỤ LỤC

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),

 VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB DTH)

TẠI TỈNH LÀO CAI

 (đính kèm Quyết định số 1223QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Quận/ Huyện/ Thành phố

STT

Xã/ Phường/ Thị trấn

Thuộc vùng hỗ trợ

Không thuộc vùng hỗ trợ

STB DVB-T2

STB DTH

1

Thành phố Lào Cai

1

Phường Duyên Hải

X

 

 

2

Phường Lào Cai

 

X

 

3

Phường Phố Mới

X

 

 

4

Phường Cốc Lếu

X

 

 

5

Phường Kim Tân

X

 

 

6

Phường Bắc Lệnh

X

 

 

7

Phường Pom Hán

X

 

 

8

Phường Xuân Tăng

X

 

 

9

Phường Bình Minh

X

 

 

10

Phường Thống Nhất

X

 

 

11

Xã Đồng Tuyển

X

 

 

12

Xã Vạn Hoà

X

 

 

13

Phường Bắc Cường

X

 

 

14

Phường Nam Cường

X

 

 

15

Xã Cam Đường

X

 

 

16

Xã Tả Phời

 

X

 

17

Xã Hợp Thành

X

 

 

2

Huyện Bát Xát

1

Thị trấn Bát Xát

X

 

 

2

Xã A Mú Sung

 

 

X

3

Xã Nậm Chạc

 

 

X

4

Xã A Lù

 

 

X

5

Xã Trịnh Tường

 

X

 

6

Xã Ngải Thầu

 

 

X

7

Xã Y Tý

 

X

 

8

Xã Cốc Mỳ

 

 

X

9

Xã Dền Sáng

 

 

X

10

Xã Bản Vược

 

X

 

11

Xã Sàng Ma Sáo

 

 

X

12

Xã Bản Qua

 

x

 

13

Xã Mường Vi

 

 

X

14

Xã Dền Thàng

 

 

X

15

Xã Bản Xèo

 

 

X

16

Xã Mường Hum

 

X

 

17

Xã Trung Lèng Hồ

 

 

X

18

Xã Quang Kim

 

X

 

19

Xã Pa Cheo

 

 

X

20

Xã Nậm Pung

 

 

X

21

Xã Phìn Ngan

 

 

X

22

Xã Cốc San

X

 

 

23

Xã Tòng Sành

 

X

 

3

Huyện Mường Khương

1

Xã Pha Long

 

X

 

2

Xã Tả Ngải Chồ

 

 

X

3

Xã Tung Chung Phố

 

X

 

4

Thị trấn Mường

Khương

 

X

 

5

Dìn Chin

 

X

 

6

Xã Tả Gia Khâu

 

X

 

7

Xã Nậm Chảy

 

X

 

8

Xã Nấm Lư

 

X

 

9

Xã Lùng Khấu Nhin

 

 

X

10

Xâ Thanh Bình

 

X

 

11

Xã Cao Sơn

 

X

 

12

Xã Lùng Vai

 

X

 

13

Xã Bản Lầu

 

X

 

14

La Pan Tẩn

 

 

X

15

Xã Tả Thàng

 

 

X

16

Xã Bản Sen

 

X

 

4

Huyện Si Ma Cai

1

Xã Nàn Sán

 

X

 

2

Xã Thào Chư Phìn

 

X

 

3

Xã Bản Mế

 

X

 

4

Xã Si Ma Cai

 

X

 

5

Xã Sán Chải

 

 

X

6

Xã Mản Thẩn

 

X

 

7

Xã Lùng Sui

 

X

 

8

Xã Cán Cấu

 

X

 

9

Xã Sin Chéng

 

X

 

10

Xã Cán Hồ

 

X

 

11

Xã Quan Thần Sán

 

 

X

12

Xã Lử Thần

 

X

 

13

Xã Nàn Xín

 

 

X

5

Huyện Bắc Hà

1

Thị trấn Bắc Hà

 

X

 

2

Xã Lùng Cải

 

 

X

3

Xã Bản Già

 

 

X

4

Xã Lùng Phình

 

X

 

5

Xã Tả Van Chư

 

 

X

6

Xã Tả Củ Tỷ

 

 

X

7

Xã Thải Giàng Phố

 

X

 

8

Xã Lầu Thí Ngài

 

X

 

9

Xã Hoàng Thu Phố

 

 

X

10

Xã Bản Phố

 

 

X

11

Xã Bản Liền

 

 

X

12

Xã Tà Chải

 

X

 

13

Xã Na Hối

 

X

 

14

Xã Cốc Ly

 

 

X

15

Xã Nậm Mòn

 

 

X

16

Xã Nậm Đét

 

 

X

17

Xã Nậm Khánh

 

 

X

18

Xã Bào Nhai

 

 

X

19

Xã Nậm Lúc

 

 

X

20

Xã Cốc Lầu

 

 

X

21

Xã Bản Cái

 

 

X

6

Huyện Bảo Thắng

1

Thị trấn N.T Phong

Hải

 

 

X

2

Thị trấn Phố Lu

 

X

 

3

Thị trấn Tằng Loỏng

 

X

 

4

Xã Bản Phiệt

 

X

 

5

Xã Bản Cầm

 

X

 

6

Xã Thái Niên

 

X

 

7

Xã Phong Niên

 

 

X

8

Xã Gia Phú

X

 

 

9

Xã Xuân Quang

 

 

X

10

Xã Sơn Hải

X

 

 

11

Xã Xuân Giao

X

 

 

12

Xã Trì Quang

 

 

X

13

Xã Sơn Hà

 

X

 

14

Xã Phố Lu

 

X

 

15

Xã Phú Nhuận

 

 

X

7

Huyện Bảo Yên

1

Thị trấn Phố Ràng

 

X

 

2

Xã Tân Tiến

 

 

X

3

Xã Nghĩa Đô

 

 

X

4

Xã Vĩnh Yên

 

 

X

5

Xã Điện Quan

 

 

X

6

Xã Xuân Hoà

 

 

X

7

Xã Tân Dương

 

 

X

8

Xã Thượng Hà

 

 

X

9

Xã Kim Sơn

 

 

X

10

Xã Cam Cọn

 

 

X

11

Xã Minh Tân

 

 

X

12

Xã Xuân Thượng

 

X

 

13

Xã Việt Tiến

 

 

X

14

Xã Yên Sơn

 

 

X

15

Xã Bảo Hà

 

 

X

16

Xã Lương Sơn

 

 

X

17

Xã Long Phúc

 

X

 

18

Xã Long Khánh

 

 

X

8

Huyện Sa Pa

1

Thị trấn Sa Pa

 

X

 

2

Xã Bản Khoang

 

 

X

3

Xã Tà Giàng Phình

 

 

X

4

Xã Trung Chải

 

 

X

5

Xã Tả Phìn

 

 

X

6

Xã Sa Pả

 

X

 

7

Xã San Sả Hồ

 

X

 

8

Xã Bản Phùng

 

 

X

9

Xã Hầu Thào

 

 

X

10

Xã Lao Chải

 

X

 

11

Xã Thanh Kim

 

 

X

12

Xã Suối Thầu

 

 

X

13

Xã Sử Pán

 

X

 

14

Xã Tả Van

 

 

X

15

Xã Thanh Phú

 

 

X

16

Xã Bản Hồ

 

X

 

17

Xã Nậm Sài

 

 

X

18

Xã Nậm Cang

 

 

X

9

Huyện Văn Bàn

1

Thị trấn Khánh Yên

 

X

 

2

Xã Văn Sơn

 

X

 

3

Xã Võ Lao

 

X

 

4

Xã Sơn Thuỷ

 

 

X

5

Xã Nậm Mả

 

 

X

6

Xã Tân Thượng

 

 

X

7

Xã Nậm Rạng

 

 

X

8

Xã Nậm Chầy

 

 

X

9

Xã Tân An

 

X

 

10

Xã Khánh Yên Thượng

 

X

 

11

Xã Nậm Xé

 

 

X

12

Xã Dần Thàng

 

 

X

13

Xã Chiềng Ken

 

 

X

14

Xã Làng Giàng

 

X

 

15

Xã Hoà Mạc

 

X

 

16

Xã Khánh Yên Trung

 

X

 

17

Xã Khánh Yên Hạ

 

 

X

18

Xã Dương Quỳ

 

 

X

19

Xã Nậm Tha

 

 

X

20

Xã Minh Lương

 

 

X

21

Xã Thẩm Dương

 

 

X

22

Xã Liêm Phú

 

 

X

23

Xã Nậm Xây

 

 

X

TỔNG

9

 

164

20

61

83

 

 

thuộc tính Quyết định 1223/QĐ-BTTTT

Quyết định 1223/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1223/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho 09 huyện, TP thuộc tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1223/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lào Cai ngày 06/8/2019.

Theo đó, hỗ trợ đầu thu truyền hình số STB DVB-T2, STB DTH tại tỉnh Lào Cai cho 09 huyện, thành phố, cụ thể: Thành phố Lào Cai tại phường Duyên Hải, Lào Cai, Phố Mới, Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Lệnh, Pom Hán, Xuân Tăng, Bình Minh, Thống Nhất, Đồng Tuyển,…; Huyện Bát Xát tại các xã Y Tý, Thị trấn Bát Xát, xã Trịnh Tường, xã Bản Vược, xã Bản Qua, xã Mường Hum, xã Quang Kim,…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1223/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi