Quyết định 1221/QĐ-BTTTT 2019 vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 1221/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

 

                                               

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg

Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyềnhình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

Căn cứ công văn số 580/STTTT-BCVT ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc rà soát, xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia lai, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh Gia Lai;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CTS.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

PHỤ LỤC

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB DTH)

TẠI TỈNH GIA LAI

(đính kèm Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT ngày 06/08/2019 của Bộ Thông tin và Truyền Thông)

 

STT

Quận/ Huyện/ Thành phố

STT

Xã/ Phường/ Thị trấn

Thuộc vùng hỗ trợ

Không thuộc vùng hỗ trợ

STB DVB-T2

STB DTH

1

Thành phố Pleiku

1

Phường Yên Đỗ

X

 

 

2

Phường Diên Hồng

X

 

 

3

Phường la Kring

X

 

 

4

Phường Hội Thương

X

 

 

5

Phường Hội Phú

X

 

 

6

Phường Phù Đổng

X

 

 

7

Phường Hoa Lư

X

 

 

8

Phường Tây Sơn

X

 

 

9

Phường Thống Nhất

X

 

 

10

Phường Đống Đa

X

 

 

11

Phường Trà Bá

X

 

 

12

Phường Thắng Lợi

X

 

 

13

Phường Yên Thế

X

 

 

14

Phường Chi Lăng

X

 

 

15

Xã Chư HDrông

X

 

 

16

Xã Biển Hồ

X

 

 

17

Xã Tân Sơn

X

 

 

18

Xà Trà Đa

X

 

 

19

Xã Chư Á

X

 

 

20

Xã An Phú

X

 

 

21

Xã Diên Phú

X

 

 

22

Xã la Kênh

X

 

 

23

Xã Gào

X

 

 

2

Thị xã An Khê

1

Phường An Bình

 

X

 

2

Phường Tây Sơn

 

X

 

3

Phường An Phú

 

X

 

4

Phường An Tân

 

X

 

5

Xã Tú An

 

X

 

6

Xã Xuân An

 

X

 

7

Xã Cửu An

 

X

 

8

Phường An Phước

 

X

 

9

Xã Song An

 

X

 

10

Phường Ngô Mây

 

X

 

11

Xã Thành An

 

X

 

3

Thị xã Ayun Pa

1

Phường Cheo Reo

X

 

 

2

Phường Hòa Bình

X

 

 

3

Phường Đoàn Kết

X

 

 

4

Phường Sông Bờ

 

X

 

5

Xã la RBol

 

X

 

6

Xã Chư Băh

 

X

 

7

Xã la RTô

 

X

 

8

Xã la Sao

 

X

 

4

Huyện KBang

1

Thị trấn KBang

 

X

 

2

Xã Kon Pne

 

 

X

3

Xã Đăk Roong

 

 

X

4

Xã Sơn Lang

 

 

X

5

Xã KRong

 

 

X

6

Xã Sơ Pai

 

 

X

7

Xã Lơ Ku

 

 

X

8

Xã Đông

 

X

 

9

Xã Đak SMar

 

 

X

10

Xã Nghĩa An

 

 

X

11

Xã Tơ Tung

 

 

X

12

Xã Kông Lơng Khơng

 

X

 

13

Xã Kông Pla

 

X

 

14

Xã Đăk HLơ

 

X

 

5

Huyện Đăk Đoa

1

Thị trấn Đăk Đoa

X

 

 

2

Xã Hà Đông

 

X

 

3

Xã Đăk Sơmei

 

 

X

4

Xã Đăk Krong

 

 

X

5

Xã Hải Yang

 

 

X

6

Xã Kon Gang

X

 

 

7

Xã Hà Bầu

X

 

 

8

Xã Nam Yang

X

 

 

9

Xã K' Dang

X

 

 

10

Xã H’ Neng

X

 

 

11

Xã Tân Bình

X

 

 

12

Xã Glar

X

 

 

13

Xã A Dơk

X

 

 

14

Xã Trang

X

 

 

15

Xã HNol

X

 

 

16

Xã la Pết

X

 

 

17

Xã Ia Băng

X

 

 

6

Huyện Chư Păh

1

Thị trấn Phú Hòa

X

 

 

2

Xã Hà Tây

 

X

 

3

Xã Ia Khươl

 

X

 

4

Xã Ia Phí

 

X

 

5

Thị trấn la Ly

 

X

 

6

Xã la Mơ Nông

X

 

 

7

Xã la Kreng

 

 

X

8

Xã Đăk Tơ Ver

 

 

X

9

Xã Hòa Phú

 

X

 

10

Xã Chư Đăng Ya

X

 

 

11

Xã la Ka

X

 

 

12

Xã la Nhin

X

 

 

13

Xã Nghĩa Hòa

X

 

 

14

Xã Chư Jôr

X

 

 

15

Xã Nghĩa Hưng

X

 

 

7

Huyện la Grai

1

Thị trấn la Kha

X

 

 

2

Xã Ia Sao

X

 

 

3

Xã la Yok

X

 

 

4

Xã la Hrung

X

 

 

5

Xã la Bã

X

 

 

6

Xã la Khai

 

 

X

7

Xã la KRai

X

 

 

8

Xã la Grăng

 

X

 

9

Xã la Tô

X

 

 

10

Xã Ia O

X

 

 

11

Xã la Dêr

X

 

 

12

Xã la Chia

X

 

 

13

Xã la Pếch

X

 

 

8

Huyện Mang Yang

1

Thị trấn Kon Dơng

X

 

 

2

Xã Ayun

 

 

X

3

Xã Đak Jơ Ta

 

X

 

4

Xã Đak Ta Ley

 

X

 

5

Xã Hra

 

 

X

6

Xã Đăk Yă

X

 

 

7

Xã Đăk Djrăng

X

 

 

8

Xã Lơ Pang

X

 

 

9

Xã Kon Thụp

X

 

 

10

Xã Đê Ar

X

 

 

11

Xã Kon Chiêng

X

 

 

12

Xã Đăk Trôi

X

 

 

9

Huyện Kông Chro

1

Thị trấn Kông Chro

 

X

 

2

Xã Chư Krẽy

 

 

X

3

Xã An Trung

 

X

 

4

Kông Yang

 

X

 

5

Xã Đăk Tơ Pang

 

 

X

6

Xã SRó

 

 

X

7

Xã Đắk Kơ Ning

 

 

X

8

Xã Đăk Song

 

X

 

9

Xã Đăk Pling

 

X

 

10

Yang Trung

 

X

 

11

Xã Đăk Pơ Pho

 

 

X

12

Xã Ya Ma

 

X

 

13

Xã Chơ Long

 

X

 

14

Yang Nam

 

 

X

10

Huyện Đức Cơ

1

Thị trấn Chư Ty

X

 

 

2

Xã Ia Dơk

 

X

 

3

Xã la Krêl

X

 

 

4

Xã la Din

X

 

 

5

Xã la Kla

X

 

 

6

Xã la Dom

 

X

 

7

Xã la Lang

X

 

 

8

Xã la Kriêng

X

 

 

9

Xã la Pnôn

 

X

 

10

Xã la Nan

 

X

 

11

Huyện Chư Prông

1

Thị trấn Chư Prông

X

 

 

2

Xã la Kly

X

 

 

3

Xã Bình Giáo

X

 

 

4

Xã la Drăng

X

 

 

5

Xã Thăng Hưng

X

 

 

6

Xã Bàu Cạn

X

 

 

7

Xã la Phìn

X

 

 

8

Xã la Băng

X

 

 

9

Xã la Tôr

X

 

 

10

Xã la Boòng

X

 

 

11

Xã Ia O

X

 

 

12

Xã la Púch

 

 

X

13

Xã la Me

X

 

 

14

Xâ la Vê

X

 

 

15

Xã la Bang

X

 

 

16

Xã la Pia

X

 

 

17

Xã la Ga

X

 

 

18

Xã la Lâu

X

 

 

19

Xã la Piơr

X

 

 

20

Xã la Mơ

X

 

 

12

Huyện Chư Sê

1

Thị trấn Chư Sê

X

 

 

2

Xã la Tiêm

X

 

 

3

Xã Chư Pơng

X

 

 

4

Bar Măih

X

 

 

5

Xã Bờ Ngoong

X

 

 

6

Xã Ia Glai

X

 

 

7

Xã AL Bá

X

 

 

8

Xã Kông HTok

X

 

 

9

Xã AYun

 

 

X

10

Xã la HLốp

X

 

 

11

Xã la Blang

X

 

 

12

Xã Dun

X

 

 

13

Xã la Pal

X

 

 

14

Xã H Bông

X

 

 

15

la Ko

X

 

 

13

Huyện Đăk Pơ

1

Xã Hà Tam

 

 

X

2

Xã An Thành

 

 

X

3

Thị trấn Đak Pơ

 

X

 

4

Yang Bắc

 

X

 

5

Xã Cư An

 

X

 

6

Xã Tân An

 

X

 

7

Xã Phú An

 

X

 

8

Xã Ya Hội

 

 

X

14

Huyện la Pa

9

Xã Pờ Tó

 

X

 

10

Xã Chư Răng

X

 

 

11

Xã la KDăm

 

X

 

12

Xã Kim Tân

X

 

 

13

Xã Chư Mố

 

X

 

14

Xã la Tul

 

X

 

15

la Ma Rơn

X

 

 

16

Xã la Broãi

 

X

 

17

Xã la Trok

X

 

 

15

Huyện Krông

Pa

1

Thị trấn Phú Túc

 

X

 

2

Xã la RSai

 

 

X

3

Xã la RSươm

 

 

X

4

Xã Chư Gu

 

 

X

5

Xã Đất Bằng

 

X

 

6

Xã la Mláh

 

X

 

7

Xã Chư Drăng

 

X

 

8

Xã Phú Cần

 

X

 

9

Xã la HDreh

 

X

 

10

Xã la RMok

 

X

 

11

Xã Chư Ngọc

 

 

X

12

Xã Uar

 

X

 

13

Xã Chư Ream

 

 

X

14

Xã Krông Năng

 

 

X

16

Huyện Phú Thiện

1

Thị trấn Phú Thiện

X

 

 

2

Xã Chư A Thai

 

X

 

3

Xã Ayun Hạ

 

X

 

4

Xã la Ake

 

X

 

5

Xã la Sol

X

 

 

6

Xã la Piar

X

 

 

7

Xã la Peng

X

 

 

8

Xã Chrôh Pơnan

X

 

 

9

Xã la Hiao

X

 

 

10

Xã la Yeng

X

 

 

17

Huyện Chư Pưh

1

Thị trấn Nhơn Hoà

X

 

 

2

Xã la Hrú

X

 

 

3

Xã la Rong

X

 

 

4

Xã la Dreng

X

 

 

5

Xã la Hla

X

 

 

6

Xã Chư Don

X

 

 

7

Xã la Phang

X

 

 

8

Xã la Le

X

 

 

9

Xã la BLứ

X

 

 

TỔNG

17

 

222

125

63

34

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1221/QĐ-BTTTT

Quyết định 1221/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1221/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

34 xã tại tỉnh Gia Lai không thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Ngày 06/8/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1221/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai.

Theo đó, 34 xã sau không thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số: Xã Kon Pne, xã Đăk Roong, xã Sơn Lang, xã Krong, xã Sơ Pai, xã Lơ Ku, xã Đak Smar, xã Nghĩa An, xã Tơ Tung thuộc huyện Kbang; xã Đăk Sơmei, xã Đăk Krong, xã Hải Yang thuộc huyện Đăk Đoa; xã Ia Kreng, xã Đăk Tơ Ver thuộc huyện Chư Păh; xã Ia Khai thuộc huyện Ia Grai; xã Ayun, xã Hra thuộc huyện Mang Yang; xã Chư Krêy thuộc huyện Kông Chro…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Xem chi tiết Quyết định 1221/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi